Želeći da naučnoj, stručnoj i široj javnosti ukaže na značaj jubilarnih svečanosti 1910. godine (proslava pedesetogodišnjice vladavine kralja Nikole, zlatna svadba kraljevskog para i proglašenje Crne Gore za kraljevinu), Državni arhiv Crne Gore je, pored ostalog, pripremio i izložbu dokumenata na ovu temu. Dokumentarna izložba je izabrana kao naučno popularna forma koja omogućava da se zadovolji ambicija priređivača i naučnoj i široj javnosti predstavi dokumentarna riznica, a sa druge strane da se ugodi oku posmatrača i eventualno zadovolji naučna znatiželja. Cijenimo da naš pokušaj ima opravdanje budući da značaj jubilarnih svečanosti dosad nije istaknut i određen.

Same jubilarne svečanosti 1910. godine predstavljaju zenit i vladalačke kuće Petrović Njegoš i samog kralja Nikole.

Cilj ove izložbe je da prikaže dugotrajno interesovanje evropskog svijeta za Crnu Goru i Bugarsku kao i da postepeno obogati saznanja i predstavu o njima preko kartografije. To je ilustrovano mapama iz raznih oblasti kartografije- putnim mapama, pomorskim, vojnim, političko-administrativnim, istorijskim, trgovačkim i drugim, obuhvatajući period od IV do XX vijeka.

Bogata zbirka karata koje čuvaju Centralni Državni arhiv Republike Bugarske i Državni arhiv Crne Gore čine osnovu ove izložbe.

Karte grafički ilustruju istorijski razvoj Crne Gore i Bugarske.

Od kada se pojavila kao sredstvo komunikacije među ljudima, a to je nešto više od 130. godina, razglednica je stekla određeni značaj koji nije, nažalost, jasnije određen odnosno na odgovarajući način utvrđen i valorizovan. Razlog za ovakav status treba tražiti u činjenici da razglednica nije uživala naučnu plauzibilnost, niti joj je posvećivana pažnja ili iskazivano interesovanje.

Interesovanje za razglednicu ostaje u uskom krugu posvećenih kolekcionara i kartofila koji su uspjeli da sačuvaju ne samo sjećanje na razglednicu i nju samu već i određenu informaciju koju ona nosi. Posmatrano iz današnjeg ugla uočavamo da stara razglednica, pored osnovnog svojstva koje je odredila utilitarna namjena u vrijeme njenog nastanka, posjeduje i određene kvalitete koji se mogu razmatrati i biti interesantni sa više aspekata.