CG DA 2 NIK – AO Nikšić

Arhivistički normirani spisi

Inventari

Obavještajna sredstva

A. ARHIVSKI FONDOVI DRŽAVNIH ORGANA, USTANOVA, ORGANIZACIJA I DRUGIH INSTITUCIJA

1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

1.4. ARHIVSKI FONDOVI 1941-1944/1945.

1.4.2. Okupacijski i kvislinški organi

1. OKUPACIJA CRNE GORE – NIKŠIĆ (1941—1945); 1941-1945: knj. 1, k. 2; 0,2. SI.

1.5. Arhivski fondovi 1944/45-1991/92

2. SRESKI NARODNI ODBOR – VILUSI (1945-1946); 1945-1946: knj. 19, k. 3; 0,3. Nesređen.

3. SRESKI NARODNI ODBOR – NIKŠIĆ (1944-1958); 1944-1957: knj. 335, k. 412; 64. Nesređen.

4. GRADSKI NARODNI ODBOR – NIKŠIĆ (1945- ); 1948-1951: knj. 7, k. 12; 1,3. Nesređen.

NARODNI ODBORI OPŠTINA

5. – NIKŠIĆ (1945- ); 1945-1964: knj. 257, f. 1097; 168.

6. – ONO NIKŠIĆ (1964-1974);k.35;3.5. SI

7. – BOGETIĆ (1944-1953); 1945-1953: knj. 20, kut. 6; 0,7. SI.

8. – VILUSI (1944-1953); 1944-1953. knj. 5, k. 16; 1,9. SI.

9. – VELIMLJE (1944-1953); 1945-1953: knj. 20, k. 15; 2. SI.

10. – GRAHOVO (1944-1962); 1944-1962: knj. 32, k. 22; 3. SI.

11. – KAPINO POLJE (1944-1953); 1944-1953: knj. 26, k. 18; 3. SI.

12. – KRSTAC (1944-1952); 1945-1952; knj. 20, k. 7; 0,9. SI.

13. – LUKOVO (1944-1953); 1945-1953: knj. 1, k. 7; 0,9. SI.

14. – MIOLJE POLJE (1944-1953); 1945-1953: knj. 24, k. 13; 2. SI.

15. – OZRINIĆI (1944-1952); 1945-1952: knj. 4, k. 3; 0,5. SI.

16. – TREBJESA (1944-1953); 1945-1953: knj. 3, f. 3; 0,8. SI.

17. – TRUBJELA (1944-1953); 1944-1953: knj. 17, k. 11; 1,2. SI.

18. GRAĐEVINSKA – NIKŠIĆ (?-?); 1931-1948: knj. 1, k, 161; 2,2. SI.

19. KOMISIJA ZA POLAGANJE ZANATA (?-?); 1958-1965: knj. 4, f. 14; 2. SI.

20. POSEBNA KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE RADNOG STAŽA – NIKŠIĆ (1950—1958); 1952—1958: knj. 8, k. 49; 5.4. SI.

21. KOMUNALNO ODJELJENJE – NIKŠIĆ (1948- ?) 1955-1968: knj. 31, f. 122; 23.

22. OPŠTINSKI ORGAN ZA PREKRŠAJE – NIKŠIĆ (?); 1955-1968: knj. 31, f. 122; 23.

23. SRESKA KOMISIJA ZA RATNU ŠTETU – NIKŠIĆ (1945-1947); 1945-1947: knj. 1, k. 54; 6. SI.

24. STAMBENA ZAJEDNICA – NIKŠIĆ ( ?); 1947-1958: knj. 1, f. 36; 5. Nesređen

25. UPRAVA ZA UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNE POSLOVE (1951-1993) PROJEKTNA DOKUMENTACIJA; k.130; 13.SI.

26. UPRAVA ZA UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNE POSLOVE (1951-1993); k.163; 16,3.SI..

27. ZAVOD ZA STATISTIKU ;k.7;0,70.SI.

28. SKUPŠTINA OPŠTINA (SO);k.120;12,2.SI.

29. SEKRETARIJATI (razni); k.74;7,4.SI.

30. k.145;14,5.SI.

31. k.144;14,4.SI.

32. k.142;14,2.SI.

33. SLUŽBA DRUŠTVENIH PRIHODA (1964-1980) SKUPŠTINA OPŠTINA SO PORESKE KNJIGE; k.87; knj.51. SI.

2. PRAVOSUĐE

2.1. Period do 1944/1945.

34. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO – NIKŠIĆ (1919-1941); 1919-1941: knj. 1, k. 10; 2. SI.

35. OKRUŽNI SUD – NIKŠIĆ (1919-1941); 1919-1941: knj. 1, k. 319; 62. SI.

36. OBLASNI SUD CRNE GORE – NIKŠIĆ ( ? ); 1895-1917: knj. 1. f. 7; 1,5. SI.

SRESKI SUDOVI

37. – GORANSKO (1919-1941); 1926-1941: k. 1; 0,1. SI.

38. – ŠAVNIK (1919-1941); 1927-1941: knj. 1, k. 2; 0,3. SI.

2.2. Period od 1944/1945.

39. SRESKI SUD – NIKŠIĆ (1945- ? ); 1945-1960: knj. 27, k. 335; 74. SI.

4. PROSVJETNE, KULTURNE I NAUČNE USTANOVE I ORGANIZACIJE

4.1. Prosvjetne ustanove i organizacije

40. ŽENSKA ZANATSKA ŠKOLA – NIKŠIĆ (1945-1963); 1954-1962: knj. 31, k. 15; 3,5. SI.

41. ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI – NIKŠIĆ (1945-1961); 1951-1961: knj. 1, k. 7; 1. Nesređen.

42. OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE – NIKŠIĆ (1944- ?); 1944-1961: knj. 43; f. 34; 6,6. Nesređen

OSNOVNE ŠKOLE

44. – „ŠPIRO VIDOVIĆ“ – DONJE RUDINE (1961-1968); knj. 020; K. 4 0,40; SI.

45. – „DUŠAN BOJOVIĆ“ – MIOLJE POLJE (1954-1967); K. 30; 3.30. SI.

46. – „JAGOŠ KONTIĆ“ – STRAŠEVINA (1945-1972); knj. 1,1d/m; K. 14. 1.4. SI.

47. – „JOVAN DRAGANIĆ“– PETROVIĆI (1945 -1988); knj. 1,1 d/m; K. 14. 1.4. SI.

48. – „PAVLE KOVAČEVIĆ“ – GRAHOVO (1952 -1973); 1.4. SI.

49. – „BRANKO VIŠNJIĆ“ – KRSTAC (1952-1973); Knj. 0,20 d/m; K. 4. 0.40. SI.

50. – „DRAGAN KOVAČEVIĆ“ – NUDO (1950-1973); Knj. 0,10 /m; K. 3. 0.30. SI.

51. – „LUKA SIMONOVIĆ“ K.1. sređen

52. – „VRAĆENOVIĆI“ (1946-1970); Knj. 0.30 d/m; K.10. 1. sređen

53. – „VELIMLJE“ (1957-1977); Knj. 0,15 d/m; K. 5. 0,50. sređen

54. – „ČEDO PERUNOVIĆ“ (1956-1974); Knj. 0,10 d/m; K. 6. 0,60. SI

55. – „DRENOVŠTICA“ (1945-1962); K.1. 0,10. sređen

56. – „PANDURICA“ – STUBICA (1956-1974); Knj. 0,20 d/m; sređen

57. – „JANKO MIĆUNOVIĆ“ – MOŠTANICA (1954-1974); Knj. 0,60 d/m; K. 10.1. SI.

58. – „JANKO BJELICA“ – DONJE CRKVICE (1948-1973); K. 2. 0,20. SI.

59. – „GORNJA TREPČA“ (1948-1973); Knj. 0,15 d/m; K. 5. 0,50. sređen

60. – „OLGA GOLOVIĆ“ (1955-1984); K. 16. 1,60. sređen

4.2. Kulturne ustanove i organizacije

61. NARODNO POZORIŠTE – NIKŠIĆ (1949-?); 1949-1965: knj. 31, k. 34; 5.

62. BIBLIOTEKA „NJEGOŠ“ – NIKŠIĆ (1945- ? ); 1953-1966: knj. 27, k. 39; 6,5. Nesređen.

63. PJEVAČKO DRUŠTVO „ZAHUMLJE“– NIKŠIĆ (1898-?); 1925-1954; knj.1, f. 2; 0,5. Nesređen.

64. BIOSKOP „NAPREDAK“ – NIKŠIĆ (1945- ?); 1948-1950: f. 1; 0,1. Nesređen.

65. ZAVIČAJNI MUZEJ – NIKŠIĆ (1949- ?); 1953-1955: f. 1; 0,1. Nesređen.

5. SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE USTANOVE

5.1. Socijalne ustanove

66. SRESKI ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE – NIKŠIĆ (1945-1958); 1946-1958: knj. 1, k. 8; 1,2. Nesređen.

67. SAVEZ BORACA; k7.7. 0,70. SI.

68. KNJIGE ŽALOSTI; k.4.0,40. SI

69. SAVJET ZA VASPITANJE I BRIGU O DJECI (1954-1967); k.4.0,40.SI

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00