CG DA 2 BUD – AO Budva

Arhivistički normirani spisi

Inventari

Obavještajna sredstva

A. ARHIVSKI FONDOVI DRŽAVNIH ORGANA, USTANOVA, ORGANIZACIJA I DRUGIH INSTITUCIJA

1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

1.2.0. Arhivski fondovi iz perioda 1815-1918 i narednih

1. UPRAVITELJSTVO OPŠTINE BUDVA – BUDVA ( ? – 1940); 1817-1940; f.133; 16,30

2. OPŠTINA – PETROVAC ( ? – ? ); 1888-1984; f.102; 15,50

3. KATASTAR BUDVE – BUDVA( ? – ? ); 1838-1998; knj.327, f.146, MAPA 579; 46,45. ; AI

4. LUČKA ISPOSTAVA – BUDVA ( ? – ? ); 1871-1973; knj. 138, f. 15; 3,95

1.4. Arhivski fondovi 1941- 1944/45

1.4.2. Okupacijski i kvislinški organi

5. OPŠTINA – BUDVA ( ? – ? ); 1941-1945; f. 7; 3,95

1.5. Arhivski fondovi 1944/45 – 1991/92

6. SKUPŠTINA OPŠTINE – BUDVA ( ? – ? ); 1945-1993; knj. 45; f. 316; 62,40

7. KOMUNALNO PREDUZEĆE – BUDVA ( ? – ? ); 1956-1986; f. 57; 2,60

8. STRUČNE SLUŽBE SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA, FIZIČKE I TEHNIČKE KULTURE, KULTURE I NAUKE – BUDVA ( 1975-1990 ): 1967-1990; knj. 19; f. 185; 11

2. PRAVOSUĐE

2.1. Period do 1944/1945

9. SRESKI SUD – BUDVA ( 1805 – 1945 ); 1805-1945; f. 1; 0,10

2.1. Period od 1944/1945

10. ADVOKATSKA KANCELARIJA ŽELJKA MEDINA – BUDVA; 1957-1994; f. 44; 5

4. PROSVETNO KULTURNE I NAUČNE USTANOVE I ORGANIZACIJE – 8,30

4.1. Prosvjetne ustanove i organizacije

11. DRŽAVNA GRAĐANSKA ŠKOLA – BUDVA ( ? – ? ); 1937-1944; knj. 15; f. 2; 0,60 ; SI

12. OSNOVNA ŠKOLA – BUDVA ( 1831 – ? ); 1879-1976; knj. 353; f. 1; 2,90 ; SI

13. OSNOVNA ŠKOLA – PETROVAC ( ? – ? ); 1917-1970; knj. 233; f. 6; 2,40 ; SI

14. CENTAR ZA MARKSISTIČKO OBRAZOVANJE – BUDVA ( 1980 – 1990 ); 1980-1990; knj. 3; f. 49; 2,40

5. SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE USTANOVE – 22,45

5.1. Socijalne ustanove

15. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ( ? – ? ); 1976- 1993; knj. 11; f. 49; 4,35

16. FOND SOLIDARNOSTI ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA OD ZEMLJOTRESA 1979. U OPŠTINI BUDVA ( 1979 – ? ) ; 1979; knj. 1; f. 22; 2,30

5.2. Zdravstvene ustanove – 15,80

17. OSNOVNA ZAJEDNICA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI RADNIKA I ZEMLJORADNIKA ( ? – ? ); 1954 – 1989; f. 135; 15,80

6. PRIVREDA I BANKARSTVO – 77,10

6.1. Period kapitalizma – 0,40

6.1.1. Banke i novčani zavodi – 0,30

18. SRPSKA KREDITNA ZADRUGA ( 1927 – ? ); 1911-1935; f. 1; 0,30

6.1.3.3. Trgovina, ugostiteljstvo i turizam – 0,10

19. HOTEL „AVALA“ – BUDVA ( ); 1936; f.1; 0,10

6.2. Period socijalizma – 76,70

6.2.3. Privredna preduzeća -7,50

20. LOVĆEN FILM – BUDVA (1949-1965); 1958-1965; knj.24; f. 27; 3,70

21. FILMSKI STUDIO – TITOGRAD (1966-1979); 1966-1977; f. 32; 3,80

6.2.3.3. Trgovina, ugostiteljstvo i turizam – 2,20

22. „MOGREN“ – BUDVA ( ); 1922-1974; knj. 4;f.19;2,00

23. HOTEL „ROMANIJA“ – BUDVA ( ); 1953-1957; f. 2; 0,20

6.2.3.5. Ostalo – 67,00

24. UJEDINJENE NACIJE „JUŽNI JADRAN“ – BUDVA ( -1974); 1938-1974; f. 98; 10,00

25. „STARI GRAD“ – BUDVA (1979-1990); 1979-1990; knj. 73;f. 286; 57,00

7. DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I UDRUŽENJA- 22,36

7.1. Političke i društveno-političke organizacije

26. OPŠTINSKA KONFERENCIJA SAVEZA KOMUNISTA – BUDVA ( ) 1956-1985; knj. 6; f. 94; 9,20

27. OPŠTINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA – BUDVA ( ) 1970-1986; knj. 6; f. 68; 4,15

28. OPŠTINSKA KONFERENCIJA SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA – BUDVA ( ); 1972-1990; knj. 5; f. 100; 8,50

7.1.2. Građanske i druge organizacije

29. DRUŠTVO PRIJATELJA BUDVE I OKOLINE – BEOGRAD ( 1936-1941 ); 1936-1941; f. 1; 0,01 DM; SI

7.4. Kulturno – prosvjetna društva – 0,10

30. DRUŠTVO „ČITAONICA“– BUDVA ( 1895-1926 ); 1905-1926; f. 1; 0,10

7.5. Umjetnička društva i udruženja

31. DILETANTSKO DRUŠTVO – BUDVA ( 1923- ); 1923-1924; f.1; 0,10 ; SI

32. POVJERENIŠTVO FILMSKIH RADNIKA CRNE GORE – BUDVA ( ); 1951- 1955; f. 2; 0,20

7.5. Sportska društva i udruženja

33. „SRPSKI SOKO“ – BUDVA (1912-1940); 1912-1940; f. 1; 0,10 ; SI

8. VJERSKE USTANOVE I ORGANIZACIJE – 15,00

34. CRKVA – BUDVA ( ); 1722-1979; knj. 213; f. 49; 15,00 ; SI

B. PORODIČNI I LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

B.1. PORODIČNI ARHIVSKI FONDOVI

35. BOŽOVIĆ – BUDVA 1839-1910; dok. 21; 0,02

36. ZAMBELIĆ – BUDVA 1821-1961; f. 2; 0,20 SI

37. IVANOVIĆ – BUDVA 1798-1916; dok. 17; 0,01. Reg.

38. LJUBIŠA– BUDVA 1849-1984; f. 5; 0,50 AI-SI

39. MAJINIĆ – PETROVAC 1606-1900; f. 1; 0,10. Reg.

40. MEDIN BUDVA – PETROVAC 1579-1949; f. 1; 0,11

41. SUĐIĆ – PETROVAC 1636-1936; dok. 51; 0,03. 1-9 Reg.

B.2. LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

42. BOCARIĆ ANASTAS – BUDVA (1864-1944);1899-1932; dok.21; SI

43. LUKETIĆ – BUDVA (1927- ); f. 24; 2,45

44. SLOVINIĆ ANTE – BUDVA (1900-1971); 1921-1968; f. 1; 0,11 AI

V. ZBIRKE

45. ZAVIČAJNA ZBIRKA 1940-1996; f. 30; 3,00

46. KALAĐURĐEVIĆ 1793-1932; dok. 21; 0,02 1-7 REG.

47. STEFANOVIĆ 1894-1932; dok. 10; SI

48. MEMOARI 1938-1993; f. 2; 0,20

49. MATIČNE KNJIGE 1720-1958; knj. 81; 1,50

50. MIKROFILMOVI 4 ROLNE

51. FOTOKOPIJE 1621-1989; f. 13; 1,30

52. NOVINE 1941-1979; f. 4; 0,45 AI

53. PLAKATI, POZIVNICE, KATALOZI ? – 1998; f. 4; 0,40

54. RAZGLEDNICE 1899-1978; kom. 369; 0,16 SI

55. FOTOGRAFIJE 1900-1962; f. 2; 0,20

56. VARIA 1834-1995; f. 11; 1,10

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00