CG DA 2 BAR – AO Bar

Arhivistički normirani spisi

Inventari

Obavještajna sredstva

A. ARHIVSKI FONDOVI DRŽAVNIH ORGANA, USTANOVA, ORGANIZACIJA I DRUGIH INSTITUCIJA

1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

1.5. Arhivski fondovi 1944/45-1991/92

1. SRESKI NARODNI ODBOR BAR (1945-); 1945-1955: knj.240; k. 363; nesređen. ISAAR;

2. SKUPŠTINA OPŠTINE BAR (1963-); 1963-1980: knj. 70; k.425, 46. SI. ISAAR;

3. NARODNI ODBOR OPŠTINE BAR (1945-1963) 1952-1963: knj.17, k. 52; 6. .SI.

4. MJESNI NARODNI ODBOR –VIRPAZAR (1945-196O);1948-1960: k.1; 0,10.SI.

5. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE – BIRO RADA–BAR (1976-); 1976-1990: knj.12, f.108; 12. Registraturski sređen. ISAAR;

6. SIZ ZA OBRAZOVANJE , KULTURU I FIZIČKU KULTURU – BAR (1965- 1990); 1965-1990: k.51; 5,5. SI.

2. PRAVOSUĐE

2.2. Period poslije 1945.

7. OSNOVNO TUŽILAŠTVO – BAR (1946-); 1946-1975: knj.14, k. 40; 4,5. SI. ISAAR;

8. OSNOVNI SUD – BAR (1945-);1945-1992: knj. 224, k.494,82. SI.IR.AI. ISAAR;

9. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA – BAR (1986-1991);1986-1991: k.11; 1,2. IR. ISAAR;

10. SUD UDRUŽENOG RADA – BAR(1976-1990); 1976-1990: k.73; 9,1. IR. ISAAR;

4. PROSVJETNE , KULTURNE I NAUČNE USTANOVE I ORGANIZACIJE

4.1. Prosvjetne ustanove i organizacije

11. JU GIMNAZIJA „NIKO ROLOVIĆ“ – BAR (1921-);1921-1980: knj.138, k.2; 3. SI. ISAAR;

12. JU SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA – BAR (1933 -); 1946-1980: knj. 242, k. 11; SI. ISAAR;

13. ŽENSKA ZANATSKA ŠKOLA – BAR (1922-);1938-1958:knj.23; 0,19. SI. ISAAR;

OSNOVNE ŠKOLE

14. „JOVAN TOMAŠEVIĆ“ – VIRPAZAR (1838-);1838-1971: knj.233; 2,3. SI  ISAAR;

15.“ KEKEC“ – SUTOMORE – (1880-);1919-1961: knj.45; 0,45.SI.  ISAAR;

16.“ SRBIJA“ – STARI BAR – (1878-); 1921-1988: knj. 531, k.2;0,2.SI.  ISAAR;

17.“MRKOJEVIĆI“ PEČURICE-(1885-);1937-1986 :knj.197, k.2;0,2.SI.  ISAAR;

18.“ANTO ĐEDOVIĆ“– ŠUŠANJ (1880 -);1897-1988: knj.168;1,60.SI.  ISAAR;

19. „BRATSTVO I JEDINSTVO“ – ĐURAVCI (1891 -); 1945-1976: knj.173; 1,00.SI.  ISAAR;

20.“ ĐERĐ KASTRIOTI SKENDERBEG“ – OSTROS (1892 -); 1946 -1963: k.3, knj.127; 2,00.SI.  ISAAR;

21.“MEKSIKO“ – BAR (1921-);1923-1964: knj.141, k.1; 1,20.SI.  ISAAR;

22. DOM UČENIKA „DUŠAN MAROVIĆ“– BAR (1946 -); 1969 – 1986: f.16; 0,90. SI. ISAAR;

23. KULTURNO – PROSVJETNA ZAJEDNICA – BAR (1976-); 1976 – 1990: f.1; 0,5.

24. CENTAR ZA MARKSISTIČKO OBRAZOVANJE – BAR (1976-); 1976- 1992: knj.6, k.6; 1,00. SI. ISAAR;

4.3 Naučne ustanove i organizacije

25. ZAVOD ZA SUPTROPSKE KULTURE – BAR (1937-); 1947 – 1967: f.22; 3,00. nesređena.  ISAAR;

5. SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE USTANOVE

5.2. Zdravstvene ustanove

26. OPŠTA BOLNICA BLAŽO J. ORLANDIĆ – STARI BAR 1946 – 1980: knj.196, f.980; 120.nesređen. ISAAR;

6. PRIVREDA I BANKARSTVO

    6.2. Period socijalizma

6.2.3. Privredna preduzeća

27. JP „LUKA BAR“ – BAR (1954-); 1954- 1989: knj.49; k. 34, 6,00. SI.  ISAAR;

28. AD „PREKOOKEANSKA PLOVIDBA“ – BAR (1961-); 1974 – 1993: knj.195; 5.nesređena.  ISAAR;

29. JP STAMBENO – KOMUNALNE DJELATNOSTI – BAR (1975 -); 1979 – 1988: projekata 210; 12.SI.

30. AD „PRIMORKA“ – STARI BAR (1928-); 1928-1970: f.1; 0,2.SI.  ISAAR;

7. DRUŠTVENO POLITIČKE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I UDRUŽENJA

     7.1. Političke i društveno-političke organizacije

7.1.1. Napredne političke i društveno-političke organizacije

31. OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA – BAR (1921 – 1991); 1921-1991: knj.14. f.231; 23. SI.

32. OPŠTINSKA KONFERENCIJA SOCIJALISTIČKOG SAVEZA- BAR (1944-);1944-1989: knj.7, k.15; 2. SI.  ISAAR;

33. OMLADINSKI SAVEZ – BAR (1944 -); 1972-1990: f.8; 1.nesređen.

   7.3. HUMANITARNA DRUŠTVA

34. OPŠTINSKA KONFERENCIJA CRVENOG KRSTA – BAR (1945 -); 1947-1968: knj. 4, k.1; 0,1.nesređen. ISAAR;

B. PORODIČNI I LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

B.2. LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

35. DOBREČIĆ DR. NIKOLA – BAR 1872-1955: k.6; 0,6. Regesta. fotokopija.

V. ZBIRKE

36. ZBIRKA DOKUMENATA IZ MANASTIRA DONJI BRČELI 1874 – 1956: knj.12 k.30; 3.AI.

37. ZBIRKA DOKUMENATA IZ ARHIVA JUGOSLAVIJE 1920-1923: f.1; 0,1. fotokopija. nesređen.

38. ZBIRKA DOKUMENATA IZ ARHIVA ZADAR; 1721-1806: fotokopija.k.1; 0,1. AI.

39. ZBIRKA DOKUMENATA BARSKE NADBISKUPIJE 1089-1928): k.1; 0,1.fotokopija. AI.

40. ZBIRKA DOKUMENATA INŽ. MIODRAGA MIKOVIĆA 1924-1996: f.40; 4,5.SI.

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00