CG DA 2 BPO – AO Bijelo Polje

Arhivistički normirani spisi

Inventari

Obavještajna sredstva

A. ARHIVSKI FONDOVI DRŽAVNIH ORGANA, USTANOVA, ORGANIZACIJA I DRUGIH INSTITUCIJA

1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

1.5. Arhivski fondovi 1945-1991/92

1. SRESKI NARODNI ODBOR – BIJELO POLJE (1945-1960); 1945-1958: knj. 193, k. 132, f-251; 65,00. SI. AI.

2. S.O. BIJELO POLJE (1963- ); 1958 – 1980: knj. 91, k. 75. 9,50. AI;

3. GRADSKI ODBOR – BIJELO POLJE (1945 – 1960); 1945 – 1960: knj. 36; k. 15; f. 5, 1.50. AI.

4. RATNA ŠTETA – BIJELO POLJE (1941-1945); 1941-1946: knj. 10; k. 30, 3,60. AI.

MJESNI NARODNI ODBORI

5. – BISTRICA (1945-1958); 1945-1955: knj. 37; k. 8. AI

6. – BARE SJENIČKE (1945-1958); 1945-1958: f.1. 0,10. SI.

7. – ZATON (1945-1958); 1945-1958: knj. 7; k. 5; 0,50. AI.

8. – KANJE (1945-1958); 1945-1958: knj. 7; f.7; 0,70.

9. – KORITA (1945-1958); 1945-1958: knj. 14, f.13; 1,30.

10. – OPŠTINE LIMSKE (1945-1957); 1950-1957: knj. 9, f.21; 2,10.

11. – LOZNA (1945-1958); 1945-1958: knj. 16, f. 13; 1,30.

12. – MOJKOVAC (1945-1960); 1945-1960: knj. 14, f.21; 2,10.

13. – MOJSTIR (1945-1957); 1945-1957; knj.1.

14. – KOSTENICA (1945-1957); 1945-1957: knj.1.

15. – PAVINO POLJE (1945-1959); 1945-1959: knj.27, k.3; 0,30. AI

16. – POTKRAJCI (1945-1958); 1945-1958: knj.25, f. 34; 3,40.

17. – RASOVO (1945-1958); 1945-1958: knj. 27, k.2; 0,20. AI

18. – RAVNA RIJEKA (1945-1959); 1945-1959: knj. 16, k.5; 0,50. AI.

19. – SIPANJE (1945-1958); 1945-1958: knj.5, f.6; 0,60.

20. – SUTIVAN (1945-1958); 1945-1958: knj. 5, f. 6; 0,60.

21. – TOMAŠEVO (ŠAHOVIĆI) (1945-1960); 1945-1960: knj. 25, k.28; 2,80. AI.

22. – ČEOČE (1945-1958); 1945-1958: knj.19, k.2, 0,20. AI.

2. PRAVOSUĐE

2.1. Period do 1945.

23. SUD ZA OGRANIČAVANJE DRŽAVNIH ŠUMA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE – BIJELO POLJE (1919-1941); 1928-1940: k. 6; predmeta 672; AI

2.2. Period od 1945.

24. OSNOVNI (SRESKI) SUD – BIJELO POLJE (1945-1968); 1945 – 1968: knj. 52, k. 229; 27, 50. AI

25. VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO (OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO) – BIJELO POLJE (1945-1991); 1945-1991: knj. 153, k. 589, f. 180, 78,90. AI i SI.

26. PRIVREDNI SUD (OKRUŽNI PRIVREDNI SUD) – BIJELO POLJE (1945-1974) 1954-1974; knj. 51, k. 29, predmeta 1.672; 3,60. AI.

27. SUD UDRUŽENOG RADA – BIJELO POLJE (1986 – 1991); 1986-1991: knj. 31, k. 60; 8,30. AI.

28. OPŠTINSKI SUD ZA PREKRŠAJE – BIJELO POLJE (1945 -1974); 1945-1974: knj.89.

4. PROSVJETNE, KULTURNE I NAUČNE USTANOVE I ORGANIZACIJA

4.1. Prosvjetne ustanove i organizacije

29. JU SŠ „MILOJE DOBRAŠINOVIĆ“ (NIŽA REALNA GIMNAZIJA) – BIJELO POLJE (1945-1970); 1945-1970: knj. 50, k. 1; 0,10. AI.

30. SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA – BIJELO POLJE (1947-1962); 1947-1952, 1960-1962: knj. 8, k.2; 0,24. SI

31. RADNIČKA GIMNAZIJA – BIJELO POLJE (1954-1963); 1954-1963: knj.1, k.1, 0,12, AI.

32. ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE RADNIKA – BIJELO POLJE (1954-1969): k. 1; 0,12. AI.

OSNOVNE ŠKOLE

33. – „DUŠAN KORAĆ“ (I OSMOGODIŠNJA ŠKOLA) – BIJELO POLJE (1945-1991); 1945 – 1991: knj.7, k.2; 024. AI.

34. – „RISTO RATKOVIĆ“ (II OSMOGODIŠNJA ŠKOLA) – BIJELO POLJE (1945-1991); 1945-1991: knj. 5, k.1; 0,12. AI

35. – “VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ“ – BISTRICA (1945-1991); 1945-1991: k. 1; 0,12. AI.

36. – „MLADOST“ – KANJE (1945-1991); 1945-1991: k. 1; 0,12. AI.

37. – „PAVLE ŽIŽIĆ“ – NJEGNJEVO (1945-1991); 1945-1991: k. 1; AI.

38. – „BRAĆA RIBAR“ – ZATON (1945-1991); 1945-1991: k. 1; AI.

39. – „RIFAT BURDŽOVIĆ – TRŠO“ – LOZNA (1945-1991); 1945-1991: k. 1; 0,12. AI.

40. – „VLADISLAV Sl. RIBNIKAR“ – RASOVO (1945-1991); 1945-1991: k. 1; 0,12. AI

41. – „ALEKSA BEĆO – ĐILAS“ – RAVNA RIJEKA (1945-1991); 1945-1991: k.2; 0,24. AI.

42. – “ MILOVAN JELIĆ“ – PAVINO POLJE (1945-1991); 1945-1991: k. 1; 0,12. AI.

43. – „KRSTO RADOJEVIĆ“ – TOMAŠEVO (1945-1991); 1945-1991: k. 2, 0,24. AI.

44. – „MILOMIR ĐALOVIĆ“ – KORITA (1945-1991); 1945-1991: k. 1; 0,12. AI.

45. – “GODUŠA“ U GODUŠI (1945-1991); 1945-1991: k. 1; 0,12. AI

46. – „ĆAMIL SIJARIĆ“ – GODIJEVO (1945-1991); 1945-1991: k. 1; 0,12. AI.

47. – „9. MAJ“ – SUTIVAN (1945-1991); 1945-1991: k. 1; 0,12. AI.

48. JU DJEČJI VRTIĆ „DUŠAN BASEKIĆ – DUŠO“ – BIJELO POLJE (1948-1991); 1948-1991: k. 2; 0,24. AI.

49. SIZ ZA PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE – BIJELO POLJE (1945-1991); 1963-1992: knj. 5, f. 50; 6,00. AI.

4.2. Kulturne ustanove i organizacije

50. JU CENTAR ZA DJELATNOSTI KULTURE „VOJISLAV BULATOVIĆ – STRUNJO“ – BIJELO POLJE (1960 – 1972); 1960-1972; knj. 2, k.8; 0,96. AI.

51. ARHIVSKI CENTAR (ARHIVSKO SREDIŠTE) – BIJELO POLJE (1955-1966); 1955-1966: knj. 13. k.2; 0,24. AI.

6. PRIVREDA I BANKARSTVO

6.1.3.1 Industrija i rudarstvo

52. I PETOLJETKA – BIJELO POLJE (1981-2002); 1981- 2002: knj. 2, k.29, f.68; 10,20. SI.

53. IGDO „MLADOST“ – BIJELO POLJE (1972-2006); 1972-2006; knj.5, k. 37, f. 16; 6,20; SI.

6.2.3.2. Poljoprivreda i šumarstvo

54. ŠUMSKO GAZDINSTVO – BIJELO POLJE (1945-1965); 1945-1965: knj. 15, k. 26; 3,10. SI.

55. OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ZA SREZ BJELOPOLJSKI – BIJELO POLJE (1950-1963); 1950-1963: k.38; 4,20. AI

56. TRGOVINA, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ SREZA BJELOPOLJSKOG – BIJELO POLJE (1945 – 1978); 1945 – 1978: f. 56; 6,30. Nesređeno.

6.2.5. Zadruge

57. SRESKI ZADRUŽNI SAVEZ – BIJELO POLJE (1949-1953); 1949-1953: f. 10; 1,00. Nesređen.

58. SELJAČKE RADNE ZADUGE – BIJELO POLJE (1949-1953); 1949-1953: f. 9; 0,90. Nesređeno.

7. DRUŠTVENO – POLITIČKE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I UDRUŽENJA

7.1. Političke i društveno – političke organizacije

59. SRESKI (OPŠTINSKI) SAVEZ KOMUNISTA – BIJELO POLJE (1945-1992); 1960-1992: k. 110; 12,00. AI

60. SAVEZ SOCIJALISTIČKE OMLADINE – BIJELO POLJE (1945-1992); 1945-1992: f. 45; 5,20; SI.

61. SAVEZ SINDIKATA – BIJELO POLJE (1945-1992); 1945-1990; f.5; Nesređeno.

62. SUBNOR – BIJELO POLJE (1945-1992); 1945-1959: k. 7; 0,84. SI.

63. MARKSISTIČKI CENTAR – BIJELO POLJE (1976-1992); 1976-1992: knj. 1, k. 23; 2,15. AI.

7.4. Kulturno – prosvjetna društva

64. DRUŠTVO „SLOGA“ – BIJELO POLJE (1925-1928); 1925-1928: knj.15, k. 1; 0,9. SI.

65. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „ALEKSA ĐILAS – BEĆO“ – BIJELO POLJE (1955-1960); 1955-1959: K. 1; 0,12. SI.

9. OSTALO

66. ZAVOD ZA PROJEKTOVANJE – BIJELO POLJE (1970-1990); 1970-1990: f.120; 29,00. SI.

67. FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA CRNE GORE – PODRUČNA JEDINICA BIJELO POLJE (1950 – 1978); 1950-1978: k. 54. AI.

B. PORODIČNI I LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

B.2. LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

68. KNEŽEVIĆ NIKOLA – NIKICA – BIJELO POLJE; 1889-1973: k. 4; 0,52. AI.

69. STANIĆ ANDRO – BIJELO POLJE; 1887-1948: dok. 38. SI

V. ZBIRKE

70. NARODNA ODBRANA; 1928-1932: dok. 18. SI

71. ŽRTVE RATA I PREŽIVJELE ŽRTVE RATA; 1946-1964: k. 8; 9,60. AI.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00