Arhivistički normirani zapis za pravna i fizička lica i porodice – prema međunarodnom standardu – ISAAR (CPF)

Normirani arhivistički zapis za stvaraoca – Opštinska Konferencija SSRN Bar (OKSSRNB)

PODRUČJE IDENTITETA

 5.1 Vrsta stvaraoca  Pravno lice
 5.1.2 Normirani oblik(ci)
imena/naziva
  Opštinska  Konferencija SSRN Bar
 5.1.3 Uporedni oblici imena/
naziva
  NOF Bar
NF Bar
SSRN Bar
Socijalistički Savez Bar

5.2 PODRUČNI OPIS

5. Vrijeme djelovanja  1944 – 1991 
 5.2.1. Istorija  

SSRN Crne Gore je izrastao iz Narodnooslobodilačkog fronta Jugoslavije. NOF CG osnovan je na Prvoj konferenciji u Kolašinu 16.07.1944.god. kada je formiran i Glavni odbor.
Na teritoriji Crne Gore seoski, opštinski, gradski i sreski odbori Fronta birani su posle izbora Glavnog odbora NOF CG. Za predsednika je obično biran neki ugledni građanin, a za sekretara skoro uvjek sekretar partijskog komiteta, odnosno partijske ćelije. NOF u Crnoj Gori se postepeno osmostaljivao i postajao značajan politički i ekonomski faktor; on je sve više učestvovao u razobličavanju i razbijanju svih neprijatelja NOP-a, zatim u obnovi i izgradnji ratom razorene i opustošene  zemlje. Pored Glavnog odbora Fronta za Crnu Goru i Okružnog Odbora Fronta za Boku Kotorsku, do oslobođenja je izabrano 11 sreskih odbora i veći broj seoskih i mjesnih odbora fronta. 
Poćetkom marta 1947.g obavljeni su izbori za sve odbore i izabrani delegati za Prvi kongres NF. Brojno stanje NF uoči Kongresa bilo je 134 000 članova. Prvi kongres NF održan je 12.04. 1947.g na Cetinju. Kongres je donio Statut i izabrao Glavni odbor od 125 članova, a Glavni odbor svoj Izvršni odbor, koji se sastojao od predsjednika, 2 sekretara i 30 članova. Prvi kongres je postavio zadatke koordiniranja rada omladine, AFŽ-a i Sindikata. Donešen je zakon o petogodišnjem planu razvitka narodne privrede(od 1947.g do 1951.g)- elektrifikacija i industrijalizacija zemlje.
 Drugi kongres održan je na Cetinju 08.05. 1949.g u kome je uzelo učešće 98,56% birača. Na kongresu su doneseni zaključci:
–    Odbacivanje rezolucije IB
–    Ostvarivanje petogodišnjeg plana
–    Brigadni sistem rada(radne akcije)
–    Idejno-vaspitni rad na selu
–    Reorganizacija u odborima…
Treći kongres održan je 11.04.1953.g.

Neposredno uoči oslobođenja u Baru    je formiran Opštinski odbor Narodnooslobodilačkog fronta (NOF), koji je još prvih dana, u slobodnoj zemlji, poprimio karakter najmasovnije organizacije radnih ljudi i građana opštine. Na velikom narodnom zboru održanom u Baru, 1.decembra 1944.g, na kome je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi, izabran je Sreski odbor NOF-a.
 Na IV kongresu 1960.g NOF mjenja ime u SSRN. On postaje široka politička baza društveno-političke aktivnosti radnih masa i društvenog samoupravljanja.
 Opštinska konferencija SSRN, sa mjesnim organizacijama, podružnicama i sekcijama bila je nosilac najmasovnijih akcija na učvršćenju i demokratskom razvoju društvenog sistema i organizator svih političkih aktivnosti za izbore organa narodne vlasti, političkog i kulturnog života mjesta i opštine kao cjeline.
Na petom kongresu održanom u martu 1966.g SSRN  je promjenio naziv u Socijalistički Savez. 
31.10. 1990.g je kratko vrijeme djelovao kao Demokratski Socijalistički Savez. 
Na sjednici Predsjedništva Socijalisti- čkog Saveza 05.02.1991.g donesena je Odluka o jedinstvenoj političkoj organizaciji Socijalističkog Saveza i SK CG, a na 16-toj sjednici CK SK CG, februara 1991.g – Odluka o jedinstvenoj političkoj organizaciji Socijalističkog Saveza CG i SK CG. Što znači da je SK politički i pravni sledbenik Socijalističkog Saveza.

 5.2.3. Mjesta  Bar
 5.2.4. Pravni položaj  Društveno-politička organizacija. Od 16. jula 1944.g do 27. septembra 1960.g djeluje kao NOF, odnosno NF, a od tada do 31.oktobra 1990.g kao SSRN. Od 05.02. 1991.g djeluje kao Socijalistički  Savez zajedno sa SK, kao jedinstvena organizacija koja se zove SK Crne Gore.
 5.2.5. Funkcije, zanimanja i djelatnosti  U Socijalističkom Savezu radni ljudi i građani ostvarivali su svoje političke, samoupravne i demokratske interese, prava i  dužnosti neposrednim učešćem u radu organizacija i organa SSRN i društveno-političkih i drugih organizacija u SSRN CG.
Programski ciljevi i zadaci Socijalističkog  Saveza proizilaze:
–    iz dugoročnih ciljeva Socijalističke revolucije, sadržanih u Programu SKJ, iz stavova Kongresa SKCG.
–    Iz osnovnih opredeljenja razvoja socijalističkog samoupravnog društva, sadržanih u Ustavu SFRJ, Ustavu SRCG i Zakonu o udruženom radu;
–    Iz ciljeva i zadataka društveno-političkih organizacija i drugih društvenih organizacija u kojima radni ljudi i građani usaglašavaju i ostvaruju svoje interese.
Radni ljudi i građani u SSRN bore se:
–    za svjestan razvoj slobodne čovjekove ličnosti,
–    protiv svih oblika zaostale društvene svijesti, tradicionalizma, konzervativizma…
–    za razvoj odnosa na selu i savremene poljoprivredne proizvodnje;
–    za neposredno odlučivanje na zborovima radnih ljudi i građana, ličnim izjašnjavanjem putem referenduma i na drugi način;
–    za očuvanje, dalje učvršćivanje i razvoj tekovina Socijalističke revolucije i NOB-e.
Socijalistički Savez se bori za zaštitu i vaspitanje djece, kao i unapređenje društvenog položaja žena.
 5.2.6. Nadležnost(i) Izvor(i) ovlašćenja  

Socijalističke snage organizovane u svim društveno –političkim organizacijama i udruženjima građana sa Savezom komunista na čelu, povezuje se u Socijalističkom Savezu i čine cjelinu za ostvarivanje ciljeva u izgradnji socijalističkog samoupravnog društva u Crnoj Gori.
Na Prvom kongresu NF (12.06. 1947g) donesen je Statut i izabran Glavni odbor. Na Drugom kongresu NF (08.05. 1949.g) donesena je Odluka o realizaciji prvog petogodišnjeg plana i odbacivanje Rezolucije IB. Uvođenje radničkog samoupravljanja dovelo je do transformacije NF u SSRN na Četvrtom kongresu, koji je održan (26-27. 09. 1960.g). Na istom kongresu je usvojen Plan razvitka privrede od 1961.g do 1965.g. 
Na sjednici RKSSRN, (19.07. 1976.g) do 1980.g i zadaci SSRN na njegovom ostvarivanju.


Izvori:

–    Bar grad pod Rumijom, grupa autora, Bar, 1984.g   
   –    Arhivski fond SSRN Bar
– Branko Kovačević, KPCG od (1945-1952)
  –  Politička enciklopedija

 5.2.7. Administrativno
ustrojstvo / genealogija
  Organizacionu osnovu Socijalističkog Saveza čini mjesna organizacija, koja osniva podružnice i druge oblike organizovanjua i djelovanja Mjesne organizacije Socijalističkog Saveza i drugi oblici organizovanja na području opštine čine opštinsku organizaciju Socijalističkog Saveza.
Opštinske organizacije Socijalističkog Saveza i drugi oblici organizovanja radnih ljudi i građana na teritoriji SRCG čine organizaciju SSRN CG. Organizacija SSRN CG integralni je i sastavni dio organizacije SSRN Jugoslavije.
Najviši organi Socijalističkog Saveza jesu konferencije. Konferencije se konstituišu na delegatskom principu. One biraju predsjedništva kao kolektivne političko-izvršne organe. Takođe biraju Nadzorni odbor. Zatim obrazuju sekcije, komisije, odbore i druge oblike djelovanja.
Najviši organ SSRN CG  je Republička konferencija u kojoj se ostvaruju politički dogovori i ona predstavlja SSRN CG. 
Republička konferencija se konstituiše:
–    od delegate opštinskih organizacija
SSRN, komunista CG, Vijeća SSCG, RKSSO i Republičkog Odbora SUBNOR-a;
–    od delegate društv. Org. i udruženja građana;
–    od delegata Privredne Komore, JNA, TO….
Republička konferencija donosi Statut SSRN CG. RK bira Predsjedništvo (mandate 4 godine). Djelokrug i nadležnosti Predsjedništva bliže se određuju Poslovnikom o radu RKSSRN, njenih organa i oblika djelovanja. Radom Predsjedništva rukovodi predsjednik.
Predsjedništvo bira sekretara, koji je naredbodavac izvršenja budžeta RKSSRN, koordinira, prati i usmjerava rad stručne službe.
RK organizuje konferencije za pitanja društvenog položaja žena. Takođe obrazuje sekcije, komisije, odbore i druge oblike djelovanja koji su odgovorni za svoj rad RK i učestvuju u pripremi sjednica RK i njenog Predsjedništva. 
RK ima svoj pečat. Sjedište je bilo u tadašnjem Titogradu.
Kongres SSRN organizuje se prema potrebi.
 5.2.8. Opšti kontekst  SKCG kao idejno politička snaga radničke klase i samoupravnog društva, osnovni je pokretač političke aktivnosti u Socijalističkom Savezu kao i Savezu Sindikata, Savezu Socijalističke Omladine, SUBNOR-u.
Republička Konferencija predstavlja SSRNCG.


5.3. PODRUČJE ODNOSI / VEZE

Prva relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Narodnooslobodilački fronta Crne Gore (NOF  CG)
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1944- 1960 


Druga relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
Socijalistički Savez radnog naroda Crne Gore (SSRN CG) 
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1960 – 1966 

 


Treća relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Socijalistički Savez (SS) CG
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1966- 1991 

 

 

5.4 PODRUČJE: KONTROLA

5.4.1. Oznaka normiranog zapisa  MNE DA SSRNB 
5.4.2. Oznaka(e)  Državni arhiv – Arhivski odsjek Bar
 5.4.3. Pravila i / ili konvencije  ISAAR (cpf)
 5.4.4. Status  privremen
 5.4.5. Stepen podrobnosti
normiranog zapisa
  sumarno
 5.4.6. Datum(i) izrade i izmjene  2012.g
 5.4.7. Jezik(ci) i pismo(a)  Crnogorski/srpsko – hrvatski
latinica, ćirilica
 5.4.8. Izvori  –    Bar grad pod Rumijom, grupa autora, Bar, 1984.g
–    Arhivski fond SSRN Bar
–    Branko Kovačević,KPCG od (1945-1952)
–    Politička enciklopedija
5.4.9. Napomene o održavanjuAutor normiranog zapisa Jasmina Rastoder
Državni arhiv – Odsjek za kontrolu, zaštitu, preuzimanje, smještaj, sređivanje, obradu i korišćenje arhivske građe Bar

 

  1. POVEZIVANJE PRAVNIH LICA, FIZIČKIH LICA I PORODICA S ARHIVSKOM GRAĐOM I DRUGIM IZVORIMA

Prvi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     Opštinski odbor Narodnooslobodilačkog fronta Bar (NOF Bar)
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  stvaralac
 6.4. Vrijeme povezanih izvora 1944 -1960 

 

Drugi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     Opštinska Konferencija SSRN Bar
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora 1960 – 1991