JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Petar II Petrović Njegoš“ BAR

Arhivistički normirani zapis za pravna i fizička lica i porodice – prema međunarodnom standardu – ISAAR (CPF)

Normirani arhivistički zapis za stvaraoca – JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Petar II Petrović Njegoš“ BAR

PODRUČJE IDENTITETA

 5.1 Vrsta stvaraoca  Pravno lice
 5.1.2 Normirani oblik(ci)
imena/naziva
  JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Petar II  Petrović Njegoš“    
                 BAR
 5.1.3 Uporedni oblici imena/
naziva
  

5.2 PODRUČNI OPIS

5. Vrijeme djelovanja   1983 – dalje
 5.2.1. Istorija  U Baru se u skladu sa postojećim mogućnostima u određenom perio-
du njegovala muzička umjetnost. 
Inicijativa za  organizovanje  muzi-
čkog života pokrenuli su talentovani pojedinci i grupe, prema interesovanju i smislu za različite oblike muzičkog izražavanja.
Iz želje da se obogati kulturni i muzički život, u Baru je 3.januara
1910.godine,  povodom  pedeseto-
godišnjice vladavine kralja Nikole,
osnovano  Pjevačko  društvo
„Bratimstvo“. Izabrana uprava Dru-
štva od 9 članova pozvala je zainteresovane građane da se učlane u novoosnovano društvo. Jula mjeseca 1911.godine osnovano je Barsko muzičko udruženje – prva građanska muzika u Baru, koja je imala 18 instrumenata.Iste godine prva građanska muzika ujedinila se sa Pjevačkim društvom „Bratimstvo
pod nazivom Barsko pjevačko muzičko društvo „Bratimstvo“. Ovo je Društvo i pored određenih teškoća uspješno radilo do početka I svjetskog rata 1914.godine. U I svjetskom ratu barski muzičari osnovali su vojnu muziku u Lovćenskom odredu crnogorske vojske. Prije okupacije Crne Gore od strane austrougarskih trupa 1916.godine, muzički instrumenti su sklonjeni u jednu vojnu kasarnu u Podgorici, ali je i pored toga veći broj opljačkan i oštećen.  U međuratnom periodu (1918 – 1941) obnovljena je muzička aktivnost i nabavljeni muzički instrumenti. Od osnivanja Muzičko društvo je pripremalo koncerte i obogaćivalo muzićki  život  u gradu.
Poslije oslobođenja 1945. godine tradiciju Pjevačkog društva „Brati-
mstvo“ nastavilo je Kulturno-umjetničko društvo „Jedinstvo“ Bar sa osnovnim zadatkom da njeguje 
kulturno-umjetnički amaterizam. Dugo u gradu je radila gradska muzika.
 Od početka rada svjetovnih škola na ovom području, poslije oslobođenja Bara od Turaka, u školama je pored ostalih predmeta, izvođena i nastava pjevanja, koja je dosta doprinjela razvijanju ljubavi kod djece za muzičkim obrazovanjem. Međutim, dugo vremena osjećaće se praznina u ovoj sredini zbog nedostatka jedne specijalizovane ustanove muzičkog obrazovanja.
Karakteristično je napomenuti da je Odjeljenje za društvene službe Narodnog odbora opštine Bar rješenjem br.1104 od 9.02.1963. g odlučilo da se pri Osmogodišnjoj školi u Baru otvori i odjeljenje za muzičko obrazovanje djece, kojem će raditi Blagorodna Radak, profesor muzike i muzičar M.Jelenić. U rješenju se napominje da ne postoje uslovi za otvaranje niže muzičke škole u Baru. Roditelji talentovane djece su se više godina zalagali za otvaranje niže muzičke škole.
 Do osnivanja i početka rada škole za muzičko obrazovanje došlo je tek septembra 1983.godine. Naime, novoosnovana muzička škola postala je radna jedinica Kulturnog centra, u čijem su sastavu bili: Dom Kulture, Muzej, Galerija, Biblioteka i Arhiv. Škola za muzičko obrazovanje počela je rad u zgradi bivše Carinarnice u Baru, površine 440m², koja je adaptirana za potrebe škole poslije katastrofalnog zemljotresa 1979.g. U zgradi je bilo 11 učionica za klavir, harmoniku i gitaru. Za upis se prijavilo 150-oro djece, uzrasta od 7-8 godina. Primljeno je 66-oro djece, koji su postali redovni učenici muzičke škole. Na dužnost upravitelja škole postavljen je Božidar Rakonjac, profesor sa završenom muzičkom akademijom, a nastavu su izvodili Ljubinka Knežević, profesor muzike, Ranko Domazetović, nastavnik i Svetozar Vujić, str.učitelj muzičkog vaspitanja. Osnovani su sljedeći odsjeci: klavir, harmonika, gitara, klarinet, violina. Izvođena je nastava pripremnog razreda za zainteresovanu djecu u cilju njihovog osposobljavanja za nastavljanje školovanja, a takođe su u ovoj oblasti organizovani razni oblici vannastavnih aktivnosti. Pored nastavnika u stalnom radnom odnosu, angažovani su i nastavnici Muzičke škole iz Titograda. Prema izvještaju škole za šk.1988/89 godinu u školi su bila 132 učenika, u 9 odjeljenja na odsjecima: klavir, harmonika, gitara i klarinet (klavir 55, harmonika 40, gitara 36 i klarinet 1 učenik). U pripremnom razredu bilo je 15, u I razredu 16, u II razredu 17, u III razredu 21, u IV razredu 22, u V razredu 29 i VI razredu 12 učenika. Nastavu je izvodilo 6 redovnih nastavnika, 1 spoljni saradnik i 1 po ugovoru o djelu. U toku godine, kako se ističe u izvještaju, pripremljena su i izvedena 4 koncerta za građane. Rad škole u ovom periodu obilazio je prosvjetni savjetnik muzičkog vaspitanja Radonja Vučeković.
 Ova škola je u sastavu Kulturnog centra bila do 9.juna 1990.godine, kada je postala samostalna ustanova. Tada je na predlog organa škole i uz saglasnost Skupštine opštine Bar, dobila zvanični naziv: Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Petar II Petrović Njegoš“ Bar. Škola pripada prvom (osnovnom) stupnju obrazovanja, a po obezbijeđenom stručnom kadru i opremljenosti ima sve uslove da preraste u srednju muzičku školu.
Kako je postojeća zgrada Carinarnice, u kojoj je radila škola od osnivanja, adaptirana za Italijanski konzulat u Baru, to je škola preseljena u zgradu Gimnazije „Niko Rolović“, u kojoj je muzičkoj školi dato na upotrebu 1150m² školskog prostora i to bez naknade. Brojno stanje učenika se povećavalo, pa je u jednom periodu bilo i 230 učenika. Šk.2003/04.g u školi je bilo 160 učenika, 9 otsjeka i 21 odjeljenje, kao i 26 radnika u nastavi i na ostalim poslovima u školi. U školi postoje sljedeći odsjeci: klavir, violina, violončelo, gitara, harmonika, flauta, klarinet, truba, horna i trombon. Najduže na mjestu direktora škole zadržao se Božidar Rakonjac a posle njega je izabran Slavko Svijić, profesor muzike koji je bio nastavnik u toj školi. Dan škole je 9.jun.
 Škola je uključena u tokove savremenog muzičkog obrazovanja i postiže zapažene rezultate u svim vidovima aktivnosti. Uspostavljena je saradnja sa ostalim muzičkim školama u zemlji. Nastavnici učestvuju na seminarima i drugim oblicima stručnog usavršavanja u ovoj oblasti. Za svoj rad dobila je brojna priznanja: nagrada „24 novembar“, nagradu „Stana Tomašević – Arnesen“i oko 500 diploma i plaketa republičkog, saveznog i međunarodnog značaja.
 5.2.3. Mjesta  Bar
 5.2.4. Pravni položaj  Škola je samostalna organizacija u oblasti obrazovanja čija je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Škola je pravno lice i ima svoj štambilj i pečat. Zakonom o osnovnoj školi iz 1991.g , škola dobija status javne ustanove.
 5.2.5. Funkcije, zanimanja i djelatnosti  Prema Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ciljevi osnovnog obrazovanja i vaspitanja su: 
– da stvori potrebne osnove za svestrani razvitak ličnosti;
– da razvija intelektualne, moralne, radne i druge pozitivne osobine građanina;
– da daje osnove savremenog opšteg obrazovanja;
– da na osnovu stečenih znanja i iskustava omogući usvajanje pozitivnog i odgovornog odnosa prema radu kao izvoru svih vrijednosti i da utiče na razvitak radnih sposobnosti.
– da razvija svijest o društvenoj odgovornosti i o potrebi za aktivnim učešćem u društvenom životu i stvaralaštvu;
–  da doprinosi humanizaciji odnosa među polovima;
– da utiču na razvijanje osjećanja humanizma i pravilnih međuljudskih odnosa;
– i dr.
 5.2.6. Nadležnost(i) Izvor(i) ovlašćenja  

Osnovna škola je samostalna ustanova  koja ima vaspitno- obrazovni karakter.
 Uređuje pitanja od značaja za rad i  funkcionisanje osnovne škole, te ostvarivanje prava obaveza i odgovornosti;
 Organizuje racionalno i efikasno izvođenje obrazovnog programa;
 Planom rada utvrđuje se organiza cija obrazovno-vaspitnog rada,  oblici sadržaj i raspored izvršenja  zadataka, i druga pitanja od značaja  za ostvarivanje obrazovno-vaspitnoga rada, u skladu sa zakonom i obrazovnim programom.
 Donosi statut, program rada i  izvještaje o realizaciji.          
 Ima odgovornost za efikasno obavljanje obrazovno-vaspitnog   rada.

  
Izvori:

– Savo Lekić, „Razvoj prosvjete i školstva u barskoj opštini“,Bar 2005
– Jasmina Rastoder, „Od Bratimstva do Jedinstva“, Bar 1998.g
-Vladeta Cvijović i Branislav Kovačević, „Upravljanje prosvjetom u Crnoj Gori“, Podgorica, 1996.g

– Zakon o osnovnoj školi, Sl.list RCG, br.34/91, 48/91, 17/92, 32/93, 27/94, 2/95, 20/95;

 5.2.7. Administrativno
ustrojstvo / genealogija
  Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju iz 1973.g, u školi su postojali:
 – Savjet škole
 – Radna zajednica
 – Izvršni odbor
 – Direktor i pomoćnik direktora
Stručni organi u školi:
 – Nastavničko vijeće
 – Razredno vijeće
 – Razredni starješina
 – Pedagoški aktiv
 – Stručni aktivi
 – Nastavnici
Administrativne i finansijske poslove u školi obavlja sekretar, on je ujedno i rukovodilac pomoćnog i tehničkog osoblja. On za svoj rad odgovara Radnoj zajednici, direktoru  i  pomoćniku direktora.
– Savjet škole  su sačinjavali svi članovi radne zajednice i predstavnici društvene zajednice. 
Savjet je donosio  Statut škole, godišnji i višegodišnji plan rada, imenovao i razrešavao direktora i pomoćnika i dr.
–  Radnu zajednicu sačinjavali su radni ljudi udruženi u ovu radnu organizaciju.
Radna zajednica je donosila sve društvene dogovore i sporazume koje je škola sklopila, odlučivala je o unutrašnjoj organizaciji škole, donosila je  Pravilnike o  sistematizaciji radnih mjesta i dr.
Odluke Savjeta škole i Radne zajednice donosile su se većinom glasova prisutnih članova.
– Izvršni odbor se sastojao od sedam članova. Članove izvršnog odbora je birala Radna zajednica, a direktor je po položaju bio član odbora. Izvršni odbor je utvrđivao predloge programa i planove rada, starao se o izvršavanju odluka i zaključaka Savjeta i  Radne zajednice i dr.
– Direktor škole je izvršni organ koji rukovodi radom škole i predstavlja je.  Za svoj rad odgovarao je Savjetu škole i Radnoj zajednici. Imenovao  se na  period od četiri godine a po isteku tog roka mogao je ponovo biti imenovan. 
Direktor je organizovao nastavno -vaspitni rad u školi, vršio nadzor nad radom  nastavnika i ostalih radnika u školi, kao i  druge  poslove utvrđene statutom.
– Nastavničko vijeće sačinjavali su svi  nastavnici  u  školi, direktor i pomoćnik direktora. Zadatak nasta vničkog vijeća je bio da razrađuje nastavne programe i stara se o njihovom izvođenju, pretresa rad i rezultate pojedinih odjeljenja, razred. vijeća i nastavnika, kao i ostale poslove za koje je bio nadležan.
– Razredno vijeće se formiralo za odjeljenje, a sačinjavali su ga razredni starješina, kao i svi nastavnici odjeljenja. Sjednicama je rukovodio razredni starješina. Zadatak razrednog vijeća je bio da usklađuje rad nastavnika odjeljenja, raspravlja o nastavi, utvrđuje raspored školskih pismenih zadataka, izriče pohvale, nagrade i disciplinske mjere i dr.
 
– Pedagoški aktiv je formiralo nastavničko vijeće u cilju šireg izučavanja i praćenja najbitnijih nastavno-vaspitnih pitanja. Za svoj rad bio je odgovoran Nastavničkom vijeću i radio je po njegovim upustvima. Zadaci su mu bili da usklađuje nastavne programe, prati njihovo izvođenje i daje predloge Nastavničkom vijeću za njihove iznjene i dopune, predlaže mjere za poboljšanje rada u vaspitanju i obrazovanju učenika, organizuje pojedine oblike stručnog usavršavanja. Sjednicama rukovodi direktor ili pomoćnik direktora.
– Stručni aktivi su se obrazovali u cilju šireg izučavanja pojedinih nastavno vaspitnih pitanja a formiralo ih je Nastavničko vijeće. Zadaci su im bili da prate i proučavaju nastavne planove i programe pojedinih predmeta ili grupa srodnih predmeta, da utvrđuju  godišnje planove  nastavnog gradiva, da  zajednički organizuje pojedine oblike rada, kao što su testovi, ankete, izlete i dr.
– Nastavnici organizuju i rukovode nastavno-vaspitnim radom u školi i odgovorni su za ostvarivanje ciljeva vaspitanja i obrazovanja, kao i za opšte ostvarivanje zadataka škole.
  Zakonom o osnovnoj školi iz 1991.god., kada se škola osniva kao javna ustanova, stručni organi u školi su:
Nastavničko vijeće, odjeljensko vijeće, stručni aktivi, kao i drugi organi predviđeni Statutom škole.
 5.2.8. Opšti kontekst  Škola se osniva u skladu sa programom razvitka osnovnog obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Opštine.Naziv škole određuje ministarstvo nadležno za poslove  prosvjete na predlog školskog odbora. Područna  odjeljenja osniva Opština na predlog škole. Akt o osnivanju i prestanku rada područnog odjeljenja škole čiji je osnivač država, donosi ministarstvo nadležno za poslove prosvjete, uz saglasnost Vlade RCG.
Škola ima svojstvo pravnog lica i donosi  svoj Statut kojim se utvrđuju zadaci i unutrašnja organizacija škole, izbor savjeta škole i izvršnih organa. Rad škole u toku
školske godine utvrđuje se godišnjim planom. Godišnim    planom  utvrđuje  se organizacija obrazovno-vaspitnog  rada škole za jednu školsku godinu, oblici, sadržaj i raspored izvršenja planiranih zadataka. i dr.
Škola se upisuje u registar osnovnih škola, koje vodi ministarstvo nadležno za poslove prosvjete.
U školama se vodi jedinstvena pedagoška evidencija (matična knjiga), dnevnik rada, evidencija o ispitima i ljetopis škole.
Škola se organizuje tako da cjelokupnim unutrašnjim životom i metodom rada, doprinosi ostvarivanju ciljeva vaspitanja i obrazovanja.


5.3. PODRUČJE ODNOSI / VEZE

Prva relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Samoupravna interesna zajednica (SIZ)  osnovnog obrazovanja  i  vaspitanja
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1983- 1990 


Druga relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 

Ministarstvo prosvjete i nauke

  Zavod za školstvo

  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1991 – .. 

 

 

5.4 PODRUČJE: KONTROLA

5.4.1. Oznaka normiranog zapisa   MNE DA ŠOMO
5.4.2. Oznaka(e)  Državni arhiv – Arhivski odsjek Bar
 5.4.3. Pravila i / ili konvencije  ISAAR (cpf)
 5.4.4. Status  privremen
 5.4.5. Stepen podrobnosti
normiranog zapisa
  sumarno
 5.4.6. Datum(i) izrade i izmjene  2010.g
 5.4.7. Jezik(ci) i pismo(a)  Crnogorski/srpsko – hrvatski
latinica, ćirilica
 5.4.8. Izvori  

-Statuti škole
-Zakoni o školama

– Savo Lekić, „Razvoj prosvjete i školstva u barskoj opštini“, Bar 2005
-Vladeta Cvijović i Branislav Kovačević, „Upravljanje prosvjetom u Crnoj Gori“, Podgorica, 1996.g
– Jasmina Rastoder, „Od Bratimstva do Jedinstva“, Bar 1998.g
– www.škole.cg.yu
– itd.

5.4.9. Napomene o održavanjuAutor normiranog zapisa Jasmina Rastoder
Državni arhiv – Odsjek za kontrolu, zaštitu, preuzimanje, smještaj, sređivanje, obradu i korišćenje arhivske građe Bar

 

  1. POVEZIVANJE PRAVNIH LICA, FIZIČKIH LICA I PORODICA S ARHIVSKOM GRAĐOM I DRUGIM IZVORIMA

Prvi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Petar II Petrović Njegoš“ Bar
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  stvaralac
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1983 – dalje

 

Drugi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka    SIZ za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu 
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1983- 1990

 

Treći povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka    Samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja 
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1983 – 1990

 

Četvrti povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     Zavod za školstvo
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1991 –

Arhivistički normirani opisi

Inventari

Obavještajna sredstva

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00