CG DA 2 ULC – AO Ulcinj

Arhivistički normirani spisi

Inventari

Obavještajna sredstva

A. ARHIVSKI FONDOVI DRŽAVNIH ORGANA, USTANOVA, ORGANIZACIJA I DRUGIH INSTITUCIJA

1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

1.5. Arhivski fondovi 1944/45-1991/92

1. MJESNI NARODNI ODBOR – ULCINJ ( ? – 1952); 1945-1952; f . 7, 1.

2. NARODNI ODBOR OPŠTINE – ULCINJ (1952-1963); 1952-1963; f 138, 18.

3. SKUPŠTINA OPŠTINE – ULCINJ (1963- ); 1963-1995; knj.113, f 448, 68.

4. IZVRŠNI ODBOR SKUPŠTINE OPŠTINE – ULCINJ (1974-1992); 1977-1991; f 71, 8.

5. DIREKCIJA ZA NEKRETNINE CRNE GORE,PODRUČNA JEDINICA – ULCINJ (? -);1968-1972; f 11, 1,20.

2. PRAVOSUĐE

2.2. Period poslije 1945.

6. SRESKI SUD – ULCINJ ( ?- 1963); 1951-1963; f 5, 0,70.

7. OPŠTINSKI SUD – ULCINJ (1963-1990); 1963-1989; knj.40, f 512, 64.

8. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA – ULCINJ (1976-1991); 1983- 1991; f 5, 0,70.

4. PROSVJETNE, KULTURNE I NAUČNE USTANOVE I ORGANIZACIJE

4.1. Prosvjetne ustanove i organizacije

9. SREDNJA ŠKOLA“BRATSTVO-JEDINSTVO“ – ULCINJ (1965- ); 1965- 2000; knj.470, 3.

10. OSNOVNA ŠKOLA „BOŠKO STRUGAR“ – ULCINJ(1886- ); 1922-1968; knj. 1122, 31.

11. OSNOVNA ŠKOLA „MARKO NUCULOVIĆ“ ŠTOJ – ULCINJ (1931- ); 1945-1973; knj.129, 1,50.

12. JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA „SOLIDARNOST“ – ULCINJ (1956- ); 1975-1995; knj.12, 0.20.

13. CENTAR ZA MARKSISTIČKO OBRAZOVANJE – ULCINJ (1977-1989); 1987-1989; f.2, 0, 30.

4.2. Kulturne ustanove i organizacije

14. FOND ZA KULTURU, FIZIČKU KULTURU I JAVNO INFORMISANJE – ULCINJ (1976-1990); 1985-1990; knj.173, f.37, 17.

6. PRIVREDA I BANKARSTVO

6.2.1. Banke i novčani zavodi

15. BEOGRADSKA BANKA“INVESTBANKA“DD PODGORICA, POSLOVNA JEDINICA PODGORICA, EKSPOZITURA- ULCINJ ( ? -2002); 1973-2002 ;knj.41, f.6, 1,50.

16. „MONTENEGROBANKA“AD PODGORICA , FILIJALA – ULCINJ (1977- ); 1979-2002; f.60, 8.

6.2.3. Privredna preduzeća

17. AD SOLANA „BAJO SEKULIĆ“ – ULCINJ (1932- ); 1933-1960; knj.10, 0,70.

18. HK „AGROULCINJ“ – ULCINJ ( ?- 1996); 1945-1996; sv.327, knj.26, f. 132, 24,50.

7. DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I UDRUŽENJA

7.1 Političke i društveno- političke organizacije

19. OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA – ULCINJ (1945-1989); 1979-1989; f.50, 14.

20. SOCIJALISTIČKI SAVEZ RADNOG NARODA- ULCINJ ( ?- ?); 1986-1988; f.2, 0,30.

21. SAVEZ SOCIJALISTIČKE OMLADINE – ULCINJ ( ?-1990) f.36, 5,50.

22. TURISTIČKI SAVEZ OPŠTINE – ULCINJ; ( ?- 2004); 1990-1996; f 12 ,2.

B. PORODIČNI I LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

B.1. PORODIČNI ARHIVSKI FONDOVI

24. PORODICA LUKIĆ-KOLOMZA ;1883-1929; f. 1,0,10.

B.2. LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

25. LJUBOMIR BULATOVIĆ-IBRIJSKI (1877-1942); 1896-1936;f. 2; 0,20.

26. JUSUF HASAN MIŠERI (1925-2010); 1938-1960; f .1,0,10.

27. MAŠAN PAVIĆEVIĆ ( ? – );1956-1960; f. 2, 0,20.

28. JOVAN VUJANOVIĆ (1858- 1928); 1886-1912; f.1, 0,10.

V. ZBIRKE

29. ZBIRKA DOKUMENATA DR.BRANKA BABIĆA; FOTOKOPJE: DIPLOMATSKA, VOJNA, KULTURNA I PROSVJETNA ISTORIJA ULCINJA 1878-1940; f.11, 1,20.

30. ZBIRKA TESTAMENATA; FOTOKOPIJE: 1896-1981.;111 testamenata, f,1, 0,10.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00