Izbornik Zatvoriti

JU SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA BAR

Arhivistički normirani zapis za pravna i fizička lica i porodice – prema međunarodnom standardu – ISAAR (CPF)

Normirani arhivistički zapis za stvaraoca – JU SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA BAR

PODRUČJE IDENTITETA

 5.1 Vrsta stvaraoca  Pravno lice
 5.1.2 Normirani oblik(ci)
imena/naziva
  JU Srednja Poljoprivredna  škola BAR
 5.1.3 Uporedni oblici imena/
naziva
  Poljoprivredni školski centar
„DUŠAN VLAHOVIĆ“ BAR

5.2 PODRUČNI OPIS

5. Vrijeme djelovanja   1933 –dalje
 5.2.1. Istorija  

U Baru je 29 januara 1933g. otvorena Specijalna škola za južne kulture na Topolici. To je bila prva
i jedina specijalizovana poljoprivredna škola za južne kulture u Kraljevini Jugoslaviji.
Škola je od osnivanja 1933g. do zaključno sa šk.38/39g, bila jednogodišnja, a od šk.39/40g. prerasla u dvogodišnju. Iste god. Uredbom su bile predviđene i Poljoprivredna škola u trogodišnjem trajanju, u kojima je nakon jednogodišnje stručne prakse i položenog stručnog ispita iz određene grane proizvodnje bio priznat stepen srednje stučne spreme.
Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Jugoslavije br.26341/II od 1.aprila 1937g. osnovana je Državna ogledna stanica za južne kulture na Topolici u Baru.
Ogledna stanica je radila  kao samostalna naučna ustanova od osnivanja do aprila 1944g. kada je Rješenjem Crnogorske narodne uprave Cetinje, resor za narodnu
upravu, Specijalna niža poljoprivredna škola  i Državna ogledna stanica za južne kulture, integrisane u jednu ustanovu pod nazivom Niža Poljoprivredna škola „Topolica“ 
u Baru.
Ove ustanove bile su finansijski i organizaciono spojene a funkcionalno odvojene.
Za vrijeme II svjetskog rata škola i Stanica radile su kao posebne ustanove.
 Septembra 1946g. ukinuta je Specijalna niža poljoprivredna škola u Baru (preselila se u Herceg Novi).
Srednja  Poljoprivredna škola u Baru osnovana je 25. maja 1946g.
Rješenjem Ministarstva poljoprivrede NRCG br.7949, redovna nastava je počela 12. oktobra 1946g
U I generaciji sa trogodišnjim školovanjem bilo je 60 učenika.
Od šk.49/50g.u školi se izvodi nastava u četvorogodišnjem trajanju.
Od oktobra 1946g.škola je radila u zgradi dvorca  kralja Nikole.
Izgradnja nove  školske zgrade počela je 1946g.
Maja 1947g. Srednja Poljoprivredna škola je organizaciono odvojena od Stanice za južne kulture. (1960g. Stanica je prerasla u Zavod za suptropske kulture, a 1964g. ulazi
u sastav Poljoprivrednog instituta u Titogradu).
Od osnivanja 1946g.do šk.62/63 škola je bila opšteg smjera.
Rješenjem Savjeta za prosvjetu NRCG br.03-139 od 23.decembra 1959g. škola je dobila naziv Poljoprivredna škola “Dušan Vlahović“ Bar.
Šk. 66/67g, uz saglasnost Privredne komore CG, Sekretarijata za prosvjetu, kulturu i nauku i Zavoda za unapređenje školstva, i na osnovu Zaključaka Izvršnog vjeća CG, odlučeno je da Poljoprivredna škola “Dušan Vlahović“ u Baru, preraste u Poljoprivredni školski centar „Dušan Vlahović“ Bar.
U Centru je šk.67/68g. izvođena eksperimentalna nastava novog načina obrazovanja. Na četvrtom stepenu su dvije faze: I  faza –opšta znanja, II faza-stručna nastava po
smjerovima.
Od  šk.76/77g. škola dobija naziv Biotehnički obrazovni centar „Dušan Vlahović“ Bar.
Organizovana je saradnja centra i udruženog rada, i dala je zapažene rezultate.
U  zemljotresu  1979g. srušena je školska zgrada. Ubrzo je počela gradnja nove školske zgrade u Bjelišima (25. juna 1980, a završena krajem aprila 1981g).

1990g, u skladu sa društveno-ekonomskim i političkim promjenama, uvodi se klasično srednje obrazovanje. Ova ustanova dobija zvaničan naziv JU SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA BAR.
Uvode se profili:
Poljoprivredni tehničar-opšti smjer;
Prehrambeni  tehničar;
Veterinarski   tehničar;

Od šk. 1991/92g. u primjeni su novi nastavni planovi i programi u skladu sa novim zakonskim propisima o mjestu i ulozi škole u obrazovanju kadrova u oblasi poljoprivrede.
Šk.1997/98g. u Srednjoj Poljoprivrednoj školi u Baru upisani su ugostiteljski smjerovi, a šk. 2001/02g. upisano je odjeljenje ekonomskih tehničara.
Interesovanje za ovo zanimanje bilo je veliko, što je uslovilo otvaranje samostalne srednje škole 2003g.

 5.2.3. Mjesta  Bar
 5.2.4. Pravni položaj  Poljoprivredna  škola je javna ustanova.
Škola je pravno lice i ima svoj štambilj i pečat.
 5.2.5. Funkcije, zanimanja i djelatnosti  

U Srednjoj Poljoprivrednoj školi se ostvaruje  srednje obrazovanje.
U školi se ostvaruje  stručno obrazovanje za područje rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, mašinstvo i obrada metala i lične usluge za zanimanja za koja je škola verifikovana.
Pored ovih djelatnosti škola može obavljati i druge djelatnosti za potrebe obavljanja praktičnog obrazovanja učenika.

Učenicima se omogućava:
– Sticanje potrebnog znanja zasnovanog na dostignućima nauke i tehnike, i radi nastavka  školovanja;
 – Postizanje međunarodno uporedivog nivoa znanja:
–  Razvijanje odgovornog odnosa prema radnoj i životnoj sredini;

 5.2.6. Nadležnost(i) Izvor(i) ovlašćenja  Srednja Poljoprivredna škola je samostalna ustanova  koja ima vaspitno-obrazovni
 karakter.
 Uređuje pitanja od značaja za rad i  funkcionisanje škole, te ostvarivanje prava obaveza i odgovornosti;
 Organizuje racionalno i efikasno izvođenje obrazovnog programa;
  Planom rada utvrđuje se organizacija obrazovno-vaspitnog rada, oblici sadržaj i raspored izvršenja zadataka, i druga pitanja od značaja  za ostvarivanje obrazovno-vaspitnoga rada, u skladu sa zakonom i  obrazovnim programom.
  Donosi statut, program rada i izvještaje o realizaciji.          
  Ima  odgovornost za efikasno obavljanje obrazovno-vaspitnog  rada.     
 Izvori:
-Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju;
-Zakon o stručnom obrazovanju  Sl.list RCG br.64/02;
–  Statut škole;
– Savo Lekić i Tomaš Marković, „Poljoprivredne škole u Crnoj Gori  1875-1995g.“;
–  Savo Lekić, „Razvoj prosvjete i školstva u Barskoj opštini“
 5.2.7. Administrativno
ustrojstvo / genealogija
  

Poljoprivrednom školom upravlja Školski odbor
Školski odbor:
-Usvaja program razvoja  škole;
-Usvaja godišnji plan rada i izvještaj o njegovoj realizaciji;
-Donosi statut, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih  mjesta i druga opšta akta;
-Donosi godišnji finansijski plan;
-Usvaja peridični i godišnji obračun
-Razmatra uspjeh učenika;
 Obavlja ostale aktivnosti u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju (Sl.list RCG br.64/o2) i Statutom.
 
  Direktor:
 -Rukovodi radom  škole;
 -Organizuje racionalno i efikasno izvođenje obrazovnog programa;
 -Obezbjeđuje jednakost učenika, ostvarivanje prava na obrazovanje i vaspitanje, u skladu sa njihovim sposobnostima;
 -Priprema prjedlog godišnjeg plana rada i odgovoran je za njegovo sprovođenje:     
-Odgovoran je za ostvarivanje prava i dužnosti učenika, i odgovara za zakonitost rada škole;
 -Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

  Pomoćnik direktora pomaže direktoru u organizovanju obrazovno-vaspitnog rada i obezbj-eđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnoga rada.

 Stručni organi škole su:
 Nastavničko vijeće
 Odjeljensko  vijeće
 Stručni aktiv nastavnika
 Odjeljenski  starješina

 5.2.8. Opšti kontekst  Srednjom Poljoprivrednom školom se nakon završetka  školovanja omogućuje obavljanje stručnih poslova, i sticanje znanja i sposobnosti za nastavak školovanja.
Organizuje se tako da metodom rada doprinosi ostvarivanju ciljeva vaspitanja i obrazovanja.


5.3. PODRUČJE ODNOSI / VEZE

Prva relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo prosvjete
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze hijerarhijska 
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1933-1944 


Druga relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
Ministarstvo  poljoprivrede NRCG;
Savjet za prosvjetu NRCG 
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1946-1959 

 

Treća relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Sekretarijat za prosvjetu, kulturu i
nauku  RCG
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1960-1977 

 

Četvrta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
Vlada  RCG 
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1978-1991 

 

 

5.4 PODRUČJE: KONTROLA

5.4.1. Oznaka normiranog zapisa   MNE DA SPŠ
5.4.2. Oznaka(e)  Državni arhiv
 5.4.3. Pravila i / ili konvencije  ISAAR (cpf)
 5.4.4. Status  privremeno
 5.4.5. Stepen podrobnosti
normiranog zapisa
  sumarno
 5.4.6. Datum(i) izrade i izmjene  Maj 2009 g.
 5.4.7. Jezik(ci) i pismo(a)  Crnogorski, latinica
 5.4.8. Izvori  Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju;
Zakon o stručnom obrazovanju;
Statut Srednje Poljoprivredne škole;
Arhivski fond- Poljoprivredna škola Bar
5.4.9. Napomene o održavanjuAutor normiranog zapisa Popović Nevenka
Državni arhiv-Arhivski odsjek Bar

 

  1. POVEZIVANJE PRAVNIH LICA, FIZIČKIH LICA I PORODICA S ARHIVSKOM GRAĐOM I DRUGIM IZVORIMA

Prvi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     Srednja Poljoprivredna škola  Bar      DA-SPŠ
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  stvaralac
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1933-dalje

 

Drugi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     Ministarstvo prosvjete 
DA-
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1933-1944

 

Treći povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     Ministarstvo poljoprivrede NRCG;
Savjet  za prosvjetu NRCG
DA-
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1946-1959

 

Četvrti povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka    Sekretarijat za prosvjetu, kulturu i nauku  RCG
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1960-1977

 

Peti povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     Vlada  RCG
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1978-1991

Arhivistički normirani opisi

Inventari

Obavještajna sredstva