O arhivima

Od pojave pisma bilježi se i dokumentuje većina aktivnosti u određenom društvu. Tako nastaju zapisi koji čuvaju tragove i poruke prošlosti, a pomoću kojih se prenosi znanje i iskustvo.

Prvi oblici ovakvog ljudskog djelovanja u svijetu vezuju se za dvorove vladara u Starom vijeku u Mesopotamiji (zapisi na glinenim pločicama), potom kod starih Grka (7. vijek p.n.e.) Rimljana (5. v.p.n.e.), zatim tokom Srednjeg vijeka do današnjih dana.

U Atini u VI st. prije naše ere postoji arhiv, smješten u Metroonu, hramu Majke bogova, a čuvao je ugovore, zakone, zapisnike narodne skupštine.

U Rimu su državne akte čuvali u Saturnovu hramu (Aerarium Saturni) i u Tabulariumu, podignutom 78. godine prije naše ere na padinama Kapitola.

Vododjelnicu evropske civilizacije predstavlja pad Rimskog carstva. Ovaj događaj presudno utiče na civilizaciju prvenstveno zapadne Evrope koja ulazi u period ranog srednjeg vijeka koji karakteriše “umiranje“ antike i njenih tekovina, što se odnosi i na pismenost, odnosno nastajanje i čuvanje dokumentacije. Suštinski ovo je osnovna karakteristika zapadnoevropske civilizacije (osim određenih izuzetaka koji baštine tradiciju antike) sve do “Karolinške renesanse“ koja je izraz “obnove“ državne i crkvene organizacije na temeljima antike. Pored ostalog, opet se počinje sa dokumentovanjem određenih aktivnosti i razvija se pismenost. U srednjem vijeku se kao medijum za bilježenje najviše koristi kamen a i pergament. Najčešća vrsta srednjevjekovne dokumentacije su povelje koje su sačinjavane u određenoj formi i prema zadanim pravilima kako bi bile vjerodostojno dokazno sredstvo. Ova dokumentacija je najčešće dokaz o posjedu ili nekom feudalnom pravu, odnosno vlasti pa se čuvaju sa ostalim dragocjenostima u riznicama te se radi o tezaurisanoj, nedostupnoj dokumentaciji. Pojedini feudalni vladari čuvali su svoje arhive u kulama, crkvama i palatama (archiva stataria), dok su drugi nosili sa sobom dokumentaciju zavisno od mjesta boravka dvora (archiva viatoria). Za razliku od vladarskih, crkveni arhivi su puno bolje sačuvani, jer crkva ima stabilnu organizaciju.

Francuska revolucija je na principima jednakosti, bratstva i slobode iznjedrila i značajnu tekovinu – čovjekovo pravo na arhivalije.

Ova tekovina predstavlja prekretnicu i temelj za formiranje savremenih arhiva, jer oni gube karakter zatvorenog, tajnog, feudalnog, sredstva za čuvanje dokumentacije posjeda i vlasti, te čovjek ostvaruje pravo na informaciju, znanje, a nauka pravo na svoje izvore.

Arhivski dokument je jedinstven i nezamjenljiv i ima višestruk značaj – kao primarni istorijski izvor, dokazno sredstvo, izvor informacija i kao značajno kulturno dobro.

Svako društvo ima potrebu i interes da sačuva zapise koje povezuje sa svojim identitetom, vrijednostima, dostignućima i sl., a isto tako da ih ostavi kao baštinu i obezbijedi im trajnost.

Iz te potrebe nastaju arhivi.

Arhivi su ustanove zadužene za trajno čuvanje i zaštitu arhivalija, njihovu stručnu obradu i pružanje informacija iz arhivskih izvora.

Nastajanje, čuvanje i korišćenje arhivske građe za vrijeme vladika iz raznih plemena i prvih Petrovića
Narodna kancelarija
Prenošenje arhivske građe iz manastira u Biljardu – Njegoševa istraživanja arhivske građe, načini korišćenja
Sređivanje sačuvane arhivske građe, pomoćna obavještajna sredstva, arhivski depo i načini korišćenja građe u doba knjaza Danila
Podržavljenje cjelokupne arhivske građe minulih epoha
Ustanovljavanje Državne arhive, preuzimanje i način rada sa arhivskom građom
Smještaj arhivske građe u državne arhive i način korišćenja
Austro-ugarska okupacija
Stanje arhivske građe državne arhive
Pronalaženje zakopane arhivske građe
Izvještaj Komisije o stanju arhivske građe Državne arhive
Bavljenje Tihomira Đorđevića na Cetinju
Zahtjevi Srpske Kraljevske Akademije za preseljenjem arhivske građe u Beograd
Počeci rada na sređivanju i objavljivanju arhivske građe
ARHIVSKA SLUŽBA POSLIJE DRUGOG SVJETSKOG RATA
Istorijat arhivske službe na teritoriji Crne Gore
Preuzimanje, smještaj, čuvanje i koncentracija arhivske građe zakonodavne i sudske vlasti
Osnivanje i razvoj arhivskih ustanova

Zmaj Jovina 14, 81250 Cetinje
+382 041/230-226
dacg@t-com.me

Radno vrijeme sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 13:00