Izložba pod nazivom "Ilija Šobajić (1876 - 1953) - Trajanje i pamćenje kroz dokumenta i djela" realizovana je u saradnji Državnog arhiva - A.O. Nikšić i JU Centar za kulturu Nikšić.
Cilj ove izložbe je da kroz dokumenta, koja se čuvaju u Arhivu Nikšić i crteže iz fundusa galerije „Nikola I", prikaže i osvijetli život i djelo poznatog profesora i grafičara Ilije Šobajića.
Ilija Šobajić je jedan od najobrazovanijih crnogorskih akademskih slikara, crtača, grafičara, primijenjenih umjetnika i pedagoga. Rođen je 14 avgusta 1876. godine u Danilov¬gradu, u poznatoj porodici Šobajić koja se nastanila u Nikšiću 1877. godine. Krajem XIX i početkom XX vijeka porodica Šobajić je imala zapaženu ulogu u kulturno-prosvjetnom i trgovačkom razvoju grada Nikšića.

Želeći da naučnoj, stručnoj i široj javnosti ukaže na značaj jubilarnih svečanosti 1910. godine (proslava pedesetogodišnjice vladavine kralja Nikole, zlatna svadba kraljevskog para i proglašenje Crne Gore za kraljevinu), Državni arhiv Crne Gore je, pored ostalog, pripremio i izložbu dokumenata na ovu temu. Dokumentarna izložba je izabrana kao naučno popularna forma koja omogućava da se zadovolji ambicija priređivača i naučnoj i široj javnosti predstavi dokumentarna riznica, a sa druge strane da se ugodi oku posmatrača i eventualno zadovolji naučna znatiželja. Cijenimo da naš pokušaj ima opravdanje budući da značaj jubilarnih svečanosti dosad nije istaknut i određen.

Same jubilarne svečanosti 1910. godine predstavljaju zenit i vladalačke kuće Petrović Njegoš i samog kralja Nikole.

Romantično viđenje jedne male zemlje i njenog naroda koji se zadivljujućom hrabrošću i upornošću opire nasrtajima susjednih imperijalnih sila u očuvanju vlastite slobode i načina života, prevladava u evropskom javnom mnjenju tokom druge polovine XIX vijeka. Crnogorci uživaju mnogo simpatija i naklonosti, a njihova hrabrost veliča se do mitskih razmjera. Ovakve predstave doprinijele su da se i oko vladareve ličnosti i dinastije stvori oreol slave.