Od kada se pojavila kao sredstvo komunikacije među ljudima, a to je nešto više od 130. godina, razglednica je stekla određeni značaj koji nije, nažalost, jasnije određen odnosno na odgovarajući način utvrđen i valorizovan. Razlog za ovakav status treba tražiti u činjenici da razglednica nije uživala naučnu plauzibilnost, niti joj je posvećivana pažnja ili iskazivano interesovanje.

Interesovanje za razglednicu ostaje u uskom krugu posvećenih kolekcionara i kartofila koji su uspjeli da sačuvaju ne samo sjećanje na razglednicu i nju samu već i određenu informaciju koju ona nosi. Posmatrano iz današnjeg ugla uočavamo da stara razglednica, pored osnovnog svojstva koje je odredila utilitarna namjena u vrijeme njenog nastanka, posjeduje i određene kvalitete koji se mogu razmatrati i biti interesantni sa više aspekata.

Cilj ove izložbe je da prikaže dugotrajno interesovanje evropskog svijeta za Crnu Goru i Bugarsku kao i da postepeno obogati saznanja i predstavu o njima preko kartografije. To je ilustrovano mapama iz raznih oblasti kartografije- putnim mapama, pomorskim, vojnim, političko-administrativnim, istorijskim, trgovačkim i drugim, obuhvatajući period od IV do XX vijeka.

Bogata zbirka karata koje čuvaju Centralni Državni arhiv Republike Bugarske i Državni arhiv Crne Gore čine osnovu ove izložbe.

Karte grafički ilustruju istorijski razvoj Crne Gore i Bugarske.