OŠ „Blažo Jokov Orlandić“ Bar (OŠBJO)

ISAAR (cpf) – Normirani arhivistički zapis za stvaraoca – OŠ „Blažo Jokov Orlandić“ Bar (OŠBJO)

 

  5.1 PODRUČJE IDENTITETA

 5.1.1 Vrsta stvaraoca  Pravno lice 
  5.1.2 Normirani oblik(ci)
imena/naziva
  OŠ „Blažo Jokov Orlandić“
 5.1.3 Uporedni oblici imena/
naziva
  Druga Osnovna škola Bar
5.2 PODRUČJE OPISA  
5.2.1 Vrijeme djelovanja  1972-  dalje
5.2.2. Istorija Ova škola osnovana je diobom OŠ „Meksiko“ Bar 1972.godine, kao druga osmorazredna škola u gradu Baru.
Postojala je samo Osnovna škola “Meksiko“, čiji je kapacitet bio nedovoljan, a odavno u njoj nije bilo uslova za uspješan rad. Zbog toga Skupština opštine Bar, 4.05.1972. godine donosi odluku o formiranju „ Druge osnovne škole“, izdvajanjem iz Osnovne škole „Meksiko“ .
Škola je naslijedila prostor u kojem je do tada radila Gimnazija .
Novoosnovana škola počela je sa radom 1.septembra šk.1972/73.g sa 730 učenika u 26 odjeljenja i 29 nastavnika. Prvi direktor je bio Savo Lekić.
Reon novosnovane škole obuhvatao je uže gradsko područje (Topolica i Pristan), Šušanj, Žukotrlicu, naselje oko rijeke Željeznice i sjeverozapadni dio naselja Bjeliši.
Godine 1976.g postavljen je kamen temeljac za izgradnju nove

školske zgrade na Topolici. Zgrada je završena 1977.g i svečano puštena u upotrebu 1979.g. Na osnovu odluke SO Bar ova škola je 1978.g dobila ime narodnog heroja Blaža Jokova Orlandića i zvaničan naziv OŠ “Blažo Jokov Orlandić”.
Njegov rođendan 15.april proglašenje za Dan škole.
Od početka rada škole 1972/73g do danas brojno stanje učenika, odjeljenja i nastavnika se stalno povećavao.
Za postignute rezultate u dosadašnjem periodu škola je dobila brojna priznanja, među kojima su najznačajnija: 24.novembar (nagrada oslobođenja Bara) 1981.g, savezna nagrada “Statueta kurir Jovica” 1984.g i nagrada “Oktoih” 1985.g. Odlukom Opštinske konferencije Saveza omladine Jugoslavije ova škola je 1978.g proglašena najboljom školom u opštini Bar. Nagradu “Stana Tomašević – Arnesen” dobili su 1979.g nastavnici ove škole Vasiljka Đurišić i Viktor Ujes a nagradu oslobođenja Bara “24.novembar” dobila je 1999.g nastavnica Bosa Ostojić.
U akciji “Pokret nauku mladima” škola je postizala značajne rezultate. Škola izdaje đački list “Val”. Škola je uključena u savremene tokove reformi na ovom stupnju obrazovanja i vaspitanja i postiže izuzetne rezultate.

5.2.3. Mjesta Bar
5.2.4. Pravni položaj Škola je samostalna organizacija u oblasti obrazovanja čija je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Škola je pravno lice i ima svoj štambilj i pečat. Zakonom o osnovnoj školi iz 1991.g , škola dobija status Javne ustanove.
5.2.5. Funkcije, zanimanja i djelatnosti Prema Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ciljevi osnovnog obrazovanja i vaspitanja su:
– da stvori potrebne osnove za svestrani razvitak ličnosti;
– da razvija intelektualne, moralne, radne i druge pozitivne osobine građanina;
– da daje osnove savremenog opšteg obrazovanja;
– da pruži elementarna znanja iz oblasti savremene nauke, razvija smisao za dijalektičko-materijalističko shvatanje prirodnih i društvenih pojava itd.
– da na osnovu stečenih znanja i iskustava omogući usvajanje pozitivnog i odgovornog odnosa prema radu kao izvoru svih vrijednosti i da utiče na razvitak radnih sposobnosti.
– da vaspitava učenike u duhu pripadnosti svome narodu, narodnosti, u duhu poštovanja drugih naroda, međunarodne solidsrnosti radnih ljudi i mira u svijetu;
– da razvija svijest o društvenoj odgovornosti i o potrebi za aktivnim učešćem u društvenom životu i stvaralaštvu;
– da doprinosi humanizaciji odnosa među polovima;
– da utiču na razvijanje osjećanja humanizma i pravilnih međuljudskih odnosa;
– da doprinosi fizičkom razvijanju ličnosti u interesu podizanja radne sposobnosti;
– i dr.
Zakonom o osnovnom obrazovanju
i vaspitanju iz 2002.g, osnovno obrazovanje i vaspitanje je obavezno za svu djecu uzrasta od šest do petnaest godina Osnovno obrazovanje i vaspitanje traje devet godina. Osnovno vaspitanje i obrazovanje lica starijih od petnaest godina života, ostvaruje se u posebnim odjeljenjima škole za obrazovanje odraslih lica, u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonom..
Ciljevi osnovnog obrazovanja po ovom zakonu su:
– obezbjeđivanje osnovnog obrazovanja svim građanima;
– razvoj kreativnih ličnosti;
– postizanje međunarodno uporedivih standarda znanja i sticanja znanja za nastavak školovanja;
– razvijanje kritičkog mišljenja, samostalnosti i zainteresovanosti za nova znanja i dr.
5.2.6. Nadležnost(i) Izvor(i) ovlašćenja Osnovna škola je samostalna ustanova koja ima vaspitno- obrazovni karakter.
Uređuje pitanja od značaja za rad i funkcionisanje osnovne škole,te ostvarivanje prava obaveza i odgovornosti;
Organizuje racionalno i efikasno izvođenje obrazovnog programa;
Planom rada utvrđuje se organizacija obrazovno-vaspitnog rada, oblici sadržaj i raspored izvršenja zadataka, i druga pitanja od značaja za ostvarivanje obrazovno-vaspitn
oga rada,u skladu sa zakonom i obrazovnim programom.
Donosi statut,program rada i izvještaje o realizaciji.
Ima odgovornost za efikasno obavljanje obrazovno-vaspitnog rada.

Izvori:

– Savo Lekić, „Razvoj prosvjete i školstva u barskoj opštini“,Bar 2005

-Vladeta Cvijović i Branislav Kovačević, „Upravljanje prosvjetom u Crnoj Gori“, Podgorica, 1996.g
– Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Sl.list SRCG br.15/73;
– Zakon o osnovnoj školi, Sl.list RCG, br.34/91, 48/91, 17/92, 32/93, 27/94, 2/95, 20/95;
– Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Sl..list RCG br.64/02, 49/07;

5.2.7. Administrativno
ustrojstvo / genealogija
 Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju iz 1973.g, u školi su postojali:
– Savjet škole
– Radna zajednica
– Izvršni odbor
– Direktor i pomoćnik direktora
Stručni organi u školi:
– Nastavničko vijeće
– Razredno vijeće
– Razredni starješina
– Pedagoški aktiv
– Stručni aktivi
– Nastavnici
Administrativne i finansijske poslove u školi obavlja sekretar, on je ujedno i rukovodilac pomoćnog i tehničkog osoblja. On za svoj rad odgovara Radnoj zajednici, direktoru i pomoćniku direktora.
– Savjet škole su sačinjavali svi članovi radne zajednice i predstavnici društvene zajednice.
Savjet je donosio Statut škole, godišnji i višegodišnji plan rada, imenovao i razrešavao direktora i pomoćnika i dr.
– Radnu zajednicu sačinjavali su radni ljudi udruženi u ovu radnu organizaciju.
Radna zajednica je donosila sve društvene dogovore i sporazume koje je škola sklopila, odlučivala je o unutrašnjoj organizaciji škole, donosila je Pravilnike o sistematizaciji radnih mjesta i dr.
Odluke Savjeta škole i Radne zajednice donosile su se većinom glasova prisutnih članova.
– Izvršni odbor se sastojao od sedam članova. Članove izvršnog odbora je birala Radna zajednica, a direktor je po položaju bio član odbora. Izvršni odbor je utvrđivao predloge programa i planove rada, starao se o izvršavanju odluka i zaključaka Savjeta i Radne zajednice i dr.
– Direktor škole je izvršni organ koji rukovodi radom škole i predstavlja je. Za svoj rad odgovarao je Savjetu škole i Radnoj zajednici. Imenovao se na period od četiri godine a po isteku tog roka mogao je ponovo biti imenovan.
Direktor je organizovao nastavno-vaspitni rad u školi, vršio nadzor nad radom nastavnika i ostalih radnika u školi, kao i druge poslove utvrđene statutom.
– Nastavničko vijeće sačinjavali su svi nastavnici u školi, direktor i pomoćnik direktora. Zadatak nastavničkog vijeća je bio da razrađuje nastavne programe i stara se o njihovom izvođenju, pretresa rad i rezultate pojedinih odjeljenja, razred. vijeća i nastavnika, kao i ostale po-
slove za koje je bio nadležan.
– Razredno vijeće se formiralo za odjeljenje, a sačinjavali su ga razredni starješina, kao i svi nastavnici odjeljenja. Sjednicama je rukovodio razredni starješina. Zadatak razrednog vijeća je bio da usklađuje
rad nastavnika odjeljenja, raspravlja o nastavi, utvrđuje raspored školskih pismenih zadataka, izriče pohvale, nagrade i disciplinske mjere i dr.
– Razrednog starješinu je imenovalo nastavničko vijeće na predlog direktora. Razredni starješina je imao zadatak da se stara o usklađivanju nastavnog i vaspitnog rada u odjeljenju i brine o savlađivanju nastavnog programa,
da posjećuje časove nastavnika svog odjeljenja i savjetuje se sa njima, savjetuje učenike i podstiče ih na pravilan način učenja i dr.
– Pedagoški aktiv je formiralo nastavničko vijeće u cilju šireg izučavanja i praćenja najbitnijih nastavno-vaspitnih pitanja. Za svoj rad bio je odgovoran Nastavničkom vijeću i radio je po njegovim upustvima. Zadaci su mu bili da usklađuje nastavne programe, prati njihovo izvođenje i daje predloge Nastavničkom vijeću za njihove iznjene i dopune, predlaže mjere za poboljšanje rada u vaspitanju i obrazovanju učenika, organizuje pojedine oblike stručnog usavršavanja. Sjednicama rukovodi direktor ili pomoćnik direktora.
– Stručni aktivi su se obrazovali u cilju šireg izučavanja pojedinih nastavno vaspitnih pitanja a formiralo ih je Nastavničko vijeće. Zadaci su im bili da prate i proučavaju nastavne planove i programe pojedinih predmeta ili grupa srodnih predmeta, da utvrđuju godišnje planove nastavnog gradiva, da zajednički organizuje pojedine oblike rada, kao što su testovi, ankete, izlete i dr.
– Nastavnici organizuju i rukovode nastavno-vaspitnim radom u školi i odgovorni su za ostvarivanje ciljeva
vaspitanja i obrazovanja, kao i za opšte ostvarivanje zadataka škole.
Zakonom o osnovnoj školi iz 1991.god., kada se škola osniva kao javna ustanova, stručni organi u školi su:
Nastavničko vijeće, odjeljensko vijeće, stručni aktivi, kao i drugi organi predviđeni Statutom škole.
5.2.8. Opšti kontekst Osnovno obrazovanje i vaspitanje predstavlja obavezu građana i osnovu svakog daljeg školovanja i jedan od osnovnih činilaca u formiranju svestrano razvijene ličnosti.
Škola se osniva u skladu sa programom razvitka osnovnog obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Opštine.Naziv škole određuje ministarstvo nadležno za poslove prosvjete na predlog školskog odbora. Područna odjeljenja osniva Opština na predlog škole. Akt o osnivanju i prestanku rada područnog odjeljenja škole čiji je osnivač država, donosi ministarstvo nadležno za poslove prosvjete, uz saglasnost Vlade RCG.
Škola ima svojstvo pravnog lica i donosi svoj Statut kojim se utvrđuju zadaci i unutrašnja organizacija škole, izbor savjeta škole i izvršnih organa. Rad škole u toku
školske godine utvrđuje se godišnjim planom. Godišnjim planom utvrđuje se organizacija obrazovno-vaspitnog rada škole za jednu školsku godinu, oblici, sadržaj i raspored izvršenja planiranih zadataka.i dr.
Škola se upisuje u registar osnovnih škola, koje vodi ministarstvo nadležno za poslove prosvjete.
U školama se vodi jedinstvena pedagoška evidencija (matična knjiga), dnevnik rada, evidencija o ispitima i ljetopis škole.
Škola se organizuje tako da cjelokupnim unutrašnjim životom i metodom rada, doprinosi ostvarivanju ciljeva vaspitanja i obrazovanja.
5.3. PODRUČJE ODNOSI / VEZE

 

Prva relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca

 

Normirani oblik(ci)
imena / naziva
__________________

oznaka

 Republički sekretarijat za prosvetu

____________________________________

 

   
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1972 – 1974 
Druga relacija
5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva
Fond za školstvo opštine Bar
 oznaka 
5.3.2. Kategorija veze hijerarhijska
5.3.3. Opis veze nadređeni organ
5.3.4. Vrijeme odnosa / veze1972 – 1974 


 

Treća relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva
 Zajednica obrazovanja Bar
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1972 – 1974 

 

Četvrta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
 Normirani
oblik(ci)
imena/naziva
Samoupravna interesna zajednica (SIZ) osnovnog obrazovanja i vaspitanja 
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa/ veze 1974 – 1990 

 

Peta relacija 

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
 Normirani
oblik(ci)
imena / naziva
 Ministarstvo prosvjete i nauke

Zavod za školstvo

  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ

 5.3.4. Vrijeme odnosa /
veze

 1991 – … 

 

5.4 PODRUČJE: KONTROLA

 5.4.1. Oznaka normiranog zapisa MNE DA OŠBJO 
 5.4.2. Oznaka(e)  Državni arhiv – Arhivski odsjek Bar
 5.4.3. Pravila i / ili konvencije  ISSAR (cpf)
 5.4.4. Status  privremen
 5.4.5. Stepen podrobnosti
normiranog zapisa
  sumarno
 5.4.6. Datum(i) izrade i izmjene  2013.g
 5.4.7. Jezik(ci) i pismo(a)  Crnogorski/srpsko – hrvatski
latinica, ćirilica
 5.4.8. Izvori  -Statuti škole
-Zakoni o školama
– Sl.listovi SRCG, RCG;
– Savo Lekić, „Razvoj prosvjete i školstva u barskoj opštini“, Bar 2005
-Vladeta Cvijović i Branislav Kovačević, „Upravljanje prosvjetom u Crnoj Gori“, Podgorica, 1996.g
– www.škole.cg.yu
– itd.
 5.4.9. Napomene o održavanjuAutor normiranog zapisa  Jasmina Rastoder
Državni arhiv – Odsjek za kontrolu, zaštitu, preuzimanje, smještaj, sređivanje, obradu i korišćenje arhivske građe Bar

 

  1. POVEZIVANJE PRAVNIH LICA, FIZIČKIH LICA I PORODICA S ARHIVSKOM GRAĐOM I DRUGIM IZVORIMA

Prvi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     
 6.2. Vrsta povezanih izvora  
 6.3. Priroda odnosa / veze  
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  

Arhivistički normirani opisi

Inventari

Obavještajna sredstva

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00