Centar za marksističko obrazovanje Bar (CMO)

Arhivistički normirani zapis za pravna i fizička lica i porodice – prema međunarodnom standardu – ISAAR (CPF)

Normirani arhivistički zapis za stvaraoca – Centar za marksističko obrazovanje Bar (CMO)

PODRUČJE IDENTITETA

 5.1 Vrsta stvaraoca Pravno lice 
 5.1.2 Normirani oblik(ci)
imena/naziva
  Centar za marksističko obrazovanje BAR
 5.1.3 Uporedni oblici imena/
naziva
  

5.2 PODRUČNI OPIS

5. Vrijeme djelovanja 1977 – 1990  
 5.2.1. Istorija  

Centar za marksističko obrazovanje u Baru formiran je Samoupravnim sporazumom 10. novembra 1976.g. Svoju djelatnost otpočeo je 1981.g, nakon stvaranja neophodnih uslova za rad. Osnivači Centra bili su: društveno-političke organizacije Bara, samoupravne zajednice obrazovanja, kulture i nauke i potpisnici samoupravnih sporazuma radnih organizacija na ovom području.
Na početku Centar je radio u jednoj prostoriji Carine u Baru površine 16m² a kasnije stvoreni povoljniji smještajni uslovi u zgradi društveno –političkih organizacija u Baru.
Svoju djelatnost Centar je odvijao prema usvojenim planovima i programima rada. Prema programskoj usmjerenosti organizovani su sljedeći oblici marksističkog obrazovanja: politička škola Saveza komunista , seminari za osposoblja-
vanje kandidata u cilju njihovog prijema u članstvo SK, omladinska politička škola, seminari za marksističko obrazovanje nastavni- ka i pionirska škola samoupravljača
U Centru za marksističko obrazovanje radila je omladinska politička škola u kojoj će polaznici izučavati četiri oblasti: osnove marksističkog shvatanja društva, razvoj radničkog i komunističkog pokreta u Jugoslaviji, osnovne karakteristike društveno-ekonomskih i političkih odnosa i međunarodni radnički pokret i politički odnosi. 
Za obavljanje djelatnosti bilo je angažovano 5 stalno zapošljenih radnika. Dužnost direktora Centra za sve vrijeme njegovog rada i postojanja obavljao je Milutin Pejović.
Sve oblike marksističkog obrazovanja pohađao je veliki broj slušalaca. Centar je posebno bio angažovan na istraživanju, prikupljanju i obradi građe za marksističko obrazovanje (materijal za monografiju o Jovanu Tomaševiću, za Zbornik sjećanja iz rada radničkog pokreta, narodno-oslobodilačkog rata i revolucije).
Usljed novonastalih političkih i ekonomskih prilika u cjeloj zemlji i Republici Crnoj Gori, smanjuje se obim djelatnosti ove institucije, koja prestaje sa radom krajem šk. 1989/90 godine. 
Datum prestanka rada i postojanja Centra poklapa se sa ukidanjem samoupravljanja, kao vodećeg društveno-ekonomskog i političkog sistema, koji je dominirao od početka pedesetih godina dvadesetog vijeka i u mnogome doprineo privrednom i opštedruštvenom razvitku SFRJ.

 5.2.3. Mjesta  Bar
 5.2.4. Pravni položaj  Centar za marksističko obrazovanje je bila organizacija udruženog rada koja je imala status pravnog lica. Djelovala je na planu marksističkog osposobljavanja radnih ljudi i građana. Sjedište Centra je bilo u Baru. Imao je pečat i štambilj.
 5.2.5. Funkcije, zanimanja i djelatnosti  Samoupravnim sporazumom o osnivanju, Centru su određeni ovi zadaci:
– Da idejno-politički i društveno-ekonomski obrazuje i osposobljava članove SKJ, članove Saveza socijalističke omladine, sindikata, radničku klasu i sve radne ljude i građane, kao i članove svih društveno-političkih organizacija na teritoriji Opštine Bar, razvijajući njihovu samoupravnu svijest osposobljavajući ih za konkretne društveno-političke akcije;
– Da svoju djelatnost zasniva na osnovama teorije marksizma-lenjinizma;
– Da istražuje obrazovne potrebe i na osnovu toga pravi i razrađuje odgovarajuće programe;
– Da istražuje i analizira društveno-ekonomska i politička kretanja u organizacijama udruženog rada i u opštini kao cjelini;
– Da se bavi teorijskom obradom pojedinih idejno-političkih pitanja i pojava od interesa za ostvarivanje mjesta i uloge Saveza komunista, Saveza sindikata, SSRN, Saveza boraca NOR-a, i Saveza socijalističke omladine u samoupravnom životu Opštine.
– Da organizuje tematske, naučne i druge skupove naučnika i društveno-političkih radnika, na kojima se razmatra aktuelna problematika razvoja samoupravlja-
nja i društveno-ekonomskih odnosa na području opštine;
– Da prati iskustva i kretanja savremene marksističke misli;
– Da priprema i organizuje razne seminare, savjetovanja i druge oblike osposobljavanja članova organa upravljanja i dr.
– Da organizuje i sprovodi informativno-propagandnu aktivnost, a naročito na planu rada organa samoupravljanja u OUR-ima, mjesnim, samoupravnim i drugim organizacijama i zajednicama;
– i dr;
U obavljanju svoje djelatnosti Centar primjenjuje raznovrsne oblike ideološko-političkog rada kao što su:
– Obrazovna djelatnost koja se odvija preko partijske, omladinske, večernje političke škole, škole samoupravljača, predavanja, seminara, simpozija, kurseva i dr.
– Informativno-propagandna i izdavačka djelatnost odvija se putem izdavanja biltena, popularne marksističke literature i dr.
– Naučno-istraživačka djelatnost odvija se kroz naučno istraživanje pojava, stanja i uzroka u svim oblastima društveno-ekonomskih, socijalnih, sportskih i kulturnih odnosa na području Opštine. Centar okuplja i angažuje što veći broj naučnih i javnih radnika na planu analize i istraživanja razvoja socijalističkog upravljanja u svim oblicima života i rada;
– i dr.
 5.2.6. Nadležnost(i) Izvor(i) ovlašćenja  U izvršavanju svojih zadataka Centar razvija i ostvaruje svestranu i neposrednu saradnju sa Opštinskom konferencijom: Saveza komunista, SSRN, Saveza socijalističke omladine; Opštinskim
Organima SUBNOR-a, kao i sa školama na području Opštine Bar i šire. Svoju aktivnost Centar usklađuje sa planovima i potrebama društveno-političkih organizacija i organizacija udruženog rada – osnivača Centra.
Centar ostvaruje saradnju sa Centrom za marksističko obrazovanje CK SK Crne Gore i šire.
Centar uspostavlja saradnju i okuplja što širi krug saradnika, naučnih i društveno-političkih radnika koji se bave idejnim, teorijskim i naučno-istraživačkim radom. U tom cilju u Centru se formira aktiv predavača.
U ostvarivanju zadataka iz programa rada Centra, Centar koristi raznovrsne organizacione oblike i metode rada.
U cilju uspješnog ostvarivanja zadataka Centar se organizuje kao radna organizacija u jedinstvenom procesu vršenja društveno-obrazovne djelatnosti radnika i radnih ljudi u Opštini Bar.
Kao organizacione jedinice, bez svojstva osnovne organizacije udruženog rada i bez svojstva pravnog lica, u Centru se organizuju sektori, kao forma organizovanog rada na uspješnom izvršavanju zadataka iz samoupravnog sporazuma o osnivanju Centra, Statuta i programa rada, i to:
1. Sektor za ideološko-marksističko obrazovanje;
2.Sektor za naučno-istraživačku djelatnost;
3.Sektor za informativno – propagandnu i izdavačku djelatnost.
Organizacione jedinice sačinjavaju stručni saradnici (aktiv predavača), na čijem čelu se nalazi (neprovesionalno) istaknuti društve-
no-politički, javni ili naučni radnik, kojeg imenuje Savjet Centra.
U aktiv predavača uključuju se svi društveno-politički aktivisti, istaknuti stručnjaci, naučni i javni radnici sa područja Opštine Bar.

Izvori:

– Savo Lekić, „Razvoj prosvjete i školstva u barskoj opštini“,Bar 2005
– Statut Centra za marksističko obrazovanje Opštine Bar, Bar, 1977.g.

 5.2.7. Administrativno
ustrojstvo / genealogija
  Poslovima Centra kao cjelinom i poslovima organizacionih jedinica koordinira direktor Centra, kao inokosni poslovodni organ i izvršni odbor Centra, kao kolegijalni izvršni organ.
Vršenje administrativnih, tehničkih, finansijskih i drugih poslova Centra kao cjeline i organizacionih jedinica vrši odgovarajuća služba, koja nema status radne zajednice.
Centrom, kao specifičnom organizacijom udruženog rada, upravljaju osnivači neposredno i preko svojih delegata u Savjetu centra. Savjet Centra broji 21 člana a njih delegiraju: Opštinska konferencija SK, Opštinsko sindi-
kalno vijeće, Opštinska konferenci-
ja SSRN, Opštinska konferencija SSO, Opštinski odbor SUBNOR-a, Skupština opštine, SIZ osnovnog obrazovanja, SIZ kulture, iz sastava radnika u stalnom radnom odnosu Centra, radne organizacije osnivači delegata. Mandat im je 4 godine.
O radu Savjeta Centra i o svom radu u savjetu delegat je dužan redovno, a najmanje jednom godišnje, podnositi izvještaj organu upravljanja osnivača koji ga je delegirao za člana Savjeta.
Savjet Centra upravlja Centrom kao jedinstvenom radnom organizaci-
jom. On naročito vrši ove poslove: 1. Donosi Statut Centra;
2. Donosi program i plan rada Centra za svaku godinu;
3. Plan prihoda i rashoda;
4. Završni račun i periodične obračune;
5. Donosi odluku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Centru;
6. Donosi samoupravna opšta akta Centra;
7. Imenuje: direktora, Izvršni odbor, članove nastavničkog vijeća, idr.
8. itd-
Savjet Centra obrazuje Izvršni odbor kao svoj kolegijalni izvršni organ. Izvršni odbor ima predsjednika i 4 člana
Centrom rukovodi direktor. Njega imenuje Savjet centra na osnovu javnog konkursa. Imenuje se na 4 godine. Direktor Centra organizuje djelatnost Centra i rukovodi njegovim radom. U vršenju prava i dužnosti direktor Centra je samostalan. Odgovoran je Savjetu i osnivačima Centra.
U cilju što efikasnije organizacije i sprovođenja marksističkog idejno-političkog obrazovanja i vaspitanja radnika, građana i članova društveno-političkih organizacija, u Centru se može osnovati Nastavničko vijeće. Posebnom odlukom Savjeta Centra uređuje se organizacija, prava , dužnosti i odgovornosti nastavničkog vijeća.
 5.2.8. Opšti kontekst  Centar za marksističko obrazovanje osnovan je Samoupravnim sporazu-
mom kao organizacija udruženog rada sa zadatkom da djelujena planu marksističkog osposobljavanja radnih ljudi i građana u organizacijama udruženog rada, mjesnim zajednicama, društveno-političkim organizacijama i drugim organizacijama i zajednicama na području opštine Bar.
Centar ima status pravnog lica. Sjedište Centra je u Baru. Centar ima svoj Statut, pečat i štambilj.
U ostvarivanju zadataka iz programa rada Centra, Centar koristi raznovrsne organizacione oblike i metode rada. U cilju uspješnijeg ostvarivanja zadataka Centar se organizuje kao radna organizacija u jedinstvenom procesu vršenja društveno-obrazovne djelatnosti radnika i radnih ljudi u opštini Bar.


5.3. PODRUČJE ODNOSI / VEZE

Prva relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Organizacija udruženog rada (OUR) Centar za marksističko obrazovanje
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1977- 1990 

 

5.4 PODRUČJE: KONTROLA

5.4.1. Oznaka normiranog zapisa  MNE DA CMO 
5.4.2. Oznaka(e)  Državni arhiv – Arhivski odsjek Bar
 5.4.3. Pravila i / ili konvencije  ISAAR (cpf)
 5.4.4. Status  privremen
 5.4.5. Stepen podrobnosti
normiranog zapisa
  sumarno
 5.4.6. Datum(i) izrade i izmjene  2012.g
 5.4.7. Jezik(ci) i pismo(a)  

Crnogorski/srpsko – hrvatski
latinica, ćirilica

 5.4.8. Izvori  

-Statut Centra
– Savo Lekić, „Razvoj prosvjete i školstva u barskoj opštini“,Bar 2005

5.4.9. Napomene o održavanjuAutor normiranog zapisa 

Jasmina Rastoder
Državni arhiv – Odsjek za kontrolu, zaštitu, preuzimanje, smještaj, sređivanje, obradu i korišćenje arhivske građe Bar

 

  1. POVEZIVANJE PRAVNIH LICA, FIZIČKIH LICA I PORODICA S ARHIVSKOM GRAĐOM I DRUGIM IZVORIMA

Prvi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     

Centar za marksističko obrazovanje 
Bar

 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  stvaralac
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1977 – 1990

 

Drugi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     Opština Bar
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1977- 1980

 

Treći povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     Samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1977 – 1990

Arhivistički normirani opisi

Inventari

Obavještajna sredstva

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00