Na osnovu člana 33 stav 2 Zakona o arhivskoj djelatnosti („Službeni list CG", broj 49/10)
Ministarstvo kulture, donijelo je

P R A V I L N I K
O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SPECIJALNOG ARHIVA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za obavljanje djelatnosti specijalnog arhiva, u pogledu prostora i opreme za smještaj, čuvanje i korišćenje arhivske građe, sredstava za kontinuirano obavljanje djelatnosti i stručnog arhivskog osoblja.

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Arhivska djelatnost u specijalnom arhivu može se obavljati u građevinskom objektu ili dijelu objekta, koji je:

1) čvrste konstrukcije i izgrađen od nezapaljivih ili teško zapaljivih materijala;
2) udaljen od proizvodnih i energetskih postrojenja, opreme i vodova, skladišta i objekata kod kojih postoji povećana opasnost od požara, urušavanja, eksplozija, ispuštanja povećanih koncentracija štetnih materija ili koji mogu biti cilj oružanih dejstava u ratu;
3) smješten unutar izgrađenog stambenog ili poslovnog područja, prometno povezani i lako dostupni vatrogasnim vozilima;
4) zaštićen od prodora podzemnih i nadzemnih voda;
5) zaštićen od pristupa neovlaštenih lica.

Član 4

Za obavljanje arhivske djelatnosti specijalni arhiv treba da ima prostorije namijenjene za:
- preuzimanje, odnosno prikupljanje, obradu i korišćenje arhivske građe i rad stručnog osoblja;
- smještaj arhivske građe (arhivski depo).

Član 5

Prostorije za preuzimanje, odnosno prikupljanje, obradu i korišćenje arhivske građe i rad stručnog osoblja treba da imaju:
1) prostor za predaju, odnosno za prikupljanje arhivske građe i za tehničku obradu prilikom predaje odnosno prikupljanja;
2) prostor za fizičko sređivanje arhivske građe;
3) prostor za obavljanje stručnih poslova, dovoljnog kapaciteta za smještaj i nesmetan rad stručnog arhivskog osoblja;
4) prostor za prijem stranaka;
5) čitaonicu i prostoriju za evidentiranje korisnika i garderobu za korisnike;
6) laboratoriju za konzervaciju i restauraciju, ako obavlja konzervaciju i restauraciju arhivske građe;
7) prostor za zaštitno i sigurnosno snimanje, ako obavlja zaštitno i sigurnosno snimanje.

Član 6

Prostorije za smještaj arhivske građe ( arhivski depo) treba da budu:
1) odvojene od ostalih prostorija u objektu i zaštićene od pristupa neovlaštenih lica;
2) obezbijeđene protivprovalnim i protivpožarnim vratima;
3) suve, provjetrene i zaštićene od direktnog prodiranja sunčeve svjetlosti;
4) zaštićene od podzemnih i nadzemnih voda;
5) povezane sa izlazom iz objekta;
6) udaljene od prostorija u kojima se čuvaju lako zapaljive materije, izvora prašine i zagađenog vazduha.

Član 7

Prostorije iz člana 5 stav 1 alineja 1 ovog pravilnika, treba da budu opremljene radnim stolovima, ormarima i drugom kancelarijskom opremom koja odgovara namjeni pojedine prostorije, kao i ormarima za mještaj arhivske građe koji se mogu zaključavati.
Prostorije iz stava 1 ovog člana, koje služe za korišćenje arhivske građe ( čitaonica) treba da budu opremljne stolovima i stolicama za korisnike sa odgovarajućom rasvjetom kao i policama sa obavještajnim sredstvima i literaturom.

Član 8

Prostorije iz člana 5 stav 1 alineja 2 ovog pravilnika, treba da budu opremljene:
1) policama, ormarima i kasama od metala ili drugog materijala otpornog na vatru ili zaštićenog premazima protiv vatre;
2) uređajima za mjerenje temperature i relativne vlažnosti vazduha;
3) javljačima požara i protivpožarnim aparatima za suvo gašenje požara;
4) klima uređajima.

Član 9

Specijalni arhiv koji čuva građu za čije su korišćenje potrebna tehnička pomagala ili uređaji (audiovizuelni zapisi, film i mikrofilm, elektronski zapisi) dužan je da u čitaonici ili posebnoj prostoriji, korisnicima obezbijedi potrebne uređaje.

Član 10

Specijalni arhiv može da obavlja djelatnost ako ima najmanje:
1) jednog arhivistu za obavljanje poslova na preuzimanju arhivske građe;
2) jednog arhivistu za obavljanje poslova sređivanja, obrade i zaštite arhivske građe;
3) jednog zaposlenog za obavljanje poslova tehničke zaštite arhivske građe;
4) jednog arhivistu za rad sa korisnicima.

Član 11

Ako specijalni arhiv samostalno obavlja konzervaciju i restauraciju arhivske građe ili zaštitno snimanje građe ili u okviru svog informacionog sistema održava određene informacione usluge i sadržaje, dužan je da ima stručna lica za obavljanje odgovarajućih poslova.

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom listu Crne Gore".

Broj: 04-1887
Cetinje, 29. jula 2011. godine

Ministar
Prof. Branislav Mićunović, s.r.