- Uredba o osnivanju Arhiva u Kotoru, 1949. (Sl.l. NRCG, br. 33/49)
- Opšti zakon o državnim arhivima, 1950. (Sl.l. FNRJ, br. 12/50)
- Zakon o državnim arhivima Narodne Republike Crne Gore, 1951. (Sl.l. NRCG, br.27/28/51)
- Zakon o arhivima i zaštiti arhivske građe, 1963. (Sl.l. SRCG, br. 13/63)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivima, 1965. (Sl.l. SRCG, br. 22/65)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivima i zaštiti arhivske građe, 1967. (Sl.l. SRCG, br. 19/1967)
- Zakon o arhivskoj djelatnosti, 1978. (Sl.l. SRCG, br. 11/78)
- Pravilnik o prikupljanju, odabiranju i izlučivanju arhivske građe i čuvanju registraturskog materijala, 1979. (Sl.l. SRCG, br. 20/79)
- Zakon o arhivskoj djelatnosti, 1992. (Sl.l. RCG, br. 25/92)
- Pravilnik o načinu odabiranja arhivske građe i izlučivanju bezvrijednog registraturskog materijala i predaji arhivske građe Državnom arhivu Crne Gore (Sl.l. RCG, br.23/94)
- Pravilnik o čuvanju registraturskog materijala i arhivske građe i davanju podataka o arhivskoj građi Državnom arhivu Crne Gore (Sl.l. RCG, br. 23/94)
- Odluka o visini naknade za posebne usluge u Državnom arhivu Crne Gore (Sl.l. RCG, br. 23/94)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj djelatnosti, 1994. (Sl.l. RCG, br. 27/94)
- Pravilnik o uslugama i cijenama usluga Državnog arhiva (donosi direktor DA. Odobrilo Ministarstvo finansija aktom br. 03-6872/1 od 18. 10. 2005.)
Kako je od 1992. godine Državni arhiv upravna organizacija, određene uredbe za državnu upravu odnose se i primjenjuju i na ovu arhivsku organizaciju:
- Zakon o državnoj upravi (Sl. list RCG, br.38/03)
- Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave (Sl. list RCG, br. 54/04)
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima (Sl. list RCG, br. 27/04 i br. 31/05)
- Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika (Sl. list RCG, br. 27/04)
- Uredba o naknadama i drugim primanjima državnih službenika i namještenika, (Sl. list RCG, br. 24/05)
- Uredba o dodacima na zaradu državnih službenika i namještenika (Sl. list RCG, br. 24/05)
S obzirom na to da je arhivska djelatnost usmjerena na zaštitu i korišćenje arhivske (dokumentarne) baštine, tj. pokretnog spomeničnog nasljeđa, primjenjuje se i:
- Zakon o zaštiti spomenika kulture, (Sl. list RCG, br. 47/91).