LUKA BAR (LB BAR)

Arhivistički normirani zapis za pravna i fizička lica i porodice – prema međunarodnom standardu – ISAAR (CPF)

Normirani arhivistički zapis za stvaraoca – LUKA BAR (LB BAR)

PODRUČJE IDENTITETA

 5.1 Vrsta stvaraoca  pravno lice
 5.1.2 Normirani oblik(ci)
imena/naziva
  Luka Bar
 5.1.3 Uporedni oblici imena/
naziva
       RO Luka Bar
      AD Luka Bar

5.2 PODRUČNI OPIS

5. Vrijeme djelovanja  1906 – dalje 
 5.2.1. Istorija Luka Bar je savremena pomorska luka koja je odavno stekla međunarodnu reputaciju. Sa povoljnim geografskim položajem na južnom djelu Jadranskog mora distributivni je centar za cjeli region.
Osnovana je početkom prošlog vijeka 27.juna 1906.godine.
Naime, već 10.marta 1905.g knjaz Nikola je postavio kamen temeljac za buduću Luku Bar, sa svoje jahte „Rumija“, a u ime „Barskog društva“bili su prisutni grof Foskari, Volpi, kapetan Koleti.. Radovi na Luci Bar stvarno su počeli 23. marta 1905.godine, iako ugovor još nije bio potpisan. Rusija i Austo-Ugarska su imale otpor prema italijanskim ulaganjima u Crnu Goru, zato je došlo do odlaganja potpisa. 
27.juna 1906.g na Cetinju  je potpisan „Ugovor o gradnji i eksploataciji barskog pristaništa sa dodatnom slobodnom zonom i željeznicom od Pristana do Skadarskog jezera, kao i plovidbi mehaničkim sredstvima po Skadarskom jezeru“. U ime crnogorske Vlade potpis je stavio ministar finansija i građevina Andrija Radović, a u ime „Barskog društva“ predsjednik Roberto Paganini i savjetnik Josip Volpi, bivši guverner Tripolisa i ministar finansija Kraljevine Italije.
„Barsko društvo se članom 27. Ugovora obavezao da će radove otpočeti najkasnije 1.maja 1906.g a završiti 1.jula 1909.g, a kao dokaz položili su kauciju od 200.000 kruna. Projekat Luke i Novog Bara čija je izgradnja počela 1908.g uradio je poznati pomorski projektant Koen Kalja.
Od svega planiranog u luci u prvim godinama bio je izgrađen samo lukobran uz koji su mogli da pristanu parobrodi i ostali brodovi, i vrše pretovar tereta sopstvenim sredstvima.Svečanost puštanja u rad „slobodnog Barskog pristaništa“bila je upriličena 23.oktobra 1909.g u prisustvu ministra finansija i građevina D.Vukotića i predsjednika Državnog savjeta M.Đukanovića kao izaslanika Vlade, te barskog nadbiskupa Šimuna Milunovića.
Za vrijeme Balkanskih i Prvog svjetskog rata došao je do izražaja strateški značaj Luke. Krajem 1914.g učestali su napadi austro-ugarskih podmornica i hidroaviona, na barsku luku pa je bilo veoma otežano prevoženje hrane i ratnog materijala preko Bara.
Crna Gora je kapitulirala u drugoj polovini januara 1916.g. Kralj Nikola i vlada su napustili zemlju, a vojnici su otpušteni kući. Austro-ugarska vojska je okupirala Crnogorsko primorje sa lukama Bar i Ulcinj.
U periodu između dva rata položaj Bara i Luke bio je prilično nepovoljan.
Barska luka u drugom svjetskom ratu nije nije imala veći strategijski značaj. Istina, često su u nju svraćali ratni brodovi, po neka podmornica i hidroavion..
Prije nego što su se povukli pred jedinicama  NOV  koje  su  Bar oslobodile 24.novembra 1944.g, Njemci su minirali barsku luku. Stanovništvo je bilo evakuisano prema Starom Baru i Zaljevu, a potom je snažni eksploziv gotovo sasvim razorio operativnu lučku obalu koja je bila izgrađena 1909.g.
  Na poslijeratnoj obnovi Luke od 1945.g do 1948.g prvo je bilo angažovano građevinsko preduzeće „Graditelj“ iz Dubrovnika. Zatim je 20.decembra 1950.g formirano Pomorsko-građevinsko preduzeće u Baru. Ono je počelo izgradnju veće Luke. Bez mehanizacije radovi su išli veoma sporo.
Savezna vlada je 16.aprila 1954.g donijela odluku o osnivanju preduzeća „Luka Bar“ u izgradnji. U julu iste godine otpočela je prva faza izgradnje Luke. Ovom fazom bila je predviđena izgradnja glavnog i sekundarnog lukobrana, gatova broj jedan, dva i pet, obala između njih, izrada plana lučkog iskopa i urbanističko rješenje lučkog područja.
1956.g gradnju Luke preuzima „Pomgrad“ iz Splita. Prva faza izgradnje Luke trebalo je da bude završena 1961.g. Nova Luka podrazumjevala je rušenje dotadašnjeg Bara i izgradnju novog. Lučki objekti nijesu mogli biti izgrađeni bez urbanističkog rješenja Bara jer se na grad morala naslanjati lučka infrastruktura. Zbog toga je ovo preduzeće 1958.g preuzelo finansiranje urbanističkog rješenja užeg područja budućeg grada. Na stalno insistiranje invenstitora, kako bi se kasnije izbjegla situacija da se istovremeno vrši pretovar robe i izgradnja lučkih kapaciteta na gatu broj dva, došlo je 1958.g do ponovne revizije programa izgradnje Luke. Njome je bila predviđena izgradnja cijelog gata broj dva što je, razumije se, produžavalo radove i predviđalo završetak prve faze ne 1961.g, već četiri godine kasnije.
U to vrijeme kao i decenijama ranije pretovar je vršen ručno, odnosno na leđima radnika. Taj veoma naporan posao, zavisno od prometa (on je 1939.g iznosio pet hiljada, a 1958.g osamnaest hiljada tona) obavljala je grupa lučkih radnika koji su uglavnom bili iz Starog Bara.
Ali i pored mnogih teškoća i zakašnjenja, nastalih uglavnom u periodu od 1952.g do 1955.g, kao i zbog naknadno proširenog obima radova na izgradnji gata broj dva, na Dan oslobođenja Bara, 24.novembra 1959.g, predat je na upotrebu gat broj pet sa dvadeset pet metara obale za putnički saobraćaj.
Barska Luka je u međunarodni saobraćaj puštena 1960.g. U njoj je formiran granični prelaz i Povjereništvo za kontrolu međunarodnog  putničkog  prometa u pomorskom saobraćaju.
 Završetkom gata broj dva 1955.g, završena je i izgradnja prve faze barske luke. Njome je ona bila osposobljena za godišnji pretovar od milion i dvije stotine hiljada tona tereta. Inače, te godine je u njoj pretovareno 211.012 tona, odnosno čak 53% od ukupnih količina pretovarene robe u svim jugoslovenskim Lukama.
U okviru prve faze izgrađeni su sljedeći kapaciteti: glavni i sekundarni lukobran ukupne dužine 1800 metara; gat broj dva sa sa obalom dugom oko hiljadu metara, korisnom dubinom oko 10 metara i šest brodskih vezova; putnička obala i obala za veće čamce u ukupnoj dužini od 435 metara i korisne dubine četiri do šest metara; djelimično je nasut gat broj jedan; zatvorena skladišta površine 23.000 kvadratnih metara; hladnjača kapaciteta 2500 tona; silosi za cement, glinicu i lužinu i rezervoari za tečna goriva; željeznički kolosijeci, cestovne saobraćajnice i ostala lučka infrastruktura. U nastavku prve faze izgrađena je i obala za rasute terete Volujica, duga 320 metara, sa dubinom od 14 metara, kao i petrolejski vez za prekookeanske brodove. Iste 1965.godine konstituisana je i slobodna carinska zona.
 Da bi se gradila druga faza Luke bilo je potrebno da se sruši tadašnji grad Pristan. Njegova agonija potrajala je dugo. Počela je 1971.g kada su započeli radovi na izgradnji druge faze Luke, ali je i čitavu deceniju prije toga Pristan predstavljao gradilište. 
I konačno su Pristanjani organizovali oproštaj od svog grada 1.februara 1976.g. Ubrzo potom moćna mehanizacija zaposela je ovaj gradić i počeli su glavni radovi u okviru izgradnje druge faze Luke. To je bila izgradnja skladišta, silosa, željezničkih postrojenja, cestovnih saobraćajnica i dr. Moralo se žuriti jer poslednji radovi na izgradnji pruge Beograd – Bar bili su pri kraju, pa je što prije trebalo završiti složenije radove na drugoj fazi izgradnje Luke.
Bio je to veliki neimarski poduhvat u okviru kojih su izgrađeni  sljedeći kapaciteti: južna obala gata broj jedan, na pobijenim čeličnim šipovima, duga 330 metara i s dubinom od 12 metara. Prvi vez na ovoj obali namjenjen je brodovima za kontejnere; drugi za pretovar generalnog tereta; prva diletacija obale Volujica, duga 79 metara, čime je ova obala, specijalizovana za pretovara rasutih tereta, sada bila duga 400 metara i mogla da primi brodove do 80.000 tona nosivosti; putnička obala duga 114 metara koja je bila namjenjena i za pomoćni vez za takozvani RO-RO teret; naslon u nastavku obale Volujica za tečne terete uz koji mogu da pristaju brodovi od 20.000 DWT; platforma-privez u korijenu južne obale gata broj jedan za RO-RO brodove; izvršeno je bagerovanje lučkog bazena iz kojeg je izvađeno oko 250.000 kubnih metara materijala; zatvorena skladišta ukupne površine 47.000 m² i specijalizovana skladišta iza brda Volujica.
U toku druge faze je počela i izgradnja silosa za žitarice kapaciteta 30.000 tona i rezervoara za jestiva ulja od 20.000 tona. Završena je kompletna infrastruktura, kolosječna postrojenja duga više od osam ipo kilometara, cestovne saobraćajnice, pretovarne, skladišne i manipulativne površine i drugo.
Nabavljena je i savremena horizontalna mehanizacija, a od vertikalne tri pretovarne dizalice nosivosti po osam tona, zatim veoma savremeni kontejnerski kran nosivosti četrdeset tona i tri velika pretovarna mosta na obali za rasute terete čiji je kapacitet od 250 do 400 tona na sat.
Konačno, izgrađen je i samački hotel za radnike sa 240 kreveta i proširen je prostor slobodne carinske zone.
  Katastrofalni zemljotres od 15.aprila 1979.g praktično je sasvim razorio barsku luku koja je upravo bila osposobljena za godišnji promet od oko četiri ipo miliona tona. Naročito su bili oštećeni objekti izgrađeni u okviru prve faze. Luka je posle zemljotresa izgledala jezivo, kapaciteti su drastično smanjeni idr.
Međutim, i u ovako nenormalnim uslovima pretovar je nastavljen samo nekoliko dana poslije zemljotresa.Zaposleni su ulagali ogromne napore a rezultati nijesu izostali. Te teške 1979.g nije vraćena ni jedna roba koja je pristigla na razorene gatove, a sa trećinom kapaciteta ostvaren je podvig. Pretovareno je milion i 600 hiljada tona i time je zabilježen rekordni pretovar u dotadašnjem poslovanju luke.
Za sanaciju Luke bila su potrebna ogromna sredstva a solidarnost nije izostala. Program sanacije donesen je 1980.g. Radovi na sanaciji i obnovi lučkih kapaciteta počeli su u martu 1981.godine, a „najnovija“ barska Luka, osposobljena za godišnji pretovar od oko pet miliona tona tereta, predata je na upotrebu 13.jula 1983.g. Na lučkom gatu održan je veliki narodni miting, na kojem je govorila Milka Planinc, predsjednica Saveznog izvršnog vijeća.
Luka Bar na kopnu i u moru zauzima prostor od gotovo dvije stotine hektara sa mogućnošću da se dalje širi za potrebe dorade i prerade robe i industrijske proizvodnje na površini većoj od šest stotina hektara koja je u ove svrhe opredjeljena GUP-om Bar.
Ova radna organizacija je najveća u Baru.
1992. godine UN uvode sankcije prema SRJ što se dramatično odražava na poslovanje Luke. 
U  novembru 1995.godine sankcije su suspendovane i brodovi ponovo pristižu u barsku Luku. 
U februaru 1998.godine Luka je transfomisana u akcionarsko društvo. 
 1. oktobra 2009.godine završen je proces restrukturiranja; iz Luke Bar izdvojen je Kontejnerski terminal i generalni tereti AD, kao i tri d.o.o. u stoprocentnom vlasništvu Luke Bar Ad: Obezbjeđenje i protivpožarana zaštita d.o.o, Pomorski poslovi d.o.o., i Informatika d.o.o. 
 1.aprila 2010.godine iz Luke Bar AD izdvojen hotel ’’Sidro’’ d.o.o
 
 5.2.3. Mjesta Bar 
 5.2.4. Pravni položaj AD Luka Bar je pravni sledbenik preduzeća za preradu, utovar i istovar robe, osnovanog Rješenjem Saveznog izvršnog vijeća RP.158 od 16.aprila 1954.godine. Društvo posluje pod firmom „Luka Bar“ AD Bar, Obala 13.jula bb. Cjelokupni prostor „Luka Bar“ AD ima status Slobodne zone. Društvo ima pečat, štambilj i zaštitni znak. 
 5.2.5. Funkcije, zanimanja i djelatnosti 

Luka Bar je akcionarsko društvo čija je osnovna djelatnost pretovar i skladištenje robe. 
Kompanija je organizovana shodno Zakonu o privrednim društvima Crne Gore i predstavlja korporativno, logistički, tehnično-tehnološki zaokruženu cjelinu. Visokim nivoom poslovnosti i profesionalnosti, javnošću i transparentnošću u radu, Luka na efikasan i efektivan način ostvaruje svoju funkciju na internom i eksternom planu, u sredini koja se permanentno i kontinuitetno mijenja. 
Luka Bar je restrukturirana po Programu restrukturiranja Vlade Crne Gore. Skupština akcionara, dana 04.09.2009. donijela je Odluku o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog akcionarskog društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“.
Poslovni sistem Luka Bar sastoji se od akcionarskog društva i zavisnih, jednočlanih društava koje je kao matično društvo osnovala, i to: 
DOO»Hotel Sidro»
DOO»Informatika i komunikacije»
DOO»Obezbjedjenje i protivpožarna zaštita »
         Organi društva:    
                Skupština akcionara
Skupština akcionara kao organ vlasnika je najviši organ Društva.
           Odbor directora:
Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Kompanijom, koji ima pet članova, i to: 
dr Predrag Ivanović, predsjednik Odbora direktora, Predstavnik državnog kapitala Zaposlen: Profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici
Goran Jevrić, član Odbora direktora, Predstavnik državnog kapitala Zaposlen: Član Izvršnog odbora DPS-a.
Žarko Pavićević, član Odbora direktora, Predstavnik državnog kapitala
Zaposlen: Predsjednik Opštine Bar
Zdravko Gvozdenović, član Odbora direktora Predstavnik državnog kapitala Zaposlen: Potpredsjednik Opštine Bar
Nikola Jovović Predstavnik privatizacionih investicionih fondova.
Zaposlen: Društvo za upravljenje Fondom zajedničkog ulaganja ‘’HTL Fond’’
              Izvršni organi   
Odbor direktora je, shodno Zakonu, izabrao izvršne organe Luke Bar, Izvršnog direktora i Sekretara Luke Bar.
Izvršni direktor Luke Bar AD je Slobo Pajović, dipl ecc.
Sekretar Luke je mr Vesna Mihaljević
Revizor Luke Bar za 2012. godinu je, po Odluci Skupštine akcionara, DOO „Racio-Mont“ Kolašin.

Društvo obavlja sledeće djeletnosti:
– pretovar, utovar i istovar robe 
– skladišta i stovarišta- rad skladiš –  nih objekata za sve vrste robe i skladištenje robe u slobodnim zonama, rad silosa za žitarice, stovarišta za opšte terete- stovarište
– hladnjače i dr., kao i skladištenje raznovrsne robe.
– usluge u pomorskom saobraćaju – aktivnosti u vezi s prevozom robe i putnika, rad terminalskih objekata u luci, pilotaža, remorkaža, spasavanje na moru, pružanje usluga putnika u pomorskom saobraćaju, čišćenje mora, obavljanje pomorske plovidbe prevoza robe i putnika.
– aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju – poslovi špedicije, otpremanje robe, poslovanje, rukovanja robom kao što su pakovanje, prepakovanje, sortiranje, mjerenje robe i dr.
– pružanje turističko ugostiteljskih usluga – hotel sa restoranom.
– gajenje usjeva i zasada, povrtlarstvo i hortikultura.
– uzgoj životinja
– vađenje kamena
– održavanje i opravka motornih vozila
– trgovina na veliko i malo
– projektovanje građevinskih i drugih objekata, inženjering
– konsalting i menadžment poslovi
– spoljno-trgovinski poslovi, uvoz-izvoz iz oblasti registrovanih djelatnosti.
– zastupanje stranih firmi
– konsignacioni poslovi
– malogranični promet, reeksport..
– i dr.

 
 5.2.6. Nadležnost(i) Izvor(i) ovlašćenja 

Misija Luke, duža od jednog vijeka, jeste doprinos bržem ekonomskom razvoju Crne Gore i transportnih pravaca regiona. Tradicija savjesnog poslovanja sa ciljem da se omoguće što bolji uslovi protoka roba, kapitala, ljudi i ideja, stvorila je postojeće akcionarsko društvo Luka Bar koje vrši: 
–   efikasno pružanje usluga, uz zadovoljenje potreba lučkih klijenata u pogledu kvaliteta, pouzdanosti i sigurnosti;
– optimizaciju iskorišćenja postojećih inftrastrukturnih i suprastrakturnih kapaciteta, u skladu sa politikom ekonomski i ekološki održivog razvoja; 
– integrisanje usluga i uspostavljanje kvalitetne i pouzdane veze sa svim akterima u međunarodnom transportnom lancu;
–   stalno unapređenje efikasnosti obavljanja lučkih usluga usmjereno ka povećanju nivoa zadovoljenja potreba klijenata i održanja konkurentne regionalne pozicije;
–     pružanje dodatnih usluga u cilju kreiranja kompletne logističke podrške korisnicima usluga;
   Koristeći uspostavljene bliske odnose sa ključnim pružaocima usluga u pomorskom i logističkom sektoru, stremimo ka uspostavljanju inovativnih rješenja u transportnom lancu, bazirajući ih na potrebama svojih korisnika. Pozicioniranje Luke Bar kao luke od regionalnog značaja u domenu pružanja usluga pretovara i skladištenja tečnih i rasutih tereta, Ro-Ro i putničkog transporta, jedan je od prioriteta Luke.


Izvori:
-„Barska luka u dva vijeka“, Momčilo Popović, Bar, 1985.g.
– „Pruga Berograd-Bar i Luka Bar“. Mirko Dokić, Beograd, 1971,g.
– Statut AD Luke Bar
– Fond (f XVI LB)- Arhivski odsjek 
   Bar

 
 5.2.7. Administrativno
ustrojstvo / genealogija
 

Marta 1905. sa jahte ’’Rumija’’ u more postavljen kamen temeljac barske luke.
27. juna 1906. zaključen ugovor između crnogorskog Ministarstva finansija i Predsjednika “Barskog društva“ o ’’gradnji i eksploataciji slobodnog barskog pristaništa sa dodatnom slobodnom zonom i željeznicom od Pristana do Skadarskog jezera, kao i plovidbi mehaničkim sredstvima po Skadarskom jezeru’’. 
   U Prvom svjetskom ratu Luka pretrpjela štetu usljed torpedovanja austrijskih ratnih brodova. Nakon Prvog svetskog rata Luka Bar ostaje van privredno-trgovačkih puteva, redovne brodske linije je zaobilaze, a ’’Barsko društvo’’ naplaćuje visoke takse za pristajanje brodova u Luci.
1926. godine na Pristanu je osnovana ’’Barska plovidba’’ koja koristi Luku Bar kao svoju matičnu.
1943. godine u Luku ulaze njemačke divizije, a napuštajući je, u proljeće 1944. miniraju malo pristanište, tzv.’’Stari porat’’.
Po završetku Drugog svjetskog rata počinje obnova Luke. Definitivnim određivanjem trase pruge od Beograda do Bara 1950.godine određen je i budući razvoj Bara i njegove luke.
1952. godine usvojen je prvi program izgradnje moderne luke, a radovi počinju iste godine. 
1960. godine luka je puštena u međunarodni saobraćaj i u njoj formirani granični prelaz i Povjereništvo za kontrolu međunarodnog putničkog prometa u pomorskom saobraćaju.
15.juna 1965. uspostavljena je redovna putnička linija sa Barijem. Iste godine završena je izgradnja prve faze Luke sa kapacitetima od 1,2 miliona tona pretovara robe. 
1971. godine počela izgradnja druge faze Luke; projektovani kapaciteti 5 miliona tona 
15. aprila 1979. zemljotres uništava veliki dio kapaciteta Luke, posebno onih izgrađenih na stari, klasičan način u prvoj fazi. 
U martu 1981 počela je sanacija i obnova lučkih kapaciteta, a završena je 2 godine kasnije. 
1992. godine UN uvode sankcije prema SRJ što se dramatično odražava na poslovanje Luke. 
U novembru 1995. sankcije su suspendovane i brodovi ponovo pristižu u barsku Luku. 
U februaru 1998. Luka transfomisana u akcionarsko društvo. 
1. oktobra 2009. završen proces restrukturiranja; iz Luke Bar izdvojen Kontejnerski terminal i generalni tereti AD, kao i tri d.o.o. u stoprocentnom vlasništvu Luke Bar Ad: Obezbjeđenje i protivpožarana zaštita d.o.o, Pomorski poslovi d.o.o., i Informatika d.o.o. 
01.aprila 2010. iz Luke Bar AD izdvojen hotel ’’Sidro’’ d.o.o 
         Organi društva:    
                Skupština akcionara
Skupština akcionara kao organ vlasnika je najviši organ Društva.
           Odbor directora:
Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Kompanijom, koji ima pet članova, i to: 
dr Predrag Ivanović, predsjednik Odbora direktora, Predstavnik državnog kapitala Zaposlen: Profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici
Goran Jevrić, član Odbora direktora, Predstavnik državnog kapitala Zaposlen: Član Izvršnog odbora DPS-a.
Žarko Pavićević, član Odbora direktora, Predstavnik državnog kapitala
Zaposlen: Predsjednik Opštine Bar
Zdravko Gvozdenović, član Odbora direktora Predstavnik državnog kapitala Zaposlen: Potpredsjednik Opštine Bar
Nikola Jovović Predstavnik privatizacionih investicionih fondova.
Zaposlen: Društvo za upravljenje Fondom zajedničkog ulaganja ‘’HTL Fond’’
              Izvršni organi   
Odbor direktora je, shodno Zakonu, izabrao izvršne organe Luke Bar, Izvršnog direktora i Sekretara Luke Bar.
Izvršni direktor Luke Bar AD je Slobo Pajović, dipl ecc.
Sekretar Luke je mr Vesna Mihaljević
Revizor Luke Bar za 2012. godinu je, po Odluci Skupštine akcionara, DOO „Racio-Mont“ Kolašin.

 
 5.2.8. Opšti kontekst Luka Bar je akcionarsko društvo čija je osnovna djelatnost pretovar i skladištenje robe. 
Kompanija je organizovana shodno Zakonu o privrednim društvima Crne Gore i predstavlja korporativno, logistički, tehnično-tehnološki zaokruženu cjelinu. Visokim nivoom poslovnosti i profesionalnosti, javnošću i transparentnošću u radu, Luka na efikasan i efektivan način ostvaruje svoju funkciju na internom i eksternom planu, u sredini koja se permanentno i kontinuitetno mijenja. 
Luka Bar je restrukturirana po Programu restrukturiranja Vlade Crne Gore. Skupština akcionara, dana 04.09.2009. donijela je Odluku o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog akcionarskog društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“.
Poslovni sistem Luka Bar sastoji se od akcionarskog društva i zavisnih, jednočlanih društava koje je kao matično društvo osnovala, i to: 
DOO»Hotel Sidro»
DOO»Informatika i komunikacije»
DOO»Obezbjedjenje i protivpožarna zaštita »
 


5.3. PODRUČJE ODNOSI / VEZE

Prva relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo finansija i građevina
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1906 – 1914 


Druga relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Barsko društvo
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1906 – 1914 

 

Treća relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Barsko društvo
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  podređeni  organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1914 – 1926 

 

Četvrta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo finansija i građevina Kraljevine SHS
  Barska plovidba
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  podređeni  organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1926 – 1929 

 

Peta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo finansija i građevina Kraljevine Jugoslavije
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  podređeni  organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1929 – 1941 

 

Šesta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Italijanska i njemačka okupacija
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  podređeni  organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1941 – 1944 

 

Sedma relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo pomorstva i Ministarstvo saobraćaja   NRCG
Savezna vlada FNRJ
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  podređeni  organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1944 – 1963 

 

Osma relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Republički Sekretarijat za privredu
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  podređeni  organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1963 – 1991 

 

Deveta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo pomorstva i saobraćaja
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  podređeni  organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1991- 1998 

 

Deseta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  podređeni  organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1999- 2009 

 

Jedanaesta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo pomorstva i saobraćaja
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  podređeni  organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 2010 – dalje 

 

 

5.4 PODRUČJE: KONTROLA

5.4.1. Oznaka normiranog zapisa  MNE DA LB
5.4.2. Oznaka(e)  Državni arhiv
 5.4.3. Pravila i / ili konvencije  ISAAR (cpf)
 5.4.4. Status  privremeno
 5.4.5. Stepen podrobnosti
normiranog zapisa
  sumarno
 5.4.6. Datum(i) izrade i izmjene  avgust 2012
 5.4.7. Jezik(ci) i pismo(a)  crnogorski /srpsko-hrvatski, ćirilica, latinica
 5.4.8. Izvori  

Izvori:

-„Barska luka u dva vijeka“, Momčilo Popović, Bar, 1985.g.
– „Pruga Berograd-Bar i Luka Bar“. Mirko Dokić, Beograd, 1971,g.
– Statut AD Luke Bar
– Fond (f XVI LB)- Arhivski odsjek Bar

5.4.9. Napomene o održavanjuAutor normiranog zapisa Jasmina Rastoder
Državni arhiv – Odsjek za kontrolu, zaštitu, preuzimanje, smeštaj, sređivanje, obradu i korišćenje arhivske građe Bar

 

  1. POVEZIVANJE PRAVNIH LICA, FIZIČKIH LICA I PORODICA S ARHIVSKOM GRAĐOM I DRUGIM IZVORIMA

Prvi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka    Luka Bar DA – LB 
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  stvaralac
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1954 – 1989

 

Drugi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka     SNO BAR
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1945 – 1958

 

Treći povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka    SO BAR 
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1958 – 1980

Arhivistički normirani opisi

Inventari

Obavještajna sredstva

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00