Novo izdanje Državnog arhiva: Zbornik dokumenata “OK KPJ Kolašin u NOR-u 1941-1945“, knjiga I

U okviru projekta publikovanja istorijskih izvora nastalih tokom Narodnooslobodilačkog rata u Crnoj Gori 1941-1945. godine iz štampe je izašlo novo izdanje “Okružni komitet KPJ Kolašin u Narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945“, knjiga I.

Zbog obima i broja arhivalija koje svjedoče o ovom periodu crnogorske istorije, zbornik dukumenata “Okružni komitet KPJ Kolašin u Narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945“, objavićemo u dvije knjige. U prvoj knjizi objavljena su dokumenta o ratnim dešavanjima na prostoru koji je pokrivao Okružni komitet KPJ Kolašin, od početka rata 1941. do kapitulacije Italije, 8. septembra 1943. godine. U drugoj knjizi objaviće se dokumenta od kapitulacije Italije do oslobođenja kolašinskog kraja.

Dokumenta koja su objavljena u prvoj knjizi zbornika, izdvojena su iz arhivskih zbirki: Dokumenta narodne vlasti 1941-1945, Dokumenta partizanskih odreda i jedinica Crne Gore 1941-1945, Dokumenta omladinskog pokreta Crne Gore 1941-1945, Dokumenta Antifašističkog fronta žena Crne Gore 1941-1945, Dokumenta italijanskog okupatora 1914-1943, Dokumenta četnika i separatista 1941-1945. Za objavljivanje je odabrano 156 dokumenata koji najupečatljivije odslikavaju prilike i događaje u vrijeme ratnih dešavanja na ovom području.

Veći dio dokumenata se objavljuje prvi put i predstavljena su shodno arhivističkim principima. Svakom dokumentu dat je redni broj, naslov, koji čini kratak sadržaj dokumenta, arhivska signatura. O ličnostima koja se pominju u dokumentu, dati su podaci u fusnotama. Sačinjene su i kraće ratne biografije za 215 ličnosti. Urađen je imenski registar, popis dokumenata i dato značenje skraćenica.

Dokumenta koja čine ovaj Zbornik pohranjena su u Državnom arhivu Crne Gore – Arhivski odsjek za istoriju radničkog pokreta u Podgorici, Arhivske zbirke 1941-1945.

Zbornik su priredili mr Jadranka Selhanović, Biljana Drašković i Dragoslav Bojović.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00