Etički kodeks arhivista

1. Arhivisti treba da čuvaju integritet arhivske građe i da na taj način garantuju da ona nastavlja da bude trajno i pouzdano svjedočanstvo prošlosti. Primarni zadatak arhivista jeste očuvanje integriteta dokumenata koji su im povjereni na brigu i čuvanje. U izvršavanju ove dužnosti oni moraju da vode računa o legitimnim, mada ponekad međusobno suprotstavljenim, pravima i interesima poslodavaca, vlasnika, osoba koje se spominju u dokumentima i korisnika, prošlih, sadašnjih i budućih. Objektivnost i nepristrasnost arhivista su mjera njihove profesionalnosti. Oni moraju da se odupiru svakom pritisku, bez obzira odakle dolazio, kome je cilj manipulacija svjedočanstvom ili prikrivanje ili iskrivljavanje činjenica.

2. Arhivisti vrjednuju, odabiraju i čuvaju arhivsku građu u njenom istorijskom, pravnom i administrativnom kontekstu, poštujući, dakle, princip provinijencije, tako što će sačuvati izvorne odnose među dokumentima i omogućiti da se oni jasno uoče. Arhivisti djeluju u skladu s opšteprihvaćenim načelima i praksom. Arhivisti moraju da obavljaju svoje zadatke i svoje funkcije u skladu s arhivističkim načelima u odnosu na nastajanje, rukovanje i raspolaganje registraturskom i arhivskom građom, uključujući elektronske i multimedijske zapise, zatim u odnosu na odabiranje i preuzimanje dokumenata radi njihovog konačnog smještaja u arhive, u odnosu na bezbjednost, čuvanje i zaštitu arhivske građe o kojoj brinu, u odnosu na sređivanje, opisivanje, objavljivanje i obezbjeđivanje dostupnosti tih dokumenata. Arhivisti treba nepristrasno da vrjednuju dokumenta, da zasnivaju svoj sud na temeljnom poznavanju administrativnih potreba svojih ustanova kao i politike prijema arhivske građe u svojim ustanovama. Oni treba da sređuju i opisuju dokumente koji su odabrani za čuvanje u skladu s arhivističkim načelima (naročito u skladu s načelom provenijencije i načelom prvobitnog reda) i opšteprihvaćenim standardima, i to što ranije, u skladu s mogućnostima. Arhivisti treba da preuzimaju arhivsku građu u skladu s ciljevima i mogućnostima svojih ustanova. Oni ne trebaju da zahtijevaju ili da prihvataju preuzimanje građe kad bi to moglo da ugrozi integritet ili bezbjednost dokumenata; oni treba da sarađuju kako bi obezbijedili da se dokumenta smjeste u najprikladnije depoe. Arhivisti treba da sarađuju u cilju povraćaja arhivske građe.

3. Arhivisti treba da čuvaju vjerodostojnost dokumenata tokom arhivske obrade, zaštite i korišćenja. Arhivisti moraju da obezbijede da arhivska vjerodostojnost dokumenata, uključujući i elektronske ili multimedijske zapise, ne bude umanjena u toku arhivističkog rada na odabiranju, sređivanju i popisivanju, zaštiti i korišćenju. Svako odabiranje sprovodi se u skladu s pažljivo utvrđenim postupcima i kriterijumima. Zamjena originala drugim oblicima treba da se izvrši u svijetlu pravne, istinite i informativne vrijednosti dokumenta. Kada su dokumenti čije korišćenje podliježe ograničenjima privremeno uklonjeni iz fascikle, ta činjenica treba da se saopšti korisniku.

4. Arhivisti treba da obezbede kontinuiranu dostupnost i razumljivost dokumenata. Arhivisti treba da odabiraju dokumenta za trajno čuvanje ili za uništenje prvenstveno da bi sačuvali bitno svjedočanstvo o djelovanju osobe ili ustanove koja ih je stvorila ili prikupila, ali isto tako imaju u vidu da se interesi istraživača mijenjaju. Arhivisti moraju da budu svjesni da preuzimanje dokumenata sumnjivog porijekla, ma kako zanimljiva, može da podstiče nezakonitu trgovinu. Oni treba da sarađuju sa svojim kolegama i službama nadležnim za hvatanje i gonjenje osoba osumnjičenih za krađu arhivske građe.

5. Arhivisti treba da vode dokumentaciju o svojim postupcima pri obradi arhivske građe kako bi bili u stanju da ih opravdaju. Arhivisti treba da se zalažu za ispravnu primjenu kancelarijskog poslovanja tokom životnog vijeka dokumenata i da sarađuju sa stvaraocima registraturske građe pri upotrebi novih oblika zapisa i prakse uvođenja novih informacionih tehnologija. Oni ne treba da brinu samo o prikupljanju postojećih dokumenata, već i da obezbijede da postojeći informacioni i arhivski sistemi od samog početka ugrade odgovarajuće postupke koji će omogućiti da se sačuvaju vrijedni dokumenti. Arhivisti koji pregovaraju sa službama koje predaju dokumenta ili sa vlasnicima dokumenata treba da se zalažu za poštene odluke zasnovane na, kad god je to moguće, punom uvažavanju sljedećih faktora: ovlašćenju za predaju, poklon ili otkup; finansijskom dogovoru i koristi; planu sređivanja i obrade; autorskom pravu i uslovima korišćenja. Arhivisti treba da čuvaju trajno dokumenta o preuzimanju arhivske građe, čuvanju i cjelokupnom obavljenom arhivskom radu na njoj.

6. Arhivisti treba da promovišu najširu, istovjetnu dostupnost arhivske građe svim korisnicima. Arhivisti treba da izrađuju odgovarajuća opšta i posebna informativna sredstva za svu arhivsku građu koju čuvaju. Oni treba nepristrasno da svima pruže savjete i da koriste sva raspoloživa sredstva kako bi svima obezbijedili ujednačeni nivo usluge. Arhivisti treba ljubazno da odgovaraju, da nastoje da pomognu, kod svih razumnih pitanja koja se odnose na arhivsku građu koju čuvaju i da podstiču njeno korišćenje u najvećoj mogućoj mjeri, a u skladu sa politikom ustanove, zaštitom građe, zakonskim odredbama, pravima pojedinaca i sporazumima sa darodavcem. Potencijalnim korisnicima treba da objasne postojeća ograničenja korišćenja i da ih pravedno primjenjuju. Arhivisti treba da suzbijaju nerazumna ograničenja u pristupu i korišćenju arhivske građe, ali mogu predložiti ili prihvatiti kao uslov za preuzimanje jasno utvrđena ograničenja s privremenim trajanjem. Oni treba iskreno da razmotre i nepristrasno da primijene sve dogovore postignute u vrijeme preuzimanja, ali, u interesu liberalizacije pristupa, oni bi trebali ponovo da pregovaraju o uslovima u skladu sa promijenjenim okolnostima.

7. Arhivisti treba da poštuju i slobodu pristupa i privatnost, i da postupaju u okvirima važećih zakonskih propisa . Arhivisti treba da vode računa da privatnost pravnih i fizičkih lica, kao i državna bezbjednost budu obezbijeđeni bez uništavanja informacija, naročito kada se radi o elektronskim arhivama gdje su promjene i brisanje podataka uobičajena praksa. Oni moraju da poštuju privatnost osoba koje su stvorile dokumenta, ili na koja se dokumenta odnose, naročito kada te osobe nemaju uticaja na odluke o korišćenju i raspolaganju dokumentima.

8. Arhivisti trebaju da koriste posebno povjerenje koje im je ukazano za dobro svih i da izbjegavaju da se koriste svojim položajem za vlastitu ili bilo čiju neopravdanu dobit. Arhivisti treba da su suzdržavaju od bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle da ugroze njihov profesionalni integritet, objektivnost i nepristrasnost. Oni ne trebaju iz svoje djelatnosti da izvlače bilo kakve finansijske ili druge lične koristi koje bi mogle da budu na štetu ustanove, korisnika i kolega. Arhivisti ne trebaju da skupljaju originalna dokumenta ili da učestvuju u bilo kakvoj trgovini dokumentima u svoje ime. Treba da izbjegavaju djelatnosti koje bi u javnosti mogle da izazovu utisak sukoba interesa. Arhivisti mogu da koriste arhivsku građu svoje ustanove za lična istraživanja i objavljivanja, samo ukoliko se takav posao obavlja pod istim uslovima pod kojima rade svi ostali korisnici arhivske građe. Oni ne smiju da otkrivaju niti da koriste informacije do kojih su došli radom na arhivskoj građi kojoj je pristup ograničen. Ne smiju da dopušte da njihov lični interes za istraživanje ili objavljivanje dođe u sukob sa profesionalnim ili administrativnim obavezama zbog kojih su zapošljeni. Kada koriste arhivsku građu svoje ustanove, arhivisti ne smiju da koriste svoje saznanje o neobjavljenim rezultatima pojedinih istraživača, a da ih prethodno ne obavijeste o svojoj namjeri da se njima posluže. Arhivisti mogu da iznose svoje ocjene i mišljenja o radovima drugih u svojoj oblasti, uključujući i radove nastale na osnovu dokumenata koji se čuvaju u njihovim institucijama. Arhivisti ne smiju da dopuštaju nikome izvan svoje struke da se miješa u njihove poslove i obaveze.

9. Arhivisti moraju da nastoje da dostignu najviši profesionalni nivo sistematičnim i stalnim obnavljanjem svog znanja iz oblasti arhivistike i razmjenom rezultata svojih istraživanja i iskustava. Arhivisti treba da nastoje da razvijaju svoje stručno znanje i da se osposobljavaju, da doprinose napretku arhivistike i da obezbijede da oni, čije obrazovanje ili obuku nadgledaju, budu osposobljeni za kompetentno obavljanje svojih zadataka.

10. Arhivisti treba da unapređuju zaštitu i korišćenje svjetske arhivske baštine kroz saradnju s pripadnicima vlastite i drugih struka. Arhivisti treba da nastoje da pojačaju saradnju i da izbjegavaju sukobe s kolegama, da rješavaju probleme podsticanjem poštovanja arhivističkih standarda i profesionalne etike. Arhivisti sarađuju s predstavnicima srodnih struka u duhu međusobnog poštovanja i razumevanja.

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES MEĐUNARODNI ARHIVSKI SAVJET Etički kodeks arhivista (Code of ethics/Code de deontologie) usvojio je Međunarodni arhivski savjet na 13. Međunarodnom kongresu arhivista, održanom u Pekingu od 2. do 6. septembra 1996. Prevod s engleskog originala ICA

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00