Izbornik Zatvoriti

OPŠTA BOLNICA „BLAŽO ORLANDIĆ“ (OBBOB)

Arhivistički normirani zapis za pravna i fizička lica i porodice – prema međunarodnom standardu – ISAAR (CPF)

Normirani arhivistički zapis za stvaraoca – OPŠTA BOLNICA „BLAŽO ORLANDIĆ“  (OBBOB)

PODRUČJE IDENTITETA

 5.1 Vrsta stvaraoca  Pravno lice
 5.1.2 Normirani oblik(ci)
imena/naziva
  Opšta bolnica Blažo Orlandić Bar
 5.1.3 Uporedni oblici imena/
naziva
  Narodna Bolnica u Starom Baru
Blažo Jošov Orlandić Bar

5.2 PODRUČNI OPIS

5. Vrijeme djelovanja  1923- dalje 
 5.2.1. Istorija  Začeci organizovane zdravstvene službe u Baru potiču još iz 1923. godine, kada se osnivaju prve antimalarične stanice. U Starom Baru, na Biskupadi, 1930. godine, izgrađena je montažna zgrada i počela je sa radom Antimalarična ambulanta sa gradskim kupatilom. Godine 1932. osnovan je prvi Dom narodnog zdravlja sa narodnim kupatilom u Starom Baru. Ova zgrada i danas postoji, ali je van upotrebe (bivše ORL odjeljenje). Prije rata, za smještaj bolesnika korišćeni su neki hotelski prostori na Pristanu.
Nakon oslobođenja, zgrada hotela „Marina“, pod Volujicom, preuređena je za bolnicu, te je bilo angažovano nekoliko ljekara i medicinskih sestara. Za preseljenje Bolnice sa Pristana u Stari Bar, najveće zasluge pripadaju prim. dr Ivani Jovanović, hirurgu, dr Milanu Gvozdenoviću, jednom od čelnih ljudi tadašnjeg zdravstva Crne Gore i dr Đorđu Raduloviću, hirurgu i upravniku bolnice „Danilo I“ sa Cetinja. Dana 10.06.1949. godine, poslije svog službovanja na Cetinju, u Podgorici, Nikšiću i Risnu, dr Ivana Jovanović, hirurg, stupila je na posao u Narodnu bolnicu Stari Bar. Njenim dolaskom prestala je svaka ideja o formiranju Tropskog instituta na započetoj građevini, koja je tada imala samo prizemlje i podrumski dio, u kojem su kasnije smješteni kuhinja i vešernica Bolnice. Potom je uslijedila izgradnja Bolnice sa spratom i potkrovljem. Započinje po prvi put zajednički zdravstveni rad sa svojim suprugom dr Miodragom Jovanovićem, hirurgom, koji postaje prvi upravnik bolnice u Starom Baru.
Još za vrijeme rata, Italijani započinju izgradnju Bolnice u Starom Baru, a njen dovršetak je uslijedio krajem 1949. godine, kada je prestala sa radom privremena bonica na Pristanu. Bila je to, tada, moderna Bolnica površine 1.800 m² sa kapacitetom od 80 postelja. Kako su prostorni kapaciteti Bolnice bili mali, kasnije 50-tih godina, izgrađen je paviljon tipa polumontažne barake za potrebe internog i infektivnog odjeljenja. Ovaj objekat, poslije adaptacije, služio je jednim dijelom za smještaj infektivnog odjeljenja i kompletne polikliničke službe. Isti postoji i danas. Međutim, prostor infektivnog odjeljenja je van upotrebe, dok je dio polikliničke službe privremeno adaptiran u mrtvačnicu i obdukcioni prostor, a ostali dio služi kao pomoćni magacin. Sa navedenom dogradnjom uvedeno je novih 40 postelja, te je tako Bolnica u Starom Baru imala kapacitet od 120 bolesničkih kreveta. U krugu bolnice, površine 3 hektara, izgrađeni su još neki objekti: magacin, garaža, mrtvačnica i stanica za transfuziju krvi (objekti postoje i danas, ali su van upotrebe).
Razvojem zdravstvene službe i orijentacijom da bolnica u Starom Baru bude i regionalna bolnica za opštine Bar i Ulcinj, započela je izgradnja nove Bolnice, kapaciteta 180 bolesničkih kreveta, površine 5.200 m². Nova Bolnica, uz dosta problema oko obezbjeđivanja sredstava, završena je sredinom 1975. godine, kada je taj objekat počeo sa radom, septembra iste godine. Treća je po redu Bolnica u poslijeratnom periodu i danas je u funkciji. Tokom 60-tih godina prošlog vijeka, izgrađena je i zgrada administracije i uprave, koja je srušena nakon katastrofalnog zemljotresa od 15. aprila 1979. godine zbog većih oštećenja. Tadašnja bolnica (stara zgrada), uz mnoge urađene adaptacije, služila je za potrebe higijensko-epidemiološke službe, bakteriološkog i centralnog hemijsko-kliničkog laboratorijuma. Poslije pomenutog zemljotresa, ona je oštećena i kasnije je srušena, gdje je danas lociran novi Ambulantni blok Bolnice sa pratećim sadržajima. Sadašnja bruto građevinska površina obuhvata 9.944,00 m², a neto korisna površina iznosi 8.688,00 m². Objekat je u funkciji mnogo godina i dokazao je opravdanost funkcije i izgrađenih elemenata, pa se kao takav može i dalje koristiti.
Bolnica nosi ime po narodnom heroju Blažu Jošovu Orlandiću, rođenom 03.10.1912. godine, u Seocima, studentu medicine, a koji je poginuo 07.06.1943. godine u Godinju.
Narodna bolnica Bar počela je sa poslovanjem 01.11.1946. godine, a sa sigurnošću se pod tim nazivom pominje u pismenoj formi od 02.10.1951. godine. Narodna bolnica „Blažo Orlandić“ Bar sredinom 1954. godine mijenja naziv u Opštu bolnicu „Blažo Orlandić“ Bar. Od 01.01.1963. godine, Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, Dom narodnog zdravlja Bar, Zdravstvena stanica Virpazar i Narodna apoteka Bar sa Odjeljenjem u Virpazaru integrišu se u jedinstvenu zdravstvenu organizaciju – Medicinski centar „Blažo Orlandić“ Bar. Od nekadašnjeg OOUR-a Radne organizacije Bolničke službe RO Medicinski centar „Blažo Orlandić“ Bar, dana 31.08.1991. godine organizovana je JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, koja traje i danas.
Savjet Medicinskog centra „Blažo Orlandić“ Bar, na sjednici održanoj 20.05.1975. godine, proglasio je 7. jun PRAZNIKOM BOLNICE, dan pogibije narodnog heroja, čije ime nosi.
Bračni par Jovanović, zajedno sa ljekarima stažerima srednjemedicinskim kadrom, vodili su sva odjeljenja Bolnice, uključujući, do jednog perioda, i dječje odjeljenje. Povremeno se angažovala i dr Ljubinka Ibika Medigović, ljekar, na poslovima ginekologa, iako to po profesiji nije bila. Od 1951. godine, posebno se ističu Katina Medigović, babica i Vladimir Pešikan, prvi školovani anestetičar, čijim se dolaskom uvode, tada moderne metode anesteziranja, kao i više časnih sestara. Sredinom 1953. godine, radni odnos tada zasnivaju dr Mitar Jovalekić, internista i njegova supruga, dr Anica Jovalekić, pedijatar. U toku 1955. godine, novi ljekari su: dr Borislav Marić, oftalmolog, dr Vojislav Deretić, hirurg, i dr Čedomir Lainović, internista, a od sredine 1958. godine do penzionisanja prim. dr sci. Miloslav Vrška, pedijatar. Od 1956. do 1959. godine, primljeno je više ljekara stažera: dr Milomir Vujičić, dr Novak Klisić, dr Aleksandar Krstić, dr Danilo Malić i dr Dušanka Malić.
Nakon tragične smrti dr Miodraga Jovanovića, hirurga, u drugoj polovini 1954. godine, upravnik Opšte bolnice „Blažo Orlandić“ Bar postala je prim. dr Ivana Jovanović, hirurg.
Šezdesetih godina, bili je angažovana grupa ljekara, koji su dali svoj doprinos razvoju zdravstvene zaštite u ovoj regiji: prim. dr Ibrahim Divanović, internista-kardiolog, dr Ljubo Živković, internista, dr Žarko Ivanović, ginekolog, dr Marija Mijović, ginekolog, prim. dr sci. Stevan Pejović, infektolog, dr Ratko Janković, ginekolog, prim. dr Marko Masoničić, neuropsihijatar, dr Vlastimir Krstajić, ginekolog, dr Momčilo Lončarević, dermatovenerolog, prim dr Dragoslav Stojanović, otorinolaringolog.
Nakon izgradnje Bolnice u Starom Baru, upravnici, odnosno, direktori Bolnice smjenjivali su se ovim redoslijedom: dr Miodrag Jovanović, hirurg, prim. dr Ivana Jovanović, hirurg, prim. dr Mitar Jovalekić, internista, (Medicinski centar „Blažo Orlandić“ Bar formiran 01.01. 1963. godine), prof. dr sci. Danilo Malić, hirurg, dr Vlastimir Krstajić, ginekolog, V.D./prim. dr sci. Stevan Pejović, infektolog, dr Ljubo Živković, internista (direktor Medicinskog centra Bar i prvi direktor JZU Opšte bolnice „Blažo Orlandić“ Bar od 31.08. 1991. godine). U sastavu Medicinskog centra „Blažo Orlandić“ Bar direktori OOUR-a Bolničke službe bili su ovim redosledom: dr Žarko Ivanović, ginekolog (dugi niz godina), dr Mirjana Janić, neuropsihijatar i dr Jovan Ivović, urolog. Direktori JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar bili su ovim redosledom: dr Ljubo Živković, internista (direktor u kontinuitetu oko 18 godina i u vrijeme njegovog mandata, 1975. godine sagrađena je današnja Bolnica), dr Mihajlo Bilić, kardiolog, Borislav Lalević, dipl. pravnik od 26.09. 1994. godine do 13.10.1998. godine, Nada Mališić, specijalista sanitarne hemije od 13.10.1998. godine do 19.06.2003. godine, dr sci med Zoran Srzentić, specijalista hirurg od 19.06.2003. godine i dalje.
 5.2.3. Mjesta  Bar (Stari Bar)
 5.2.4. Pravni položaj  Javna zdravstvena ustanova Opsta bolnica Bar, u daljem tekstu: (Opsta bolnica Bar), organizovana je Odlukom o organizovanju javnih zdravstvenih ustanova u oblasti zdravstvene zaštiti u Crnoj Gori, radi obavljanja zdravstvene djelatnosti na sekundarnom nivou.
Bolnica je samostalna organizacija u oblasti zdravstva čija je djelatnost od posebnog interesa. Bolnica je pravno lice i ima svoj štambilj i pečat.
Opšta bolnica „Blažo Jošov Orlandić“ Bar organizovana je kao Ustanova koja obavlja bolničku, specijalističku i užu specijalističku zdravstvenu djelatnost. Radi obavljanja svojih djelatnosti, Opšta bolnica „Blažo Jošov Orlandić“ Bar organizovana je preko odjeljenja, odsjeka, jedinica, specijalističkih ambulanti i službi.
Neposrednu koordinaciju rada odjeljenja, odsjeka, jedinica, specijalističkih ambulanti i službi vrši direktor Opšte bolnice „Blažo Jošov Orlandić“ Bar.
 5.2.5. Funkcije, zanimanja i djelatnosti  Opšta bolnica „Blažo Jošov Orlandić“ Bar organizovana je kao Ustanova koja obavlja bolničku, specijalističku i užu specijalističku zdravstvenu djelatnost. Opsta bolnica Bar je zdravstvena ustanova, koja obavlja bolničku djelatnost koja obuhvata:
– dijagnostiku
– lijecenje
– medicinsku rehabilitaciju
Radi obavljanja svojih djelatnosti, Opšta bolnica „Blažo Jošov Orlandić“ Bar organizovana je preko odjeljenja, odsjeka, jedinica, specijalističkih ambulanti i službi .
Organ upravljanja Opste bolnice Bar je Odbor direktora.
Odbor direktora ima pet članova i to: dva člana predstavnika zaposlenih u Opstoj bolnici i tri člana iz reda osnivača, predstavnika lokalne samouprave i istaknutih naučnika i stručnjaka koji doprinose razvoju zdravstvene djelatnosti.
Odbor direktora imenuje Vlada Crne Gore, na prijedlog Ministarstva.
Mandat članova odbora direktora traje 4 godine.
Predsjednik Odbora direktora bira se od predstavnika osnivača
Odbor direktora Opste bolnice Bar:
– donosi Statut i druga opšta akta;
– donosi Plan i Program rada i razvoja Ustanove, Program edukacije kadrova i kontroliše njihovo izvršenje;
– donosi finansijski Plan i usvaja finansijske iskaze i izvještaje;
– predlaže osnivačku promjenu ili proširenje djelanosti;
– odlučuje o pojedinim pravima zaposlenih, u skladu sa propisima iz oblasti rada;
– uz saglasnost Ministarstva utvrđuje cijene zdravstvenih usluga koje se pružaju trećim licima;
uz saglasnost Ministarstva utvrđuje cijene zdravstvenih usluga koje se pružaju iznad obima standarda zdravstvene zaštite, utvrđenog posebnim
Zakonom, kao i cijene zdravstvenih usluga koje se pružaju pod posebnim uslovima, u skladu sa Zakonom;
– odlučuje o preduzimanju mjera u slučaju poremećaja u radu i poslovanju Opste bolnice, ili pojedinih organizacionih djelova;
– odlučuje o prigovorima učesnika u postupku javnog nadmetanja, odnosno ustupanja radova putem prikupljanja ponuda;
– donosi odluku o statusnim promjenama uz saglasnost osnivača;
– bira i razrješava direktora Opste bolnice;
– donosi planove i programe odbrane i odlučuje o drugim pitanjima iz te oblasti, ukoliko propisima nije predviđeno da o tome odlučuje direktor Opste bolnice;
– odlučuje o solidarnoj pomoći subjektima izvan Opste bolnice, u okviru raspoloživih sredstava za tu namjenu;
– razmatra predloge Sindikata u vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenih i njihovog materijalnog položaja;
– razmatra izvještaj o unutrašnjem nadzoru nad stručnim radom;
-obavještava o svom radu zaposlene Opste bolnice, osnivače i druge organje po njihovom zahtjevu;
-odlučuje o izdavanju u zakup prostora, medicinsko-tehničke opreme i drugih sredstava neophodnih za obavljanje zdravstvene djelatnosti, uz prethodno pribavljeno odobrenje Ministarstva;
-vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
-Odbor direktora donosi Poslovnik o radu, kojim se bliže uređuju poslovi i zadaci Odbora direktora, način sazivanja, rukovođenja sjednicama Odbora direktora, način odlučivanja i druga pitanja.
Organ rukovođenja Opstom bolnicom Bar je direktor.
Direktor organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Opšte bolnice-Bar.
Opstu bolnicu Bar zastupa i predstavlja direktor, u okviru ovlašćenja utvrđenih Zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Opste bolnice.
Direktora bira i razrješava Odbor direktora Opste bolnice Bar.
Direktor se bira na osnovu konkursa i podnesenog Programa;
Mandat direktora traje 4 godine.
Na odluku o izboru direktora, saglasnost daje ministar nadležan za poslove zdravlja.
Direktor se bira, odnosno imenuje na period od 4 godine najviše dva puta uzastopno.
U ostvarivanju prava i obaveza u rukovođenju Opstom bolnicom Bar direktor:
-organizuje i vodi poslovanje i samostalno donosi odluke;
predstavlja i zastupa Opstu bolnicu Bar i odgovoran je za zakonitost rada i finansijsko poslovanje, kao i primjenu odgovarajućih tehnologija u pružanju zdravstvene zaštite;
-predlaže program rada i razvoja i preduzima mjere za njihovo provođenje;
– predlaže Odboru direktora donošenje opštih akata;
– učestvuje u radu Odbora direktora, bez prava odlučivanja;
– odlučuje o službenom putovanju u zemlji i inostranstvu;
– predlaže mjere unapređenja radne i životne sredine;
– izvršava odluke Odbora direktora;
– bira i razrješava lica sa posebnim statusom i ovlašćenjima;
– vrši izbor lica u radni odnos i zaključuje sa njim ugovor o radu;
– vrši raspoređivanje zaposlenih na utvrđena radna mjesta;
– imenuje i razrješava članove komisija i drugih stalnih i povremenih tijela u Opstoj bolnici Bar;
-organizuje i osigurava radnu disciplinu;
– odlučuje o rasporedu radnog vremena, u skladu sa aktom Ministarstva;
– predlaže organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Opste bolnice Bar; predlaže i stara se o unapređenju, osavremenjivanju metoda stručnog
rada, tehnologija rada i stručnog usavršavanja zaposlenih;
– podnosi pismeni izvještaj Odboru direktora o poslovanju, najmanje jednom godišnje;
– podnosi izvještaj o poslovanju i Ministarstvu zdravlja do 31 januara tekuće godine za prethodnu godinu.
– vrši naredbodavnu funkciju u izvršavanju finansijskog plana i poslovanja i stara se o racionalnom korišćenju sredstava;
– vrši određene poslove opštenarodne odbrane i društvene samozaštite;
– vodi postupak i izriče mjere za povrede radnih obaveza zaposlenih, ukoliko za to nije putem punomoćja, ovlastio drugog zaposlenog;
– organizuje unutrašnji nadzor nad stručnim radom Opste bolnice Bar;
– u ime i za račun Opste bolnice Bar zaključuje ugovore, u skladu sa Zakonom;
– odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz rada i po osnovu rada, ukoliko za to nije putem punomoćja, ovlastio drugo zaposleno lice;
– odlučuje po zahtjevu zaposlenog za obezbeđenje ostvarivanja prava iz rad i po osnovu rada, u skladu sa Zakonom;
– daje naloge za izvršavanje poslova i zadataka u Opstoj bolnici Bar u vrijeme

štrajka, kojim se obezbeđuje nesmetano funkcionisanje vitalnih funkcija Opste bolniceBar;
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Opste bolnice Bar.
Direktor Opste bolnice Bar, je za svoj rad odgovoran Odboru direktora Opste bolnice Bar.

 5.2.6. Nadležnost(i) Izvor(i) ovlašćenja  Opšta bolnica „Blažo Jošov Orlandić“ Bar organizovana je kao Ustanova koja obavlja bolničku, specijalističku i užu specijalističku zdravstvenu djelatnost. Opsta bolnica Bar je zdravstvena ustanova, koja obavlja bolničku djelatnost koja obuhvata:
– dijagnostiku
– liječenje
– medicinsku rehabilitaciju
Radi obavljanja svojih djelatnosti, Opšta bolnica „Blažo Jošov Orlandić“ Bar organizovana je preko odjeljenja, odsjeka, jedinica, specijalističkih ambulanti i službi na sljedeći način:

I Odjeljenje hirurgije
Odsjeci:
1.Opšta hirurgija sa OP blokom i sterilizacijom
2.Ortopedija i traumatologija
3. Urologija

Specijalističke ambulante:
1.Hirurška
2.Ortopedska
3.Urološka
4.Oftalmološka
5. ORL ambulanta

II Odjeljenje Interne medicine
Odsjeci:
1.Opšta interna medicina
2.Infektivne bolesti
3.Psihijatrija i neurologija
4. Nefrologija (Hemodijaliza)
Jedinice:
1.Koronarna
2.Metabolički poremećaji
3. Detoksikacija

Specijalističke ambulante:
1.Internistička ambulanta
2.Dermatološka ambulanta
3.Nerološka/psihijatrijska
4. Infektološka

Uže specijalističke ambulante:
1.Kardiološka ambulanta
2.Endokrinološka ambulanta
3. Nefrološka ambulanta

III Odjeljenje pedijatrije
Jedinice:
1.Neonatologija

Specijalističke ambulante:
1.Pedijatrijska ambulanta

Uže specijalističke ambulante:
1.Neonatološka ambulanta

IV Odjeljenje ginekologije i akušerstva
Odsjeci:
1.Ginekologija
2. Akušerstvo

Specijalističke ambulante:
1.Ginekološka ambulanta
2. Citološka ambulanta

V Služba anestezije
(Jedinica intenzivnog liječenja)

Specijalističke ambulante:
1. Anesteziološka ambulanta

VI Služba laboratorijske dijagnostike
Odsjeci:
1.Hemijsko-biohemijska laboratorija
2.Mikrobiološka laboratorija
3. Patološko-histološka laboratorija

VII Služba radiološke dijagnostike
Odsjeci:
1. RTG, Mamograf, CT
2. Ultrazvuk

VIII Služba medicinskog snabdjevanja
Odsjeci:
1.Ljekovi i medicinska sredstva (apoteka)
2.Krv i krvna plazma (transfuzija)

IX Služba fizikalne medicine
Specijalističke ambulante:
1.Fizijatrijska ambulanta

X Služba urgentne medicinske pomoći
Specijalističke ambulante:
1. Prijemna ambulanta (prijem pacijenata)

XI Služba zajednički poslovi
Odsjeci:
1. Menadžment
2. Ekonomsko-finansijski poslovi
3. Pravno – kadrovski poslovi
4. Tehnička podrška, sanitetski prevoz, obezbjeđenje, kuhinja i vešeraj

Neposrednu koordinaciju rada odjeljenja, odsjeka, jedinica, specijalističkih ambulanti i službi vrši direktor Opšte bolnice „Blažo Jošov Orlandić“ Bar

Izvori:

– Pristan, grad kojeg više nema,Bar, 2006.g, grupa autora;
– www.bolnicabar.me
– Statut bolnice

 5.2.7. Administrativno
ustrojstvo / genealogija
  Osnovana: 1. novembar 1946. godine
Dan bolnice – 07. jun
4 odjeljenja sa 9 odsjeka
7 medicinskih službi sa 7 odsjeka
1 nemedicinska služba sa 4 odsjeka
Kadrovi:
276 zaposlenih (216 na neodređeneo, 60 na određeno); od čega je 200 medicinskih radnika
41 ljekara specijalista, u 16 različitih specijalizacija,
6 ljekara na specijalizaciji,
1 inženjer med. saradnik
od čega 2 doktora medicinskih nauka, 7 magistara medicinskih nauka, 2 subspecijalista, 2 primarijusa
152 medicinska sestra/tehničar i ostali profile od čega 4 medicinskih sestara/tehničar i ostalih profila sa VSS,
7 medicinskih sestara/tehničar i ostalih profila sa VŠS
141 medicinskih sestara/tehničar i ostalih profila sa SSS
76 nemedicinski radnici
Prostorni kapaciteti
9.944,00 m2 bruto građevinska površina
8.688,00 m2 neto korisne površina
169 kreveta
6 + 4 kreveta u jedinicama intenzivnog liječenja
3 hirurške sale i 1 mala sala
19 ambulanti
Godišnji opseg rada za 2010. godinu:
7.586 hospitalizacija pacijenata
45.618 bolesničkih dana
6,01 prosječna dužina liječenja
73,74% iskorišćenost kapaciteta
60.696 specijalističkih pregleda
1.541 operativnih zahvata
2.224 dijaliza
651 novorođenče
Saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama van zemlje:
Medicinski fakultet u Kragujevcu
VMA, Beograd
 5.2.8. Opšti kontekst  Javna zdravstvena ustanova Opsta bolnica Bar, u daljem tekstu: (Opšta bolnica Bar), organizovana je Odlukom o organizovanju javnih zdravstvenih ustanova u oblasti zdravstvene zaštiti u Crnoj Gori, radi obavljanja zdravstvene djelatnosti na sekundarnom nivou.
Javna zdravstvena ustanova Opsta bolnica Bar, obavlja djelatnost pod nazivom: Opšta bolnica Bar sa potpunom odgovornošću.
Skraćeni naziv ustanove jeste:
Opsta bolnica Bar, sa potpunom odgovornošću.
Opsta bolnica Bar je dužna da zainteresovanim građanima, državnim organima i drugim subjektima, na njihov zahtjev pruža obavještenje o uslovima i načinu pružanja usluga i vršenju djelatnosti kojima se zadovoljavaju njihove potrebe
Opšta bolnica „Blažo Jošov Orlandić“ Bar, bavi se zaštitom i unapređenjem zdravlja. O zdravlju pacijenata neposredno brinu odjeljenski ljekar i medicinska sestra itd.
Opsta bolnica Bar je ustanova osnovana za obavljanje zdravstvene djelatnosti na sekundarnom nivou, u skladu sa Zakonom.
Opsta bolnica Bar je zdravstvena ustanova, koja obavlja bolnicku djelatnost koja obuhvata:
– dijagnostiku
– liječenje
– medicinsku rehabilitaciju
Pored bolnicke djelatnosti, bolnica obavlja i sledece poslove:
specijalisticko-konsultativno i konzilijarno lijecenje;
urgentnu-medicinsku pomoc;
laboratorijsku, radiolosku i drugu dijagnostiku;
ambulantno-medicinsku rehabilitaciju, ako to zahtijeva priroda njenog posla ;
obezbjedjenje krvi i krvne plazme;
poslovi anesteziologije:
poslovi patologije:
poslovi mrtvacnice:
snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima preko bolnicke apoteke:

Pored djelatnosti , Opsta bolnica obavlja poslove za najmanje 4 djelatnosti:
– hirurgije
– interne medicine
– pedijatrije
– ginekologije i akuserstva
Za obavljanje djelatnosti, bolnica organizuje odjeljenja.
Opsta bolnica je obavezna da obezbijedi uslove za zbrinjavanje akutnih zaraznih bolesti i dr.


5.3. PODRUČJE ODNOSI / VEZE

Prva relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo narodnog zdravlja Kraljevine SHS
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1923- 1929 


Druga relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo zdravlja Kraljevine Jugoslavije
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze hijerarhijska 
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1929 – 1941 

 

Treća relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Italijanska uprava (II svjetski rat)
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1941 – 1944 

 

Četvrta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo zdravlja NRCG
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze hijerarhijska 
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1945 – 1951 

 

Peta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Savjet za zdravstvo NO Bar
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze hijerarhijska 
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1951 – 1963 

 

Šesta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Republički sekretarijat za zdravstvo
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze hijerarhijska 
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1963 – 1974 

 

Sedma relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Fond za zdravstvo opštine Bar
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze hijerarhijska 
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1963 -1974 

 

Osma relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Samoupravna interesna zajednica (SIZ)
zdravstvenog osiguranja
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze  hijerarhijska
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1974 -1990 

 

Deveta relacija

5.3.1. Ime / oznaka
povezanog stvaraoca 
Normirani
oblik(ci)
imena / naziva 
 Ministarstvo zdravstva Crne Gore
  oznaka 
 5.3.2. Kategorija veze hijerarhijska 
 5.3.3. Opis veze  nadređeni organ
 5.3.4. Vrijeme odnosa / veze 1990…… 

 

5.4 PODRUČJE: KONTROLA

5.4.1. Oznaka normiranog zapisa  MNE DA OB 
5.4.2. Oznaka(e)  Državni arhiv – Arhivski odsjek Bar
 5.4.3. Pravila i / ili konvencije  ISAAR (cpf)
 5.4.4. Status  privremen
 5.4.5. Stepen podrobnosti
normiranog zapisa
  sumarno
 5.4.6. Datum(i) izrade i izmjene  decembar, 2012.g
 5.4.7. Jezik(ci) i pismo(a)  Crnogorski/srpsko – hrvatski
latinica, ćirilica
 5.4.8. Izvori  – Pristan, grad kojeg više nema,Bar, 2006.g, grupa autora;
– www.bolnicabar.me
– Statut bolnice
5.4.9. Napomene o održavanjuAutor normiranog zapisa Jasmina Rastoder
Državni arhiv – Odsjek za kontrolu, zaštitu, preuzimanje, smještaj, sređivanje, obradu i korišćenje arhivske građe Bar

 

  1. POVEZIVANJE PRAVNIH LICA, FIZIČKIH LICA I PORODICA S ARHIVSKOM GRAĐOM I DRUGIM IZVORIMA

Prvi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka    Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar 
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  stvaralac
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1946 – 1980

 

Drugi povezani izvor

 6.1. Oznaka povezanih izvora  Naslov /Oznaka    Opština Bar 
 6.2. Vrsta povezanih izvora  arhivski fond
 6.3. Priroda odnosa / veze  tema
 6.4. Vrijeme povezanih izvora  1946 – 1980

Arhivistički normirani opisi

Inventari

Obavještajna sredstva