JU GIMNAZIJA „NIKO ROLOVIĆ“ BAR

Arhivistički normirani zapis za pravna i fizička lica i porodice – prema međunarodnom standardu – ISAAR (CPF)

Normirani arhivistički zapis za stvaraoca – JU GIMNAZIJA „NIKO ROLOVIĆ“ BAR

PODRUČJE IDENTITETA

 5.1 Vrsta stvaraoca Pravno lice 
 5.1.2 Normirani oblik(ci)
imena/naziva
  JU Gimnazija „Niko Rolović“ BAR
 5.1.3 Uporedni oblici imena/
naziva
  Školski centar „Niko Rolović“ Bar

5.2 PODRUČNI OPIS

5. Vrijeme djelovanja  1921 –dalje 
 5.2.1. Istorija  Ukazom Ministarstva prosvjete Kraljevine SHS od 6. novembra 1920 g. odobreno je osnivanje Niže Četvororazredne gimnazije u Baru, a počela je sa radom septembra 1921 g. (U I razred upisana su 62, a u II 25 učenika).
29. avgusta 1929g. zatvoreno je 29 Nižih gimnazija, među kojima i Barska gimnazija.
Vijest o ukidanju Barske gimnazije primljena je sa velikim ogorčenjem, pa su opštinski organi i udruženja iz sreza obraćali Ministarstvu prosvjete i Vladi u Beogradu, pa čak tražili da se finansiraju sopstvenim sredstvima, samo da opstanu. Međutim ni to nije uspjelo pa je škola prestala sa radom škol.1929/30 g.
Predstavnici vlasti u Baru insistirali su na radu gimnazije. Ministarstvo prosvjete uz saglasnost predsjednika kraljevske vlade,donjelo je Ukaz o ponovnom otvaranju gimnazije koja je počela sa radom šk.1931/32, sa 136 uč.
U toku okupacije gimnazija je radila po naređenju okupatora. Rad je bio neredovan, i bez rezultata, i školu je pohađao mali broj učenika.Veliki broj učenika i profesora Barske gimnazije uključio se u borbu za nacionalno i socijalno oslobođenje zemlje, a neki od njih dali i svoje živote za slobodu.Među njima je i narodni heroj Niko Rolović,čije ime nosi gimnazija.Poslije oslobođenja Crne Gore, Povjereništvo za prosvjetu Crnogorske antifašističke skupštine narodnog oslobođenja dalo je uputstvo za otvaranje gimnazije i 19. febr. 1945g, otpočela je redovna nastava u gimnaziji.Šk.1944/45 g. upisano je 226 uč. u 7 odjeljenja, i od ove god.broj učenika se stalno povećavao.Na osnovu čl.23. Zakona o narodnim odborima Srezova u NRCG i Rješenja Savjeta za prosvjetu i kulturu NRCG br.2241 od 18.juna 1953g,
Narodni odbor Sreza barskog Rješenjem br.1376, februara 1954g donio je odluku da se u Baru otvori Viša realna gimnazija. Šk.1953/54 Otvoren je V razred. Tako je prva
matura Barske gimnazije 1956/57 položila ispit ne samo svoje generacije već i gimnazije.
Bitka „Gimnazije za Gimnaziju“ je dobijena.
Zvaničan naziv Gimnazija “Niko Rolović“u Baru ustanovljen je šk. 1956/57g. kada je na zahtjev Školskog odbora Više realne gimnazije u Baru, Narodni odbor Sreza Cetinje donio odluku da gim. nosi ime narodnog heroja Nika Rolovića, bivšeg učenika gimnazije.
Na osnovu izvještaja gimnazije za period 1961/62-1967/68g.
ustanovljeno je da je ova škola imala isturena odjeljenja I razreda u Ulcinju šk.1963/64-2 odjeljenja, i šk. 1964/65 -2 odjeljenja.
1946g pokrenuta je inicijativa za izgradnju nove školske zgrade gimnazije u Baru. Zbog nedostatka sredstava izvršena je samo adatapcija šk. zgrade u S.Baru.
U zemljotesu 1968g. znatno je oštećena šk.zgrada, te se pristupilo obezbjeđenju sredstava za gradnju nove škole na Topolici 19. jan. 1970.
Nova šk. zgrada je izgrađena i počela sa radom 24 novembra 1972 na dan oslobođenja Bara.
Elaboatom “Reorganizacija i perspektive razvoja srednjeg školstva u Baru“ iz 1972g. predviđa se integracija srednjeg obrazovanja.
U decembru 1973g.gimnazija se integrisala sa Radničkim univerzitetom “Branko Čalović“, i formiran je Školski centar “Niko Rolović“, koji su činile: gimnazija
sa 15 odjeljenja, i škola za kvalifikovane radnike metalske i elektrotehničke struke sa 6 odjelj.
Šk.1975/76g. uvode se dvije faze usmjerenog obrazovanja: zajedničke osnove (I i II raz), i završna faza (III i IV raz.).
Šk. 1978/79g. upisana je prva generacija usmjerenog obrazovanja. Školski centar u svom sastavu ima mnogo smjerova i zanimanja: pomorsko. ugostiteljsko, trgovačko, lučko, prevodilačko, matematičko, elektro…
Takav sistem nije dugo opstao.
Početkom 90-tih god.dešavaju se promjene u društvu,a i u školstvu.
Ukida se složeni Školski centar (u slijedeće 3 god. prestale su da postoje druge struke i zanimanja).
Šk.1991/92g. “Gimnazija se vratila sebi“. Upisuju se samo gimnazijska odjeljenja. Zvaničan naziv ustanove je Gimnazija“Niko Rolović“Bar.
Do 2001/02g. postojala su 2 usmjerenja: društveno-jezički i prirodno-matematički, a od te god. uvodi se opšti smjer, s ciljem stvaranja opšteg tipa gimnazije koja daje široko opšte obrazovanje.
 5.2.3. Mjesta  Bar
 5.2.4. Pravni položaj  Gimnazija je Javna ustanova
Škola je pravno lice i ima svoj štambilj i pečat.
 5.2.5. Funkcije, zanimanja i djelatnosti  U Gimnaziji se ostvaruje opšte srednje obrazovanje.
Učenicima se omogućava:
-Sticanje potrebnog znanja,vještina, sposobnosti i navika, zasnovanim na dostignućima nauke,tehnike,
kulture i umjetnosti, radi nastavka školovanja;
– Postizanje međunarodno uporedivog nivoa znanja;
– Razvijanje kritičkog mišljenja i prosuđivanja;
– Razvijanje sposobnosti komunikacije;
– Razvijanje odgovornog odnosa prema radnoj i životnoj sredini;
– Razvijanje sposobnosti za život u pluralističkom i demokratskom društvu;
– Podsticanje razumjevanja, tolerancije i solidarnosti.
 5.2.6. Nadležnost(i) Izvor(i) ovlašćenja  Gimnazija je samostalna ustanova koja ima vaspitno-obrazovni karakter.
Uređuje pitanja od značaja za rad i funkcionisanje gimnazije,te ostvarivanje prava obaveza i odgovornosti;
Organizuje racionalno i efikasno izvođenje obrazovnog programa;
Planom rada utvrđuje se organizacija obrazovno-vaspitnog rada, oblici sadržaj i raspored izvršenja zadataka, i druga pitanja od značaja za ostvarivanje obrazovno-vaspitnoga rada, u skladu sa zakonom i obrazovnim programom.
Donosi statut, program rada i izvještaje o realizaciji.
Ima odgovornost za efikasno obavljanje obrazovno-vaspitnog rada.
Izvori:
-Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju
-Zakon o gimnaziji
„Sl.list RCG br.64/02“
– Statut gimnazije
-„Spomenica barske gimnazije“
(1921-1971)
-„Gimnazija u Baru (1921-1996)“
-„Razvoj prosvjete i školstva u
Barskoj opštini“- Savo Lekić
 5.2.7. Administrativno
ustrojstvo / genealogija
  Gimnazijom upravlja Školski odbor
Školski odbor:
-Usvaja program razvoja gimnazije;
-Usvaja godišnji plan rada i izvještaj o njegovoj realizaciji;
-Donosi statut,akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga opšta akta;
-Donosi godišnji finansijski plan;
-Usvaja peridični i godišnji obračun
-Razmatra uspjeh učenika;
Obavlja ostale aktivnosti u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju (Sl.list RCG br.64/o2) i Statutom.

Direktor:
-Rukovodi radom gimnazije;
-Organizuje racionalno i efikasno izvođenje obrazovnog programa;
-Obezbjeđuje jednakost učenika, ostvarivanje prava na obrazovanje i vaspitanje,u skladu sa njihovim sposobnostima;
-Priprema prjedlog godišnjeg plana rada i odgovoran je za njegovo sprovođenje:
-Odgovoran je za ostvarivanje prava i dužnosti učenika, i odgovara za zakonitost rada Gimnazije;
-Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.
Pomoćnik direktora pomaže direktoru u organizovanju obrazovno-vaspitnog rada i obezbjeđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnoga rada.
Stručni organi gimnazije su:
Nastavničko vijeće
Odjeljensko vijeće
Stručni aktiv nastavnika
Odjeljenski starješina

 5.2.8. Opšti kontekst  Gimnazija je srednja škola kojom se nakon završetka školovanja omogućuje sticanje znanja i sposobnosti za nastavak školovanja.
Organizuje se tako da metodom rada doprinosi ostvarivanju ciljeva vaspitanja i obrazovanja.


5.3. PODRUČJE ODNOSI / VEZE

Prva relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo prosvjete Kraljevine SHS
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1921-1929 


Druga relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo prosvjete, Savjet za prosvjetu i kulturu NRCG
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1931-1954 

 

Treća relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Vlada RCG
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze   hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1973-1991 

 

 

5.4 PODRUČJE: KONTROLA

5.4.1. Oznaka normiranog zapisa  MNE DA GNR 
5.4.2. Oznaka(e)  Državni arhiv
 5.4.3. Pravila i / ili konvencije  ISAAR (cpf)
 5.4.4. Status  privremeno
 5.4.5. Stepen podrobnosti
normiranog zapisa
  sumarno
 5.4.6. Datum(i) izrade i izmjene  Februar 2009 g.
 5.4.7. Jezik(ci) i pismo(a)  Crnogorski, latinica
 5.4.8. Izvori  Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju
Statut Gimnazije“Niko Rolović“
Arhivski fond-Gimnazija „Niko
Rolović“ Bar
5.4.9. Napomene o održavanjuAutor normiranog zapisa Popović Nevenka
Državni arhiv-Arhivski odsjek Bar

 

  1. POVEZIVANJE PRAVNIH LICA, FIZIČKIH LICA I PORODICA S ARHIVSKOM GRAĐOM I DRUGIM IZVORIMA

Prvi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka    Gimnazija“Niko Rolović“Bar DA-GNR 
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  stvaralac
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1921-dalje

 

Drugi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     Ministarstvo prosvjete Kraljevine SHS
DA-
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1921-1929

 

Treći povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka    Ministarstvo prosvjete,Savjet za prosvjetu i kulturu NRCG
DA- 
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1931-1954

 

Četvrti povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka    Vlada RCG 
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze   tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1973-1991

Arhivistički normirani opisi

Inventari

Obavještajna sredstva

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00